Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Businessproject: integrale managementcases23227/4145/1819/1/81
Studiegids

Businessproject: integrale managementcases

23227/4145/1819/1/81
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • KMO-management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Businessproject: integrale managementcases
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Gewicht: 5,00
Totale studietijd: 125,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk48,00 uren
Zelfstudie77,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Derre Bart
Andere docenten: Vandewalle Kurt
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Doelstellingen

De voornaamste doelstelling van dit opleidingsonderdeel is een management-helicopterview te ontwikkelen bij de studenten door de integratie van meerdere managementdisciplines te bevorderen. Studenten moeten, via het doorlichten van een aantal bedrijfsprocessen, verworven theoretische begrippen en modellen linken aan reële bedrijfssituaties, verbetervoorstellen formuleren en eventueel opnemen in een management-systeem. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op het optimaliseren van reeds vroeger verworven competenties.

Het opwekken van een grotere zelfwerkzaamheid en kritische zin bij de student staan centraal en de nadruk ligt op taakgericht, probleemoplossend en projectmatig denken en werken.

Inhoud

 • Maak uw Management Toolbox
 • Hoe ontwikkel je een Management-helicopterview?
  • Overzichtsmodel: basis Management Actie Model
  • Basisstappenplan: Analyse in ieder domein, selectie aanbevelingen, uitwerken aanbevelingen, prioretisering managementacties
  • Key Performance Indicatoren
  • Early wins
 • Toepassen op diverse real life cases
 • Toegepast projectmanagement.

Volgtijdelijkheid (VT)

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN pas te volgen in jaar van afstuderen .

Begincompetenties

Eindcompetenties van het eerste, tweede en derde jaar van het modeltraject Bedrijfsmanagement afstudeerrichting KMO-Management (behalve van de opleidingsonderdelen ‘Stage’ en ‘Bachelorproef’),


In geval van gelijktijdigheid:
voldoen aan de eindcompetenties van alle opleidingsonderdelen van het eerste en tweede modeltraject
en
gelijktijdig in het curriculum opnemen met alle opleidingsonderdelen van het derde modeltraject (behalve Stage en Bachelorproef).

Eindcompetenties (tekst)

1. Kan reële bedrijfsprocessen analyseren, optimaliseren en opnemen in een management-systeem.

Indicatoren:

 • Kan alle mogelijke bronnen die bedrijfsgegevens bevatten effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen.
 • Kan data statistisch verwerken, interpreteren en conclusies formuleren.
 • Kan eigen conclusies formuleren.
 • Kan strategische aanbevelingen formuleren.
 • Kan alternatieven scenario’s formuleren.
 • Weet de eerder verworven kenniscompetenties te integreren.
 • Kan prioriteiten stellen.

2. Kan de gekozen managementaanpak efficiënt en effectief schriftelijk en mondeling communiceren.

Indicatoren:

 • Kan gegevens, ideeën, meningen schriftelijk overbrengen met aandacht voor juiste structuur en terminologie, met een minimum aan taalfouten en met correcte bronnenvermelding.
 • Kan gegevens, ideeën en eigen mening mondeling overbrengen op een gestructureerde en heldere manier, met gepaste non-verbale communicatie. Hij/zij streeft hierbij naar juiste uitspraak, terminologie en grammaticale structuur.

3. Kan projectmatig en oplossingsgericht werken.

Indicatoren:

 • Kan planmatig en doelgericht aan een project werken binnen de gestelde tijdslimiet.
 • Toont zich betrokken bij taken en voert ze nauwkeurig uit.
 • Respecteert deadlines.
 • Toont inzet en toewijding.

4. Kan binnen het managementteam leidinggevende taken op zich nemen en de verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten van het team.

Indicatoren:

 • Deelt zijn/haar mening mee binnen het team.
 • Toont interesse in de opvattingen van anderen.
 • Bevordert de teamspirit.
 • Streeft naar optimaal resultaat via controle van het werk van de groepsleden.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

 • Begeleid zelfstandig leren
 • Teamwerk
 • Casestudy methodiek
 • Management presentaties

Begeleiding

 • Voortdurende feedback
 • Individuele vragen en problemen kunnen steeds met de vaktitularis doorgepraat worden
 • Tijdens de reeks is er een dagdeel voorzien waarop studenten individuele vragen kunnen stellen

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • Niet-periode gebonden evaluatie: De beoordeling omvat 2 aspecten:
   • De quotering voor het presteren in het team;
   • De rapportage wordt beoordeeld op inhoud en vorm; ook de mondelinge voorstelling en verdediging worden geëvalueerd.
  • De verdeling is als volgt:
   • Attitude: 40%, bepaald door de docenten, mede op basis van de klasparticipatie en de verslagen van de groepswerken;
   • Diverse Klascases: 30%;
   • Eindexamencase: 30%.
  • periode gebonden evaluatie: /
 • Tweede examenkans:
  • Enkel mogelijk wanneer er voldoende deelname was aan de lessen (minstens 60%)
  • Een case wordt individueel uitgewerkt en mondeling voorgesteld en verdedigd

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Alle studiemateriaal wordt aangeboden via Chamilo. ; Studenten kunnen indien gewenst zelf afdrukken.

Studiekosten

Via Chamilo: Alle studiemateriaal wordt aangeboden via Chamilo. ; Studenten kunnen indien gewenst zelf afdrukken.

Trefwoorden

 • Entrepreneurship, ondernemerschap
 • Bedrijfsmanagement
 • Groeimanagement
 • Bedrijfsanalyse
 • Strategische bedrijfsplannen
 • Prioriteitenstelling
 • Management rapporten
 • Management presentaties