Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Onderzoeksvaardigheden III23229/4145/1819/2/53
Studiegids

Onderzoeksvaardigheden III

23229/4145/1819/2/53
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • KMO-management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Onderzoeksvaardigheden III
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Keuzesamengesteld opleidingsonderdeel
Totale studietijd: 75,00 uren
Dit samengesteld opleidingsonderdeel kan bestaan uit volgende delen:
 • Partim Onderzoeksvaardigheden III (2 studiepunten - gewicht: 2,00)
 • Partim Onderzoeksvaardigheden III afstandsleren (2 studiepunten - gewicht: 2,00)
 • Partim Competentie- en talentmanagement III (1 studiepunten - gewicht: 1,00) [Verplicht]
De samenstelling van dit opleidingsonderdeel kan gedeeltelijk door de student gekozen worden.
Er moet één bijkomend deel gekozen worden.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderzoeksvaardigheden III

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Onderzoeksvaardigheden III
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk6,00 uren
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie20,00 uren
Partim Onderzoeksvaardigheden III afstandsleren
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege
Werkcollege
Zelfstudie50,00 uren
Partim Competentie- en talentmanagement III
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk4,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege
Zelfstudie21,00 uren
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Partim Onderzoeksvaardigheden IIIop 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd
Partim Onderzoeksvaardigheden III afstandslerenop 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd
Partim Competentie- en talentmanagement IIIop 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Derre Bart
Andere docenten: De Jaegher Ann, Dierickx Isabelle, Van Biesen Karine, Van Lent Wim, Van Wassenhove Tom
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar

Doelstellingen

Onderzoeksvaardigheden III
Tijdens dit opleidingsonderdeel worden studenten voorbereid op de opleidingsonderdelen Stage en Bachelorproef die plaatsvinden in het volgende semester. De bachelorproef vormt samen met de stage het sluitstuk van de opleiding KMO-Management. De student dient met zijn stage en bachelorproef aan te tonen dat hij de competenties die hem/haar in de opleiding werden bijgebracht geïntegreerd kan toepassen.
Binnen de afstudeerrichting KMO-Management bestaat de bachelorproef uit ‘een door een student zelfstandig uit te voeren onderzoek naar een knelpunt in een externe organisatie (stagebedrijf), met het doel dat knelpunt op te lossen of te helpen oplossen en zo aan te tonen dat het door de opleiding beoogde eindniveau te hebben bereikt.’
In die externe organisatie (stagebedrijf) zal de student ook gedurende 12 weken stage lopen.

In een eerste fase van dit opleidingsonderdeel zoekt de student een stagebedrijf dat voldoet aan eisen van de afstudeerrichting KMO-Management.
Vervolgens zal de student starten met de voorbereidings- en oriëntatiefase van de bachelorproef. Dit moet resulteren in een grondige beschrijving van het stagebedrijf, SWOT-analyse en afbakening van het knelpunt dat zal onderzocht worden.
De onderzoeksfase, oplossingsfase en rapportagefase van de bachelorproef én de effectieve uitvoering van de stage vinden in het volgende semester plaats.

Tijdens dit opleidingsonderdeel zal ook sterk gefocust worden op projectmanagementvaardigheden.

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Onderzoeksvaardigheden III
Na het volgen van dit opleidingsonderdeel moet de student een onderzoeksontwerp kunnen selecteren en schrijven, de onderzoeksvragen van het project correct kunnen omschrijven en kernbegrippen nader bepalen, secundaire en tertiaire bronnen kunnen vinden, methoden en hulpmiddelen voorstellen voor de uitvoering van het project en de projectuitvoering faseren.
Dit opleidingsonderdeel dient als voorbereiding op het opleidingsonderdeel Bachelorproef.
Partim Onderzoeksvaardigheden III afstandsleren
Na het volgen van dit opleidingsonderdeel moet de student een onderzoeksontwerp kunnen selecteren en schrijven, de onderzoeksvragen van het project correct kunnen omschrijven en kernbegrippen nader bepalen, secundaire en tertiaire bronnen kunnen vinden, methoden en hulpmiddelen voorstellen voor de uitvoering van het project en de projectuitvoering faseren.
Dit opleidingsonderdeel dient als voorbereiding op het opleidingsonderdeel Bachelorproef.
Partim Competentie- en talentmanagement III

De student verdiept zijn inzicht in zichzelf via een professioneel assessment en in zijn functioneren op de stageplaats.

Inhoud

Onderzoeksvaardigheden III

In dit opleidingsonderdeel:

 • Selecteert en zoekt de student een stagebedrijf. Dit stagebedrijf wordt goedgekeurd door de stagecoördinator KMO-Management.
 • Onderkent de student een knelpunt en/of opportuniteit in strategische, organisatorische, juridische, financiële, commerciële, HRM, MVO en/of logistieke bedrijfsprocessen van het stagebedrijf.
 • Maakt de student een interne en externe analyse die resulteert in een SWOT-analyse (dit deel kan geoptimaliseerd worden tijdens het opleidingsonderdeel Bachelorproef)
 • Formuleert de student globaal conceptueel plan van aanpak voor het knelpunt en/of opportuniteit

De uitvoering gebeurt op een projectmatige wijze, d.w.z. dat een aantal vooraf gedefinieerde projectfases worden doorlopen.
De studenten hanteren hiertoe een projecthandleiding.
Op gezette tijdstippen informeren zij de betrokken lector en/of stagecoördinator KMO-Management over de uitwerking van het project en kunnen zij bij die gelegenheid vragen stellen.


Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Onderzoeksvaardigheden III
 • Projectmanagement
 • Formuleren probleemstelling
 • Opstellen onderzoeksvraag (en subvragen)
 • Literatuuranalyse
 • Contextanalyse
 • Onderzoeksopzet
Partim Onderzoeksvaardigheden III afstandsleren
 • Projectmanagement
 • Formuleren probleemstelling
 • Opstellen onderzoeksvraag (en subvragen)
 • Literatuuranalyse
 • Contextanalyse
 • Onderzoeksopzet


Partim Competentie- en talentmanagement III
Inzicht in competentie- en talentontwikkeling via een professioneel assessment center.

Volgtijdelijkheid (VT)

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Stage OF geslaagd of gedelibereerd voor Stage) EN (simultaan te volgen met Bachelorproef OF geslaagd of gedelibereerd voor Bachelorproef) .

Begincompetenties

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Onderzoeksvaardigheden III
Eindcompetenties van het eerste en tweede jaar van het modeltraject Bedrijfsmanagement afstudeerrichting KMO-Management.
In geval van gelijktijdigheid:
voldoen aan de eindcompetenties van alle opleidingsonderdelen van het eerste en tweede modeltraject en gelijktijdig in het curriculum opnemen met alle opleidingsonderdelen van het derde modeltraject.
Partim Onderzoeksvaardigheden III afstandsleren
Eindcompetenties van het eerste en tweede jaar van het modeltraject Bedrijfsmanagement afstudeerrichting KMO-Management.
In geval van gelijktijdigheid:
voldoen aan de eindcompetenties van alle opleidingsonderdelen van het eerste en tweede modeltraject en gelijktijdig in het curriculum opnemen met alle opleidingsonderdelen van het derde modeltraject.
Partim Competentie- en talentmanagement III

Raadpleeg de rubriek volgtijdelijkheid.

Voldoen aan de eindcompetenties van:

projecten II partim competentie- en talentmanagement II.Eindcompetenties (tekst)

Onderzoeksvaardigheden III

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Onderzoeksvaardigheden III

1. Kan een onderzoek op een correcte wijze voorbereiden.

Indicatoren:

 • Beheerst de principes van projectmanagement en kan deze toepassen binnen een onderzoekscontext.
 • Kan een eigen onderzoeksontwerp selecteren en uitschrijven.
 • Kan een onderzoeksvraag formuleren.
 • Kan een onderzoeksstrategie bepalen.
 • Gaat methodologisch te werk, kan de wijze van uitvoering verantwoorden en kan eventuele lacunes in het onderzoek duiden.
 • Actualiseert zijn kennis.
 • Gebruikt software op een correcte manier.

2. Kent methoden om relevante informatie te verzamelen

Indicatoren:

 • Kan methoden om informatie te verzamelen beschrijven.
 • Kan voor een bepaalde situatie de gepaste methode kiezen.
 • Is in staat om relevante secundaire en tertiaire bronnen te verzamelen.
 • Weet hoe algemene bibliotheekbronnen en algemene internetbronnen moeten worden gebruikt en geciteerd.

3. Kan zelfstandig werken

Indicatoren:

 • Ontcijfert gegevens en informatie op een zelfstandige manier.
 • Komt afspraken na.
 • Houdt rekening met opmerkingen en verwerkt deze correct.
 • Geeft blijk van doorzettingsvermogen.
Partim Onderzoeksvaardigheden III afstandsleren

1. Kan een onderzoek op een correcte wijze voorbereiden.

Indicatoren:

 • Beheerst de principes van projectmanagement en kan deze toepassen binnen een onderzoekscontext.
 • Kan een eigen onderzoeksontwerp selecteren en uitschrijven.
 • Kan een onderzoeksvraag formuleren.
 • Kan een onderzoeksstrategie bepalen.
 • Gaat methodologisch te werk, kan de wijze van uitvoering verantwoorden en kan eventuele lacunes in het onderzoek duiden.
 • Actualiseert zijn kennis
 • Gebruikt software op een correcte manier.

2. Kent methoden om relevante informatie te verzamelen

Indicatoren:

 • Kan methoden om informatie te verzamelen beschrijven.
 • Kan voor een bepaalde situatie de gepaste methode kiezen.
 • Is in staat om relevante secundaire en tertiaire bronnen te verzamelen.
 • Weet hoe algemene bibliotheekbronnen en algemene internetbronnen moeten worden gebruikt en geciteerd.

3. Kan zelfstandig werken

Indicatoren:

 • Ontcijfert gegevens en informatie op een zelfstandige manier
 • Komt afspraken na
 • Houdt rekening met opmerkingen en verwerkt deze correct
 • Geeft blijk van doorzettingsvermogen
Partim Competentie- en talentmanagement III

1. De student kan reflecteren over zijn competentie- en talentontwikkeling en deze sturen, en hierbij de link leggen naar de stage (BM9)

Indicatoren:

 • de student kan reflecteren over de ontwikkeling van zijn competenties en talenten
 • student kan vanuit dit inzicht reflecteren over zijn keuze stageplaats en de richting die hij wil uitgaan in zijn professionele loopbaan 

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Onderzoeksvaardigheden III
Hoorcolleges, werkcolleges, weblectures, groepsintervisies en individuele coaching.
Partim Onderzoeksvaardigheden III afstandsleren

Afstandsleren, zelfstudie.

Partim Competentie- en talentmanagement III
Assessmentcenter, individuele gesprekken

Begeleiding

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Onderzoeksvaardigheden III
Persoonlijke begeleiding door de lector en bachelorproefbegeleider en eventueel de mentor van het projectbedrijf.
Partim Onderzoeksvaardigheden III afstandsleren
Elektronische leeromgeving Chamilo.
Niet-verplichte contactmomenten worden via Chamilo gecommuniceerd.
De lector is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen via mail.
Partim Competentie- en talentmanagement III
Individuele coaching

Evaluatie (tekst)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Onderzoeksvaardigheden III
 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 100%. De evaluatie van het onderzoeksvoorstel gebeurt door de promotor van de hogeschool. Het onderzoeksvoorstel wordt beoordeeld op inhoud en vorm. Ook het proces wordt beoordeeld.
  • periode gebonden evaluatie: /
 • Tweede examenkans:
  • 100% individuele opdracht
Partim Onderzoeksvaardigheden III afstandsleren
 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 100%. De evaluatie van het onderzoeksvoorstel gebeurt door de promotor van de hogeschool. Het onderzoeksvoorstel wordt beoordeeld op inhoud en vorm. Ook het proces wordt beoordeeld.
  • periode gebonden evaluatie: /
 • Tweede examenkans:
  • 100% individuele opdracht
Partim Competentie- en talentmanagement III
 • Eerste examenkans:
  • Niet-periode gebonden evaluatie: 100% 
  • Periode gebonden evaluatie: /
 • Tweede examenskans:
  • 100% herwerking portfolio + individueel gesprek

Boeken en syllabi

Onderzoeksvaardigheden III

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Onderzoeksvaardigheden III
1. Verplicht aan te kopen boeken
Schrijven van verslag tot eindwerk: do's & don'tsVerplicht
 • Editie: 2018-2019
 • ISBN-nr: 978-94-014-5259-5

Andere studiematerialen

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Onderzoeksvaardigheden III
Via Chamilo: Lesmateriaal wordt via de elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Partim Onderzoeksvaardigheden III afstandsleren
Via Chamilo: Lesmateriaal wordt via de elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Partim Competentie- en talentmanagement III
Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…) - 10 euro

Studiekosten

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Onderzoeksvaardigheden III

Schrijven van verslag tot eindwerk - Do's & Don'ts (Leen Pollefliet) - Tegen marktprijs
Via Chamilo: Lesmateriaal wordt via de elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Partim Onderzoeksvaardigheden III afstandsleren

Via Chamilo: Lesmateriaal wordt via de elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Partim Competentie- en talentmanagement III

Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…) - 10 euro

Trefwoorden

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Onderzoeksvaardigheden III
IWETO-code:S190-Bedrijfsbeleid, S191-Marktstudie.
Partim Onderzoeksvaardigheden III afstandsleren
IWETO-code:S190-Bedrijfsbeleid, S191-Marktstudie