Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Partim Internationaal paspoort II28654/4144/1819/30129/88
Studiegids

Partim Internationaal paspoort II

28654/4144/1819/30129/88
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Internationaal paspoort en talentmanagement II: Partim Internationaal paspoort II
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Internationaal paspoort en talentmanagement II.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar) of 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk20,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege
Zelfstudie30,00 uren
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Internationaal paspoort en talentmanagement II' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Internationaal paspoort en talentmanagement II', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Titularis: Marechal Jean-Michel
Andere docenten: Duyck Kathleen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels, Frans, Nederlands, Taaloverschrijdend
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar

Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel is bedoeld voor studenten die hun competenties willen verdiepen en verbreden in een internationaal / intercultureel gerichte opleiding. Een eerste doelstelling is het verbreden van de reeds aangebrachte competenties. Het biedt de kans op die manier hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Ten tweede is het ook gericht op het verdiepen van de opleiding. Door het contact met lesgevers, studenten, bedrijven, instellingen en organisaties in het binnen en buitenland worden de horizonten verbreed en kan de student de kennis, inzichten en andere competenties die hij reeds verwierf uitbreiden. Tenslotte biedt dit opleidingsonderdeel een grote meerwaarde op het vlak van intermenselijke, interculturele en communicatieve vaardigheden. Ook bouwt de student een netwerk op van internationale contacten die nuttig kunnen zijn in zijn latere professionele leven

Inhoud

Dit opleidingsonderdeel ondersteunt de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context. Hoorcolleges en gastcolleges, gerichte bezoeken, pedagogisch-didactische activiteiten, groepsdiscussies, praktijksessies, individuele opdrachten en groepsopdrachten maken deel uit van dit opleidingsonderdeel.

Begincompetenties

Het internationaal paspoort zal zo worden opgevat dat studenten vanuit verschillende afstudeerrichtingen makkelijk kunnen instappen.

Eindcompetenties (tekst)

1. De student is in staat een actieve rol op te nemen in een internationale beroepscontext (BM10).

Indicatoren:

 • de student kan zelfstandig of in team bedrijfsgebonden vraagstukken analyseren binnen een internationale contexr;
 • de student slaagt er in om in een meertalige omgeving te functioneren;
 • de student legt vlot internationale contacten.

2. De student verwerft interculturele competenties nl. door gepast en effectief te interageren met mensen die verschillen (affectief, cognitief en gedragsmatig) (BM10).

Indicatoren:

 • de student kan afstand nemen van negatieve reacties op het 'anders zijn' van de andere partijen en een constructieve dialoog aangaan vanuit een positie van zelfrespect en respect voor de cultuur en de identiteit van de anderen;
 • de student kan gepast reageren op culturele verschillen;
 • de student realiseert voor deze interculturele competenties een duidelijke groei.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Lezingen, deelname bedrijfsbezoeken, conferenties, projecten

Begeleiding

Per afstudeerrichting wordt een lector toegewezen voor dit opleidingsonderdeel. Dit opleidingsonderdeel zal deels vraag gestuurd zijn, maar ook een deel aanbodgestuurd. De samenhang voor de ganse opleiding zal gestuurd worden vanuit het internationaal bureau i.s.m. de vaklectoren.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie:portfolio met mondelinge toelichting (bespreking van de voortgang verwerving competenties internationalisering)
  • periode gebonden evaluatie: niet van toepassing
 • Tweede examenkans:
  • herwerking met nieuwe mondelinge toelichting ( bespreking van de voortgang verwerving competenties internationalisering)

Andere studiematerialen

Via Chamilo en/of kopieën: Informatie en/of lesmateriaal wordt ter beschikking gesteld via de elektronische leeromgeving.; Documenten ter beschikking gesteld op chamilo kunnen de studenten zelf op eigen kosten pringen, eventuele kopieën verstrekt via de lesgever: raming 3 euro
Studiereis en/of extra muros activiteiten - De keuze van het project bepaalt de kostprijs en is ten laste van de student