Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Financieel Management23223/4145/1819/1/42
Studiegids

Financieel Management

23223/4145/1819/1/42
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • KMO-management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Financieel management
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Financieel Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 150,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege36,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie90,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Verleyen Isabelle
Andere docenten: De Block Lindsay
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

De student leert de financiële gevolgen van bepaalde bedrijfseconomische beslissingen te begrijpen en aan de hand van enkele analysetechnieken de financiële situatie van een onderneming optimaliseren. De student leert ook om de risico’s in de internationale handel te beperken en te beheren. De student leert deze technieken toepassen in concrete situaties.

Inhoud

Kasplanning en beheer van het bedrijfskapitaal in KMO's.

Kasplanning / cashflow / staat van herkomst en besteding van middelen: betekenis en gebruik.
Kasbudget: inkomsten, uitgaven, netto kasstroom.
Beheer van het bedrijfskapitaal: beheer van debiteuren en crediteuren, voorraadbeheer.
Beheer van de liquiditeiten.

Investeringsanalyse.

Soorten investeringen (uitbreidingsinvesteringen, strategische investeringen,…).
Het investeringsbeslissingsproces.
De verschillende selectiemethodes (Pay back methode, Net Present value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Discounted cash flows).

Waardebepaling: basisbegrippen en principes van waardering van KMO's.

Optimale vermogenstructuur.

Kost en rentabiliteit van eigen en vreemd vermogen in KMO's.
Overheidsmaatregelen ter stimulering van de solvabiliteit in KMO's.

Dividendpolitiek in KMO's.

Dividendpolitiek en kapitaalstructuur.
Dividendpolitiek en groei.
Waarde dividend.
Dividendstabiliteit.

Capita selecta.

Beleggingspolitiek en -instrumenten (de beleggingskeuze en het rendement ervan).

Risico’s in de internationale handel.

Risicoprofiel van ondernemingen: commerciële,politieke en wisselkoersrisico's.
Internationale betalingstechnieken: documentair incasso, internationale overschrijvingen en praktijk van de documentaire kredieten.
Contantoperaties en termijncontracten voor valuta.

Interne en externe controle in een KMO omgeving

Volgtijdelijkheid (VT)

(geslaagd of gedelibereerd voor Financiële en bedrijfskundige administratie I OF geslaagd of gedelibereerd voor Basisboekhouden en documenten I) EN (geslaagd of gedelibereerd voor Financiële en bedrijfskundige administratie II OF geslaagd of gedelibereerd voor Basisboekhouden en documenten II) EN geslaagd of gedelibereerd voor Financiële analyse en kredieten EN geslaagd of gedelibereerd voor Prijsbeleid en kostencalculatie.

Begincompetenties

Eindcompetenties verworven in de opleidingsonderdelen Financiële en bedrijfskundige administratie I en II, Financiële analyse en kredieten, Prijsbeleid en kostencalculatie

Eindcompetenties (tekst)

1. Heeft inzicht in de doelstellingen van het financieel beleid.

Indicatoren:

 • Kan vakterminologie correct gebruiken en begrippen uit het vakgebied adequaat verklaren.
 • Heeft inzicht in mogelijke belangenconflicten.

2. Kan correcte investerings- en financieringsbeslissingen nemen.

Indicatoren:

 • Kan de kost en de rentabiliteit van het eigen en het vreemd vermogen in een KMO bepalen.
 • Kan de waarde van een KMO bepalen.
 • Kan investeringsbeslissingen nemen en financieringsvormen met elkaar vergelijken.
 • Kan de vermogensstructuur en de dividendpolitiek in een KMO optimaliseren.
 • Kent de kasstroomstaten en kan het beheer van bedrijfskapitaal en liquiditeiten in een KMO optimaliseren.
 • Kent beleggingsvormen en de elementen die het rendement daarvan bepalen.

3. Kan efficiënt de relevante financiële gegevens verzamelen, verwerken en interpreteren.

Indicatoren:

 • Beoordeelt de veelheid aan financiële informatie en destilleert het relevante hieruit.
 • Onderzoekt de verkregen informatie kritisch en vraagt extra informatie wanneer nodig.
 • Weet tot nieuwe scenario’s te komen wanneer gegevens en/of omstandigheden wijzigen.
 • Weegt kosten en rendement goed tegenover elkaar af.
 • Denkt na over financiële consequenties van plannen en acties.

4. Kent de technieken van risicobeheer in de internationale handel.

Indicatoren:

 • Kent de verschillende risico’s verbonden aan internationale betalingen en hij kan deze risico’s beoordelen in concrete situaties.
 • Kent de verschillende technieken om zich in te dekken tegen wisselkoersrisico’s en kan deze toepassen in concrete situaties.

5. Kent het belang van interne en externe controle in een KMO omgeving.

Indicatoren:

 • Kent de basisbegrippen en principes van interne controle
 • Kent de noodzaak en toegevoegde waarde van externe controle
 • Kent de gevaren verbonden aan onvoldoende of geen interne controle in een onderneming en kan daarvoor een oplossing aanreiken


Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Hoorcollege aangevuld met oefeningen en cases.

Begeleiding

De student kan steeds bij de vaklector terecht voor vragen en begeleiding.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 20% case
  • periode gebonden evaluatie: 80% schriftelijk examen
 • Tweede examenkans:
  • 100% schriftelijk examen

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Handboek bedrijfsfinanciering (5e editie)Verplicht
 • Auteur: Marc Deloof, Sophie Manigart, Hubert Ooghe, Cynthia Van Hulle
 • Uitgever: Intersentia
 • Editie: 5
 • ISBN-nr: 978-10-902-3679-1

Andere studiematerialen

Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Studiekosten

Handboek bedrijfsfinanciering (4e editie) - Tegen marktprijs, raming: 57
Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Trefwoorden

Financieel management
IWETO-code: S190 Bedrijfsbeleid