Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Internationale marketing23225/4145/1819/1/13
Studiegids

Internationale marketing

23225/4145/1819/1/13
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • KMO-management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als International Marketing (English language)
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Internationale marketing
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Internationale marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Neetens Brigitte
Andere docenten: Bruyr Karin, Desmet Regine
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

De doelstelling van het opleidingsonderdeel bestaat erin de studenten bewust te maken van het belang en de mogelijkheden om op commercieel vlak internationaal actief te zijn. Daar waar de overige marketing opleidingsonderdelen zich hoofdzakelijk richten naar de thuismarkt, wordt hier ingegaan op de kennis en het strategisch inzicht nodig voor het commercieel benaderen van de buitenlandse markt(en).

 • De nodige kennis verwerven rond de werking van de internationale handel en de plaats van België hierin.
 • De nodige competenties verwerven om op internationaal niveau producten/diensten te kunnen commercialiseren.

Inhoud

Het internationaliseringsproces.

 • De internationale (de economische, demografische, politiek-juridische, culturele, technologische en religieuze) omgevingsfactoren.
 • Al dan niet naar het buitenland?
 • Welke markt betreden of in welke markten actief blijven? (marktbepaling, analysetechnieken in het kader van de marktselectie, marktconcentratie of – spreiding, verschillende planningsmodellen).
 • Marktinformatie of marktonderzoek.
 • Op welke manier de markt betreden?

De uitbouw van een internationaal marketingprogramma.

 • Product: productbepaling, productstrategie, productassortiment, productmarktonderzoek.
 • Prijs: de beïnvloedende omgevingsfactoren, de verschillende methodes van prijszetting, specifieke exportprijsstrategieën, prijszettingsrelatie ten opzichte van de thuismarkt, overige topics in het kader van internationale prijszetting.
 • Promotie: de beïnvloedende omgevingsfactoren, de ontwikkeling van een marketingcommunicatieplan, de strategische keuzemogelijkheden, de communicatie-instrumenten, de budgetten, promotiemarktonderzoek.
 • Distributie: de beïnvloedende omgevingsfactoren, de structuur van de distributiekanalen, trends, de verschillende internationaliseringsstrategieën, distributiemarktonderzoek.
 • Personeel.

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Marketingmanagement.

Begincompetenties

Voldoen aan de eindcompetenties verworven in het opleidingsonderdeel Marketingmanagement.

Eindcompetenties (tekst)

1. De student heeft kennis en inzicht in het internationaliseringsproces van een onderneming en kan dit kritisch evalueren.

Indicatoren:

 • Kent de verschillende aspecten uit de internatiionale omgeving van een onderneming en kan
  • de economische omgevingsfactor,
  • de demografische omgevingsfactor,
  • de politieke omgevingsfactor,
  • de culturele omgevingsfactor,
  • de concurrentie,
  • de religeieuze en
  • de technologische omgevingsfactor evalueren
 • Kan de afweging maken omtrent de internationaliseringsbeslissing,
 • Kan relevante markten selecteren,
 • Kent de verschillende bronnen van marktinformatie en marktonderzoek en
 • Kent de mogelijkheden op het vlak van marktbewerking.

2. De student heeft kennis en inzicht in de uitbouw van de internationale marketingmix en kan dit kritisch evalueren.

Indicatoren:

 • Kent de verschillende bouwstenen van de internationale marketingmix en kan de productcomponent, de prijscomponent, de promotiecomponent, de distributiecomponent, de personeelscomponent analyseren, interpreteren en evalueren.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Hoorcolleges
Onderwijs leergesprek
Eventueel gastspreker(s)

Begeleiding

De studenten kunnen met hun vragen bij de lector terecht

Evaluatie (tekst)

  • Eerste examenkans:
  o niet-periode gebonden evaluatie: 20% permanente evaluatie
  o periode gebonden evaluatie: 80% schriftelijk examen (open en gesloten vragen)+ verplichte aanwezigheid bij de gastsprekers.
  Gewettigde afwezigheid: er is geen vervangopdracht mogelijk, sanctie zoals bij ongewettigde afwezigheid (geen punten op betreffende examenvraag)
  • Tweede examenkans:
  o 20% individuele opdracht + 80% schriftelijk examen (open en gesloten vragen)

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Internationale marketingVerplicht
 • Auteur: Brigitte Neetens
 • Uitgever: Plantyn
 • Editie: 2012
 • ISBN-nr: 978-90-301-3775-7

Andere studiematerialen

Via Chamilo: slides; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Lezingen, seminarie, gastsprekers, …: deelname in bedanking sprekers; 1 euro
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…): opdrachten in kader van niet-periodegebonden evaluatie; De kosten voor de uitvoering van de opdrachten zijn ten laste van de student.

Studiekosten

Internationale marketing - 63 euro
Via Chamilo: slides; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Lezingen, seminarie, gastsprekers, …: deelname in bedanking sprekers; 1 euro
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…): opdrachten in kader van niet-periodegebonden evaluatie; De kosten voor de uitvoering van de opdrachten zijn ten laste van de student.

Trefwoorden

Internationale Marketing
IWETO-code:s191-marktstudie