Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Vennootschapsbelasting23220/4145/1819/1/37
Studiegids

Vennootschapsbelasting

23220/4145/1819/1/37
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • KMO-management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Vennootschapsbelasting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Damme Henk
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Op het einde van het academiejaar kan de student het aangifteformulier invullen en de vennootschapsbelasting berekenen, rekening houdend met de mogelijke belastingverminderingen die men verleent aan KMO’s.

Hoofddoel is inzicht te krijgen in de vennootschapsbelasting van een KMO vertrekkende van de boekhouding.

Inhoud

 • Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting.
 • Krachtlijnen van de vennootschapsbelasting.
 • Studie van de belastbare inkomsten.
 • De beroepskosten.
 • De in principe belastbare winst.
 • Bepaling van de belastbare winst.
 • Berekening van de belastingen.

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Personenbelasting.

Begincompetenties

Voldoen aan de eindcompetenties verworven in het opleidingsonderdeel Personenbelasting.

Eindcompetenties (tekst)

1. Kan een aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting optimaal invullen.

Indicatoren:

 • De student heeft kennis van de belastbare inkomsten van natuurlijke personen en vennootschappen.
 • De student kent de begrippen belastbare en vrijgestelde reserves, verworpen uitgaven en dividenden en kan ze ook berekenen aan de hand van de aangifte.
 • De student kan de belastbare grondslag berekenen aan de hand van de 9 bewerkingen.
 • De student kan een eenvoudige aangifte in de vennootschapsbelasting invullen.
 • De student is in staat een eenvoudige belastingberekening zelf te doen en een moeilijkere te interpreteren.

2. Kan de belastbare winst en de belasting berekenen.

3. De student kan alle mogelijke relevante bronnen die fiscale gegevens bevatten efficiënt en effectief verzamelen, combineren en interpreteren met het oog op het correct en optimaal invullen van de aangifte in de vennootschapsbelasting.

Indicatoren:

 • Kan alle mogelijke bronnen die fiscale gegevens bevatten efficiënt en effectief opsporen, inventariseren en verzamelen.
 • Kan de informatie behandelen met het oog op het correct en optimaal invullen van de aangifte in de vennootschapsbelasting.
 • Werkt resultaat- en oplossingsgericht.
 • Kan vlot communiceren: correct, gestructureerd en met de juiste terminologie.
 • Is leergierig en steeds bereid de verworven kennis te verbreden en/of verdiepen.
 • Zal de snel evoluerende wetgeving op het terrein van fiscaliteit volgen en op juistheid , volledigheid en actualiteit nagaan.
 • Kan eerder formele wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Het theoretisch gedeelte wordt klassikaal behandeld.
De praktische toepassingen werken de studenten individueel of in groep uit, tijdens de werkcolleges.
De oplossingen worden klassikaal besproken

Begeleiding

Met vragen kunnen de studenten steeds bij de lector terecht.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: /
  • periode gebonden evaluatie: 100% schriftelijk examen
 • Tweede examenkans:
  • 100% schriftelijk examen

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Vennootschapsbelasting - Basiscursus 2018-2019Verplicht
 • Auteur: Jos Vervoort
 • Uitgever: Wolters Kluwer - Fiscaal Informatief
 • Editie: 2018
 • ISBN-nr: 978-10-902-8118-0

Studiekosten

Handboek "Vennootschapsbelasting - Basiscursus 2018-2019" - 30,50 euro (onder voorbehoud)

Trefwoorden

Vennootschapsbelasting