Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Stage23232/4145/1819/1/57
Studiegids

Stage

23232/4145/1819/1/57
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • KMO-management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Stage
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Gewicht: 12,00
Totale studietijd: 360,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk360,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Cattoir Els
Andere docenten: Bouckaert Ann-Sophie, Casteele Charlotte, Claessens Carl, De Causmaecker Ann, Derre Bart, Lecluyze Karin, Robberecht An, Vandewalle Kurt, Van Lembergen Kathleen, Van Lent Wim, Van Ransbeeck Christiaan, Van Wassenhove Tom, Veeckman Patrick, Wallays Piet
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Doelstellingen

Stage vormt samen met de bachelorproef het sluitstuk van de opleiding KMO-Management.
De stage heeft tot doel de student voor te bereiden op de latere werkkring en hem/haar te oriënteren op het beroepenveld.
De student leert te functioneren in een organisatie, hij voert onder leiding en toezicht opdrachten uit, en ontwikkelt sociale vaardigheden.
Hij/zij past daarbij de in de opleiding verworven competenties toe in een werkomgeving.

Inhoud

De stage wordt gespreid over een periode van 12 weken gedurende 5 dagen in de week.
De stage heeft plaats in een kleine of middelgrote onderneming of bij een KMO-dienstverlener. Ook filialen of business units die met grote autonomie functioneren komen in aanmerking.
De student neemt hier deel aan de activiteiten die gelinkt zijn aan zijn opleiding.
De keuze van het stagebedrijf gebeurt in het opleidingsonderdeel Voorbereiding Stage en Bachelorproef. Het takenpakket van de student moet beantwoorden aan de doelstellingen van de stage en de student moet door de uitvoering van de stage in staat zijn om aan te tonen dat hij de onderstaande eindcompetenties heeft verworven.

De student maakt van zijn stageperiode een logboek, waarin hij een beknopte samenvatting geeft van zijn activiteiten, en een evaluatie.

Volgtijdelijkheid (VT)

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN pas te volgen in jaar van afstuderen.

Begincompetenties

De student beschikt over de kennis, vaardigheden en attitudes aangebracht in de andere opleidingsonderdelen uit de opleiding KMO-management (= alle opleidingsonderdelen van het 1ste en 2de modeltraject).

Stage kan alleen in het curriculum opgenomen worden samen met de andere opleidingsonderdelen van het derde modeltraject.

Eindcompetenties (tekst)

1. Kan binnen een werkomgeving informatie binnen de beschikbare termijn op een doeltreffende manier verzamelen,  kritisch evalueren en verwerken.

Indicatoren:

 • Kan binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken.
 • Kan gegevens gestructureerd samenbrengen en op een originele manier voorstellen en bewerken.
 • Kan hiaten in de verkregen informatie onderkennen.
 • Kan de informatie kritisch beoordelen.
 • Kan oordeelkundig en vlot gebruik maken van de courante softwarepaketten.

2. Kan binnen een werkomgeving structuur aanbrengen in een veelheid van taken.

Indicatoren:

 • Denkt vooraf na over een planmatige aanpak
 • Kan een prioriteitenlijst opstellen
 • Kan de prioriteitenlijst op een consequente manier afwerken binnen de gegeven termijn

3. Kan complexe beroepsspecifieke (strategische,  organisatorische, juridische,  financiële,  commerciële, HRM en logistieke) kennis en vaardigheden integreren in een KMO-werkomgeving.

Indicatoren:

 • Heeft voldoende beroepsspecifieke kennis.
 • Heeft voldoende beroepsspecifieke vaardigheden.
 • Kan deze kennis en vaardigheden adequaat implementeren om zijn taken naar behoren uit te voeren.

4. Kan methodes en hulpmiddelen innovatief aanwenden om niet-vertrouwde complexe problemen op te lossen.

Indicatoren:

 • Denkt bij confrontatie met een niet-vertrouwd probleem na over een passende methode om het probleem  op te lossen
 • Past deze methode correct en consequent toe
 • Kan mogelijke oplossingen tegenover elkaar afwegen
 • Kan de best passende oplossing implementeren

5. Kan klantgericht en deontologisch correct handelen in een werkomgeving.

Indicatoren:

 • Kan klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces.
 • Zet klanten steeds op de eerste plaats door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Handelt deontologisch correct.
 • Is stipt.
 • Past zich aan de bedrijfscultuur aan.

6. Kan vlot communiceren binnen een werkomgeving.

Indicatoren:

 • Kan in beroepsgerichte situaties vlot mondeling en schriftelijk communiceren in het Nederlands.
 • Kan in beroepsgerichte situaties behoorlijk mondeling en schriftelijk communiceren in vreemde talen (Frans en Engels).
 • Is in staat om gedurende de stage veelvuldige contacten op te bouwen met professionele relaties en dienstverleners uit andere disciplines.

7. Kan binnen een werkomgeving functioneren met volledige autonomie en een ruime mate van initiatief.

Indicatoren:

 • Zet zich ten volle in voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven.
 • Blijft doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Is bereid tot het leveren van ruimere prestaties en is flexibel.
 • Neemt op eigen initiatief de taak op zich om voor een gegeven probleem de beste passende oplossing te zoeken.

8. Neemt binnen een werkomgeving medeverantwoordelijkheid op voor het behalen van collectieve resultaten.

Indicatoren:

 • Creëert en bevordert groepsgeest door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega’s bij te leggen.
 • Werkt constructief samen met anderen.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Stage.
Begeleid zelfstandig werken.

Begeleiding

Elektronische leeromgeving: http://chamilo.hogent.be
 
De stagebegeleider is coach tijdens de stage.

De stagebegeleider  is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.
De student kan bij de stagebegeleider terecht voor individuele vragen.

Gelegenheid tot feedback na het examen.

Evaluatie (tekst)

Eerste examenkans:
niet-periode gebonden evaluatie: 70% op het presteren van de student op de werkvloer
periode gebonden evaluatie: 30% van de punten staat op de volgende onderdelen:
 • 15% staat op het stageverslag
 • 10% staat op de kwaliteit van de reflectieteksten
 •  5% staat op de attitude van de student

Tweede examenkans:
De quotering voor stage wordt in principe overgedragen naar de tweede examenkans. Indien er enkel een tekort op de onderdelen stageverslag en reflectieteksten is dan krijgt de student evenwel de mogelijkheid om het stageverslag en de reflectieteksten te herwerken.

Andere studiematerialen

Overige: Stageterugkomdag; 35 euro
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…): Verplaatsingen naar stagebedrijf, medisch onderzoek, opmaak reflectieverslagen, stageverslagen,… ; Verplaatsing naar stagebedrijf. Alle kosten verbonden aan de stage, met inbegrip van de kosten voor het medisch onderzoek, reflectieverslagen, stageverslagen,… zijn ten laste van de student.

Studiekosten

Overige: Stageterugkomdag; 35 euro
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…): Verplaatsingen naar stagebedrijf, medisch onderzoek, opmaak reflectieverslagen, stageverslagen,… ; Verplaatsing naar stagebedrijf. Alle kosten verbonden aan de stage, met inbegrip van de kosten voor het medisch onderzoek, reflectieverslagen, stageverslagen,… zijn ten laste van de student.

Trefwoorden

Stage