Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Bachelorproef23378/4144/1819/1/81
Studiegids

Bachelorproef

23378/4144/1819/1/81
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Bachelorproef
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Gewicht: 7,00
Totale studietijd: 175,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk175,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Coppens Alexandra
Andere docenten: Berghs Katia, Bouckaert Ann-Sophie, Buekens Willem, Chaltin Joanna, De Cubber Cristel, De Geeter Anne, Desmet Regine, DeVreese Ruth, Goessens Luc, Jacobs Gerda, Meert Katrien, Neetens Brigitte, Schamp Liselotte, Van Acker Peggy, Van Baelen Freek, Van Der Elst Sarie, Van Eynde Ruth
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Doelstellingen


De bachelorproef vormt samen met de stage het sluitstuk van de opleiding Marketing.

De student dient met zijn/haar bachelorproef aan te tonen dat hij/zij de competenties die hem/haar in de opleiding werden bijgebracht geïntegreerd kan toepassen.

De bachelorproef neemt de vorm aan van een afstudeerwerk, gerelateerd aan de stage, de sector of een relevante marketingtopic. Het is een werkstuk van minimum 25 bladzijden en maximum 40 bladzijden waarin de student(e) een marketingprobleem onderzoekt dat iets te maken heeft met de richting waarin hij/zij wil afstuderen.

De student bewijst dat hij/zij op een verzorgde en overzichtelijke manier een uitgevoerde opdracht kan rapporteren en de resultaten van zijn werk kan presenteren.

De student kan zijn werk verdedigen en kan kritische vragen beantwoorden.


Inhoud

Bachelorproef werkstage

De bachelorproef vertrekt vanuit een onderzoeksvraag en doorloopt een aantal vooraf gedefinieerde fases.
De studenten hanteren hiertoe een handleiding.
Op gezette tijdstippen informeren zij de promotor (vaklector) over de uitwerking van het afstudeerwerk en kunnen zij bij die gelegenheid vragen stellen en tussentijdse feedback krijgen.
De schriftelijke neerslag van het afstudeerwerk wordt geëvalueerd door de promotor en de tweede lezer.
Het wordt door de student vervolgens gepresenteerd en mondeling verdedigd.
De studenten werken aan hun bachelorproef in de 6 voorbereidingsweken en tijdens de stage.
Op het einde van de 10de stageweek wordt het afstudeerwerk ingediend.

Bachelorproef Projectstage

De bachelorproef in een Marketing Projectstage neemt de vorm aan van een onderzoeksrapport (marktonderzoek).
De studenten lichten in hun presentatie de conclusies en aanbevelingen aan het bedrijf en de promotor en de co-promotor toe en tevens volgt een mondelinge verdediging. De verzamelde data worden als uiterst vertrouwelijk beschouwd en de eindresultaten kunnen bijgevolg op geen enkele manier door derden worden ingekeken.

De studenten worden begeleid door een deskundige marketinglector van Hogeschool Gent, alsook door de stagementor(en) van het bedrijf. Op gezette tijdstippen informeren de studenten de projectbegeleider (promotor/vaklector) en de mentor (bedrijf) over de uitwerking van het project en kunnen zij bij die gelegenheid vragen stellen en tussentijdse feedback krijgen.
De studenten werken aan dit onderzoek in de 6 voorbereidingsweken en tijdens de 11 weken stage. Op het einde van de 11de stageweek wordt het onderzoeksrapport (bachelorproef) ingediend.

Volgtijdelijkheid (VT)

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN pas te volgen in jaar van afstuderen.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Kan kennis en inzichten van de diverse marketingaspecten kritisch evalueren en combineren [MK1] [MK4] [ MK5].

Indicatoren (te scoren naar gelang het thema van de bachelorproef):

 • kan, in- en uitzoemend vanuit een torenvalkperspectief, de relatie tussen marketingvraagstukken aantonen;
 • kan op basis van bestaande informatie marketingaspecten van producten/diensten analyseren;
 • kan marketingproblemen analyseren;
 • kan verzamelde gegevens kritisch beoordelen en kan ook de eigen analyses kritisch evalueren.

2. Kan complexe, gespecialiseerde marketing vaardigheden toepassen, gelieerd aan conclusies [MK4] [MK5].

Indicatoren (te scoren naar gelang het thema van de bachelorproef):

 • kan een duidelijk onderwerp/topic afbakenen;
 • kan marketingbegrippen op een heldere manier definiëren;
 • kan oplossingsgericht gemaakte keuzes verantwoorden;
 • kan relevante en originele aspecten betrekken bij de topic;
 • kan een duidelijk evenwicht bewaren tussen omvang afstudeerwerk en inhoud;
 • kan van de onderdelen een samenvattend geheel maken;
 • draagt zorg voor structuur en logische opbouw;
 • maakt een verantwoorde inpassing van het theoretisch gedeelte;
 • maakt een verantwoorde inpassing van het case gedeelte;
 • kan de voorgestelde oplossingen kritisch evalueren en laat deze aansluiten op de probleemstelling;
 • koppelt bij conclusies terug naar de theorie.

3. Kan relevante gegevens verzamelen en interpreteren en geselecteerde methodes en hulpmiddelen innovatief aanwenden om niet-vertrouwde complexe problemen op te lossen [MK1] [MK2] [MK3] [MK4] [MK5] [MK6] [MK8].

Indicatoren:

 • heeft een rudimentair inzicht in het schrijven van een eindwerk  en kan de aangereikte tools toepassen op het eigen werk;
 • kan de onderzoeksvraag van het afstudeerwerk correct omschrijven en kernbegrippen nader bepalen;
 • kan de gepaste bronnen raadplegen;
 • kan gepaste methoden en hulpmiddelen voorstellen voor de uitvoering van het project;
 • kan de uitvoering faseren en erover rapporteren;
 • kan gegevens inventariseren, analyseren en verwerken om tot een antwoord te komen op de onderzoeksvraag;
 • neemt de gepaste initiatieven om het afstudeerwerk tot een goed einde te brengen;
 • kan inhoudelijk correct werken;
 • kan een afstudeerwerk opmaken volgens een opgelegde format;
 • houdt rekening met opmerkingen en verwerkt deze correct.

4. Kan handelen in complexe en gespecialiseerde marketing contexten [MK1] [MK2] [MK3] [MK4] [MK5] [MK6] [MK8].

Indicatoren:

 • kan informatie, ideëen, problemen en oplossingen communiceren, zowel aan specialisten als aan leken;
 • kan concrete oplossingen uitwerken die juridisch, maatschappelijk en economisch haalbaar zijn en die binnen een gegeven bedrijfscontext (profit of non-profit) als optimaal kunnen beschouwd worden;
 • handelt binnen de algemeen aanvaarde ethische normen en met besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • handelt rekening houdende met de principes van duurzame ontwikkeling;
 • handelt overeenkomstig de beroepsdeontologie;
 • is in staat om gedurende de bachelorproef veelvuldige contacten op te bouwen met professionele relaties en dienstverleners uit andere disciplines.

5. Kan functioneren met volledige autonomie en een ruime mate van initiatief [BM7].

Indicatoren:

 • actualiseert zijn kennis;
 • is creatief;
 • ontcijfert gegevens en informatie op een zelfstandige manier;
 • reageert op een constructieve manier op onverwachte omstandigheden;
 • geeft blijk van doorzettingsvermogen;
 • respecteert deadlines;
 • neemt initiatieven en organiseert;
 • is assertief.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Zelfwerkzaamheid van de student. Zelfstandige inbreng.
De stagecoördinator Marketing bepaalt de voertaal. De bachelorproef wordt opgesteld in het Nederlands, tenzij anders overeengekomen.

Begeleiding

Bachelorproef werkstage: persoonlijke begeleiding door de promotor van de hogeschool.
 
Bachelorproef Projectstage: De mentor binnen de organisatie brieft de studenten en probeert het onderzoeksprobleem duidelijk en overzichtelijk te formuleren. Er wordt overlegd over haalbaarheid, uitvoering, middelen en timing. Op regelmatige tijdstippen is er overleg tussen de studenten en de mentor. De promotor van de hogeschool is verantwoordelijk voor het goede verloop van het project. De promotor brengt zijn/haar ervaring en kennis in op regelmatige tijdstippen en helpt de studenten over problemen en dieptepunten heen. Hij/zij stuurt, controleert, corrigeert en stimuleert.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie:  niet van toepassing
  • periode gebonden evaluatie:
   • bachelorproef werkstage:De evaluatie van de bachelorproef gebeurt door de promotor en tweede lezer van de hogeschool. De bachelorproef wordt beoordeeld op inhoud, vorm en attitudes bij het maken van de bachelorproef en staat op 70% van de punten.
    De mondelinge presentatie/ verdediging wordt geëvalueerd op 30% van de punten. 
   • bachelorproef projectstage: De evaluatie van het project gebeurt door de promotor en co-promotor van de hogeschool op basis van onder andere zijn eigen vaststellingen en het advies van de mentor.  Het project wordt beoordeeld op inhoud en vorm en staat op 70% van de punten.  De mondelinge presentatie/ verdediging wordt geëvalueerd op 30% van de punten.


 • Tweede examenkans:
  • De bachelorproef wordt herwerkt en opnieuw gepresenteerd en mondeling verdedigd.

Andere studiematerialen

Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Studiekosten

Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Trefwoorden

Bachelorproef - afstudeerwerk