Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Internationaal paspoort23228/4145/1819/1/18
Studiegids

Internationaal paspoort

23228/4145/1819/1/18
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • KMO-management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Internationaal paspoort
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Mornie Fabienne
Andere docenten: De Roo Catharina
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels, Frans, Nederlands, Taaloverschrijdend
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel is bedoeld voor studenten KMO-Management, Logistiek Management en Financie- en Verzekeringswezen die hun competenties willen verdiepen en verbreden in een internationaal / intercultureel gerichte opleiding. Een eerste doelstelling is het verbreden van de reeds aangebrachte competenties. Het biedt de kans op die manier hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Ten tweede is het ook gericht op het verdiepen van de opleiding. Door het contact met lesgevers, studenten, bedrijven, instellingen en organisaties in het binnen- en buitenland worden de horizonten verbreed en kan de student de kennis, inzichten en andere competenties die hij reeds verwierf uitbreiden. Tenslotte biedt dit opleidingsonderdeel een grote meerwaarde op het vlak van intermenselijke, interculturele en communicatieve vaardigheden. Ook bouwt de student een netwerk op van internationale contacten die nuttig kunnen zijn in zijn latere professionele leven.

Inhoud

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context. Hoorcolleges en gastcolleges, gerichte bezoeken, pedagogisch-didactische activiteiten, groepsdiscussies, praktijksessies, individuele opdrachten en groepsopdrachten maken deel uit van dit opleidingsonderdeel.

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

Het internationaal paspoort zal zo worden opgevat dat studenten vanuit verschillende afstudeerrichtingen makkelijk kunnen instappen.

Eindcompetenties (tekst)

1. De student is in staat een actieve rol op te nemen in een internationale beroepscontext.

Indicatoren:

 • De student kan zelfstandig of in team bedrijfsgebonden vraagstukken analyseren binnen een internationale context.
 • De student slaagt er in om in een meertalige omgeving te functioneren.
 • De student legt vlot internationale contacten.

2. De student verwerft interculturele competenties nl. door gepast en effectief te interageren met mensen die verschillen (affectief, cognitief en gedragsmatig).

Indicatoren:

 • De student kan afstand nemen van negatieve reacties op het 'anders zijn' van de andere partijen en een constructieve dialoog aangaan vanuit een positie van zelfrespect en respect voor de cultuur en de identiteit van de anderen.
 • De student kan gepast reageren op culturele verschillen.
 • De student realiseert voor deze internationale competentie een duidelijke groei.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Lezingen, deelname bedrijfsbezoeken, conferenties, projecten.

Begeleiding

Per afstudeerrichting wordt een titularis toegewezen voor dit opleidingsonderdeel. Dit opleidingsonderdeel zal deels vraag-gestuurd zijn, maar ook een deel aanbod-gestuurd. De samenhang voor de hele opleiding zal gestuurd worden vanuit het internationaal bureau ism de vaklectoren.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 100% portfolio met mondelinge toelichting
   Er wordt aan de student gevraagd om in de loop van de opleiding een portfolio samen te stellen waarin hij/zij aantoont dat de competenties bereikt zijn. We verwachten hier een kritische en doordachte reflectie, gelinkt aan het eigen werkveld, diepgaande commentaar en creatieve documentatie. Naast het portfolio wordt de student ook beoordeeld op de mondelinge toelichting van dit portfolio waarbij de vaklectoren toetsen of de vereiste competenties bereikt zijn.
   De student moet minstens 3 credits behaald hebben, goedgekeurd door de vaklectoren.
  • periode gebonden evaluatie: /
 • Tweede examenkans:
  • Herwerken portfolio en mondelinge toelichting
   De student moet minstens 3 credits behaald hebben, goedgekeurd door de vaklectoren.

Andere studiematerialen

Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
"Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…): kosten verbonden aan deelname aan activiteiten,
kosten voor documentatie,
kosten verbonden aan het opgenomen project,
kosten verbonden aan het opmaken van de portfolio,
kosten verbonden aan ev verplaatsingen,
en andere gerelateerde kosten.; Kosten afhankelijk van de diverse opdrachten"

Studiekosten

Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
"Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…): kosten verbonden aan deelname aan activiteiten,
kosten voor documentatie,
kosten verbonden aan het opgenomen project,
kosten verbonden aan het opmaken van de portfolio,
kosten verbonden aan ev verplaatsingen,
en andere gerelateerde kosten.; Kosten afhankelijk van de diverse opdrachten"

Trefwoorden

Interdisciplinariteit, interculturaliteit, kritische reflectie, actualiteit, internationalisering