Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Vermogensplanning23238/4145/1819/1/67
Studiegids

Vermogensplanning

23238/4145/1819/1/67
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • KMO-management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Vermogensplanning
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dhont Hilde
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel is erop gericht de student een grondige kennis mee te geven aangaande de verschillende aspecten van successie en de opvolging van een KMO

 • Het doel van de opleiding is de student - wat betreft successieplanning en opvolging - de nodige juridische en praktijkgerichte achtergrondkennis te verschaffen, die hij nodig zal hebben in het latere beroepsleven.
 • De student zal tijdens de cursus de vaardigheid verwerven in het interpreteren en het oplossen van KMO gerelateerde problemen in verband met het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Hij zal geconfronteerd worden met de verschillende vormen van huwelijksvermogensstelsel. Hij dient in staat te zijn eenvoudige problemen van wettelijke en testamentair erfrecht op te lossen, eventueel de combinatie te maken van beide. Hij moet een verantwoorde keuze kunnen maken tussen de verschillende soorten schenkingen rekening houdend met de geheven schenkbelasting.
 • Rekening houden met de concrete feitelijke gegevens moet hij op basis van de bestaande fiscaliteit (erfbelasting, schenkbelasting) een verantwoorde keuze kunnen maken om de doelstelling van successieplanning te bereiken.
 • Verder dient een familiaal en financieel verantwoorde keuze te kunnen maken in verband met de opvolging binnen de onderneming.

Inhoud

 • Doelstelling successieplanning
 • Basisprincipes erfrecht, huwelijksvermogensrecht, erfbelasting en schenkbelasting
 • Technieken van successieplanning:
  • Bedingen binnen en buiten het huwelijkscontract - samenwoningscontract
  • Testament
  • Schenking/Handgift
  • Levensverzekeringen
  • Andere technieken en recente evoluties
 • Technieken van opvolging binnen de onderneming
 • Toepassingen en cases

Volgtijdelijkheid (VT)

(geslaagd of gedelibereerd voor Juridische basisvorming EN geslaagd of gedelibereerd voor Partim Sociale wetgeving) OF (geslaagd of gedelibereerd voor Algemeen, burgerlijk en handelsrecht EN geslaagd of gedelibereerd voor Sociale wetgeving).

Begincompetenties

Eindcompetenties verworven in het opleidingsonderdeel Juridische basisvorming

Eindcompetenties (tekst)

1. Kan kennis en inzichten uit het domein van het erfrecht, registratierecht, successierecht en huwelijksvermogenrecht kritisch combineren en evalueren.

Indicatoren:

 • Heeft kennis van wetgeving inzake erfrecht, huwelijksvermogensrecht, successierecht en registratierecht.
 • Kan de belangrijkste begrippen inzake erfrecht, huwelijksvermogensrecht, successierecht en registratierecht definiëren.
 • Kan de wetgeving inzake erfrecht, huwelijksvermogensrecht, successierecht en registratierecht interpreteren, illustreren en praktisch toepassen.
 • Kan de verschuldigde successierechten berekenen.
 • Kent de technieken van successieplanning, kan ze verklaren, illustreren en toepassen.
 • Kent de technieken van opvolging binnen de onderneming.

2. Kan complexe gespecialiseerde juridische vaardigheden toepassen.

Indicatoren:

 • Kan op een efficiënte en effectieve manier informatie inzake successieplanning en opvolging vergaren en toepassen.
 • Kent de bronnen van successieplanning.
 • Kan deze bronnen efficiënt en effectief opsporen, interpreteren en synthetiseren en toepassen.

3. Kan relevante gegevens verzamelen en interpreteren en kan geselecteerde methodes en hulpmiddelen inventief aanwenden om een niet vertrouwd complex juridisch probleem op te lossen.

Indicatoren:

 • Slaagt erin uit de documentatie de relevante informatie te halen en distilleert het essentiële hieruit.
 • Verwerkt de informatie volgens de gegeven richtlijnen en binnen het opgegeven tijdbestek.
 • Kan op een logische en juridische correcte wijze de overgang maken van de theoretische kennis naar de praktijk.
 • Kan – in eenvoudige gevallen die zich in de praktijk stellen - overgaan tot de concrete verdeling van een erfenis.
 • Kan op een duidelijke en gestructureerde manier aanduiden hoe de afhandeling van de nalatenschap verloopt.
 • Kan aangeven hoe een huwelijksvermogensrecht gekozen worden en hoe partijen tijdens het huwelijk van stelsel kunnen veranderen.
 • Kan aangeven welke technieken er mogelijk zijn om de doelstelling van de successieplanning te bereiken.
 • Kan in eenvoudige gevallen het verschuldigd successierecht, schenkingsrecht berekenen.
 • Kan op een familie- en fiscaalvriendelijke manier  de opvolging binnen een onderneming plannen en regelen.

4 .Kan handelen in een complexe en gespecialiseerde juridische context.

Indicatoren:

 • Kan nauwkeurig, ordelijk en accuraat omgaan met cijfermateriaal.
 • Kan zelfstandig werken.
 • Kan resultaat- en oplossingsgericht werken.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Onderwijsleergesprek
Hoorcolleges
Gastspreker(s)

Begeleiding

De studenten kunnen met hun vragen bij de lector terecht

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • periode gebonden evaluatie: 100% schriftelijk examen
  • niet-periode gebonden evaluatie: /
 • Tweede examenkans:
  • 100% schriftelijk examen

Boeken en syllabi

2. Syllabi
VermogensplanningVerplicht
 • Auteur: Hilde Dhont
 • Editie: 2018-2019

Studiekosten

Vermogensplanning - De syllabus wordt ter beschikking gesteld via de cursusdienst tegen de vastgelegde prijs per pagina.

Trefwoorden

Vermogensplanning
IWETO-code: s130-burgerlijk recht