Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Businessproject: marketingcase23226/4145/1819/1/47
Studiegids

Businessproject: marketingcase

23226/4145/1819/1/47
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • KMO-management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Businessproject: marketingcase
 • International Curriculum als Business project: marketing case
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk36,00 uren
Zelfstudie64,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Toye Christophe
Andere docenten: DeVreese Ruth
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel beoogt de integratie van de competenties op het vlak van marketing die de studenten in de afstudeerrichting KMO-Management eerder verwierven.
In dit opleidingsonderdeel verdiepen de studenten hun strategisch marketing inzicht en passen ze dit toe in business-to-business omgevingen en diensten. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de digitale aspecten van marketingcommunicatie- en distributie, aan digitale producten en branding.
Het einddoel is het ontwerpen van een competitief business- en verdienmodel voor een onderneming in een hybride omgeving.

Inhoud

  • Marketingstrategie: integratie van basismodellen
  • Toepassing op hybride ondernemingen (on- en offline; B2B en B2C; producten en diensten)
  • Verdienmodellen en businessmodellen: analyse van bestaande modellen en ontwerp met inachtname van de beperkingen van een KMO.
  • Onderzoekswerk mbt tot bovenstaande

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Marketingmanagement EN geslaagd of gedelibereerd voor Businessproject: strategische planning EN geslaagd of gedelibereerd voor Businessproject: implementatie.

Begincompetenties

Eindcompetenties verworven in de opleidingsonderdelen ‘Strategisch Management’, ‘Marketingmanagement’, ‘Businessproject: strategische planning’, ‘Businessproject: implementatie’ en ‘Businessproject: onderhandelen’’

Eindcompetenties (tekst)

1. Kent en begrijpt de diverse marketingstrategieën in digitale en analoge omgevingen en weet waarmee een ondernemer rekening moet houden bij de keuze voor de mix tussen digitaal en analoog.
Indicatoren:

 • Herkent de marketingstrategie van een onderneming en kan deze analyseren
 • Kan aandachtspunten bij de implementatie van marketingstrategiën herkennen
 • Kent de basisconcepten van digitale marketing en mobile business

2. Kan de verschillen en de gelijkenissen tussen B2C en B2B marketingbeslissingen verklaren en problemen oplossen vanuit een gefundeerd inzicht in de motivaties van inkopers en de noden van klant-organisaties.
Indicatoren:

 • Kent de kernconcepten van waarde-analyse, DMU, inkooporganisatie en/of supply-chain management en
 • Kan die concepten koppelen aan marketingactie van een KMO

3. Integreert nieuwe marketing en strategische kennis in bestaande en past opgedane inzichten en kennis toe in reële bedrijfssituaties.
Indicatoren:

 • Heeft inzicht in strategische basisconcepten en kan deze toepassen in reële bedrijfssituaties
 • Heeft inzicht in de verschillende elementen van de marketingmix en kan deze toepassen in reële bedrijfssituaties Kan de strategische keuzes van een bestaande onderneming analyseren op basis van openbaar beschikbare informatie en er kritisch over reflecteren.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

• Korte colleges over knelpunten en als herhaling van reeds eerder behandelde onderwerpen
• De studenten hebben toegang tot een batterij filmpjes online (via het ELO van HoGent) waarin basisconcepten van marketing (opnieuw) worden uitgelegd.
• Korte individuele en groepsopdrachten omtrent specifieke vragen van de studenten (eigen leerdoelstellingen)
• Een geïntegreerde groepsopdracht die moet leiden tot een marketingplan voor een KMO met aandacht voor sector- en concurrentieonderzoek en het digitale aspect van marketing

Begeleiding

Studenten mogen een individuele consultatie vragen, zowel over de opdrachten als over theoretische elementen.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 100% permanente evaluatie. . Individuele en groepsopdrachten. Er is geen peer-evaluatie.
  • periode gebonden evaluatie: /
 • Tweede examenkans:
  • 100% individuele opdracht

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Digitale materialen (te raadplegen op de ELO van HoGent); indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…): Bv. verplaatsingen gekoppeld aan de uitvoering van de case, printkosten, enz…; Kosten zijn ten laste van de student en afhankelijke van de case uitwerking.

Studiekosten

"Marketing. De nieuwe principes.
Opmerking: reeds aangekocht in KM2 - 49,99 euro"
Via Chamilo: Digitale materialen (te raadplegen op de ELO van HoGent); indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…): Bv. verplaatsingen gekoppeld aan de uitvoering van de case, printkosten, enz…; Kosten zijn ten laste van de student en afhankelijke van de case uitwerking.

Trefwoorden

Marketingmanagement, Business-to-Business marketing, E-marketing
IWETO-code: s190 bedrijfsbeleid, s191 marktstudie