Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Bachelorproef23233/4145/1819/1/91
Studiegids

Bachelorproef

23233/4145/1819/1/91
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • KMO-management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Bachelorproef
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 150,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk150,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Cattoir Els
Andere docenten: Bouckaert Ann-Sophie, Casteele Charlotte, Claessens Carl, De Causmaecker Ann, Derre Bart, Dierickx Isabelle, Lecluyze Karin, Robberecht An, Vandewalle Kurt, Van Lembergen Kathleen, Van Lent Wim, Van Ransbeeck Christiaan, Van Wassenhove Tom, Veeckman Patrick, Wallays Piet
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Doelstellingen

De bachelorproef vormt samen met de stage het sluitstuk van de opleiding KMO-Management.
De student dient met zijn bachelorproef aan te tonen dat hij de competenties die hem/haar in de opleiding werden bijgebracht geïntegreerd kan toepassen.
De student bewijst dat hij op een verzorgde en overzichtelijke manier een uitgevoerde opdracht kan rapporteren en de resultaten van zijn werk kan presenteren.
De student kan zijn werk verdedigen en kan kritische vragen beantwoorden.

Inhoud

De bachelorproef in KMO-Management neemt de vorm aan van een project waarbij de student individueel:

 • een algemene voorstelling van het projectbedrijf: ontstaan, historiek, aandeelhouders, vestigingsfactoren, activiteiten, groei, diversificaties, filialen, dochtermaatschappijen, concurrenten, marktaandeel, voornaamste klanten;
 • SWOT-analyse van de betrokken afdeling(en) van het projectbedrijf;
 • onderzoek van bepaalde strategische, organisatorische, juridische, financiële, HR, logistieke en/of commerciële aspecten van het projectbedrijf met formulering van een aantal aanbevelingen en/of oplossingen.

De inhoud van de bachelorproef wordt bepaald in het opleidingsonderdeel Voorbereiding Stage en Bachelorproef en wordt besproken door de promotor van de hogeschool, de mentor van het projectbedrijf en door de student. De projectkeuze moet worden goedgekeurd door de coördinator van de bachelorproeven. Dit betekent dat het projectonderwerp moet beantwoorden aan de doelstellingen van de bachelorproef en dat de student door de uitvoering van het project in staat moet zijn om aan te tonen dat hij de onderstaande eindcompetenties heeft verworven.

Voorbeelden van in het verleden goedgekeurde projectonderwerpen zijn:

 • Optimalisatie bedrijfs- en projectafwikkelingsstructuur & service naar de klant toe.
 • Kritisch onderzoek van de financiële gezondheid van Euroqueen Industries NV.
 • Multi-client onderzoek "Analyse sleutel-op-de-deur bouwbedrijven 2009".
 • Aanpak van de economische crisis binnen de Handling Equipment Division van TVH.
 • Rekruteren in het buitenland bij Noordzee Helikopters Vlaanderen.
 • Bevraging van tevredenheid arbeiders - Verbeteringsproject voor de arbeiders bij Durabrik.
 • Logistiek: het analyseren van de arbeidsplanning binnen Floréac NV.
 • De implementatie van professionele transport- en planningssoftware.
 • Advies mbt het VTO-behoeftenonderzoek bij OCMW Gent.

De uitvoering gebeurt op een projectmatige wijze, d.w.z. dat een aantal vooraf gedefinieerde projectfases worden doorlopen.
De studenten hanteren hiertoe een projecthandleiding.
Op gezette tijdstippen informeren zij de promotor en de co-promotor  van de hogeschool en de mentor van het projectbedrijf over de uitwerking van het project en kunnen zij bij die gelegenheid vragen stellen.

Volgtijdelijkheid (VT)

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN pas te volgen in jaar van afstuderen.

Begincompetenties

De student beschikt over de kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de andere opleidingsonderdelen uit de opleiding KMO-management (= alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de modeltraject).

Bachelorproef kan alleen in het curriculum opgenomen worden samen met de andere opleidingsonderdelen van het derde modeltraject.

Eindcompetenties (tekst)

1. Kan kennis en inzichten van de diverse aspecten van een KMO-bedrijfsbeleid kritisch evalueren en combineren.

Indicatoren (te scoren naar gelang het thema van de bachelorproef):

 • Beschikt over het vermogen en de kennis om intelligent te schakelen tussen de diverse terreinen van een KMO-bedrijfsbeleid (strategisch, organisatorisch, juridisch, financieel, commercieel, HRM en/of logistiek).
 • Is in staat om strategische, organisatorische, juidische, financiële, commerciële, HRM, MVO en/of logistieke bedrijfsprocessen te onderkennen en te analyseren.
 • Kan verzamelde gegevens kritisch beoordelen en kan ook de eigen analyses kritisch evalueren.

2. Kan complexe, gespecialiseerde (strategische, organisatorische, juridische, financiële, commerciële, HRM en logistieke) vaardigheden toepassen, gelieerd aan onderzoeksuitkomsten.

Indicatoren (te scoren naar gelang het thema van de bachelorproef):

 • Kan vertrekkende vanuit de analyse van strategische, organisatorische, juridische, financiële, commerciële, HRM, MVO en/of logistieke bedrijfsprocessen een optimale ontwikkelingsrichting voor het beleid voorstellen en onderbouwen.
 • Kan bedrijfsdoelstellingen vertalen in concrete plannen.
 • Kan concrete bedrijfsplannen efficiënt uitvoeren en bijstellen.
 • Is in staat om zelfstandig producten en diensten te initiëren.
 • Is in staat om een gespecialiseerd beleid (financieel, commercieel, HRM, logistiek, MVO) te ontwikkelen binnen een KMO-omgeving.
 • Kan de voorgestelde oplossingen kritisch evalueren.

3. Werkt projectmatig en kan relevante gegevens verzamelen en interpreteren en geselecteerde methodes en hulpmiddelen innovatief aanwenden om niet-vertrouwde complexe problemen op te lossen.

Indicatoren:

 • Heeft een rudimentair inzicht in projectmanagement en kan de projectmanagementtools toepassen op het eigen project.
 • Kan de onderzoeksvraag van een project correct omschrijven en kernbegrippen nader bepalen.
 • Kan de gepaste bronnen raadplegen.
 • Kan gepaste methoden en hulpmiddelen voorstellen voor de uitvoering van het project.
 • Kan de projectuitvoering faseren en erover rapporteren.
 • Kan projectgegevens inventariseren, analyseren en verwerken om tot een antwoord te komen op de onderzoeksvraag.
 • Neemt de gepaste initiatieven om het project tot een goed einde te brengen.
 • Kan inhoudelijk correct werken.
 • Kan een onderzoeksrapport opmaken volgens een opgelegde format.
 • Houdt rekening met opmerkingen en verwerkt deze correct.

4. Kan handelen in complexe en gespecialiseerde bedrijfscontexten.

Indicatoren:

 • Kan informatie, ideeën, problemen en oplossingen communiceren, zowel aan specialisten als aan leken.
 • Kan concrete oplossingen uitwerken die juridisch, politiek, maatschappelijk en economisch haalbaar zijn en die binnen een gegeven bedrijfscontext (bedrijf of overheid) als optimaal kunnen beschouwd worden.
 • Handelt binnen de algemeen aanvaarde ethische normen en met besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • Handelt rekening houdende met de principes van duurzame ontwikkeling.
 • Handelt overeenkomstig zijn beroepsdeontologie.
 • Is in staat om gedurende het project veelvuldige contacten op te bouwen met professionele relaties en dienstverleners uit andere disciplines.

5. Kan functioneren met volledige autonomie en een ruime mate van initiatief.

Indicatoren:

 • Actualiseert zijn kennis.
 • Is creatief.
 • Ontcijfert gegevens en informatie op een zelfstandige manier.
 • Reageert op een constructieve manier op onverwachte omstandigheden.
 • Geeft blijk van doorzettingsvermogen.
 • Respecteert deadlines.
 • Neemt initiatieven en organiseert.
 • Is assertief.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Begeleid zelfstandig werk.

Begeleiding

Elektronische leeromgeving: http://chamilo.hogent.be
De stagebegeleider  is coach bij het uitwerken van de opdracht/case


De stagebegeleider is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.
De student kan bij de stagebegeleider terecht voor individuele vragen.

Gelegenheid tot feedback na het examen.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: /
  • periode gebonden evaluatie: De evaluatie van de bachelorproef gebeurt door de promotor en co-promotor van de hogeschool op basis van onder andere zijn eigen vaststellingen en het advies van de mentor van het projectbedrijf.  De bachelorproef wordt beoordeeld op inhoud en vorm en staat op 70 % van de punten.  De mondelinge presentatie/ verdediging van de bachelorproef wordt geëvalueerd op 30 % van de punten.
 • Tweede examenkans:
  • De bachelorproef wordt herwerkt, en opnieuw gepresenteerd en mondeling verdedigd.

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Schrijven van verslag tot eindwerk: do's & don'tsVerplicht
 • Editie: 2018-2019
 • ISBN-nr: 978-94-014-5259-5

Studiekosten

Schrijven: van verslag tot eindwerk do's en don'ts - Tegen marktprijs

Trefwoorden

Bachelorproef