Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Internationaal paspoort en talentmanagement II30129/4144/1819/2/17
Studiegids

Internationaal paspoort en talentmanagement II

30129/4144/1819/2/17
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Internationaal paspoort en talentmanagement II
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Partim Internationaal paspoort II (2 studiepunten - gewicht: 2,00)
 • Partim Talentmanagement III (1 studiepunten - gewicht: 1,00)
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Internationaal paspoort en talentmanagement II

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Internationaal paspoort II
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk20,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege
Zelfstudie30,00 uren
Partim Talentmanagement III
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk4,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege
Zelfstudie21,00 uren
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Partim Internationaal paspoort IIop 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd
Partim Talentmanagement IIIop 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: De Geeter Anne
Andere docenten: Bulteel Piet, De Jaegher Ann, Dewaele Caroline, Dierickx Isabelle, Duyck Kathleen, Feys Marjolein, Hauters Lieve, Lammens Godelieve, Marechal Jean-Michel, Roelant Florence, Schepens Danny, Teerlinck Evert, Van Biesen Karine, Van den Bossche Tanja, Van Der Elst Sarie, Van grimbergen Karen, Van Speybroeck Els, Wambacq Elke
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels, Frans, Nederlands, Taaloverschrijdend
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar

Doelstellingen

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Internationaal paspoort II
Dit opleidingsonderdeel is bedoeld voor studenten die hun competenties willen verdiepen en verbreden in een internationaal / intercultureel gerichte opleiding. Een eerste doelstelling is het verbreden van de reeds aangebrachte competenties. Het biedt de kans op die manier hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Ten tweede is het ook gericht op het verdiepen van de opleiding. Door het contact met lesgevers, studenten, bedrijven, instellingen en organisaties in het binnen en buitenland worden de horizonten verbreed en kan de student de kennis, inzichten en andere competenties die hij reeds verwierf uitbreiden. Tenslotte biedt dit opleidingsonderdeel een grote meerwaarde op het vlak van intermenselijke, interculturele en communicatieve vaardigheden. Ook bouwt de student een netwerk op van internationale contacten die nuttig kunnen zijn in zijn latere professionele leven
Partim Talentmanagement III

De student verdiept zijn inzicht in zichzelf via een professioneel assessment en in zijn functioneren op de stageplaats.

Inhoud

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Internationaal paspoort II
Dit opleidingsonderdeel ondersteunt de mogelijkheid tot implementatie van internationale gastsprekers en/of bezoeken in internationale context. Hoorcolleges en gastcolleges, gerichte bezoeken, pedagogisch-didactische activiteiten, groepsdiscussies, praktijksessies, individuele opdrachten en groepsopdrachten maken deel uit van dit opleidingsonderdeel.
Partim Talentmanagement III
Inzicht in competentie- en talentontwikkeling via een professioneel assessment center.

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Verkooptechnieken OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Talentmanagement II.

Begincompetenties

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Internationaal paspoort II
Het internationaal paspoort zal zo worden opgevat dat studenten vanuit verschillende afstudeerrichtingen makkelijk kunnen instappen.
Partim Talentmanagement III

Raadpleeg de rubriek volgtijdelijkheid.

Voldoen aan de eindcompetenties van:

projecten II partim competentie- en talentmanagement II.Eindcompetenties (tekst)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Internationaal paspoort II

1. De student is in staat een actieve rol op te nemen in een internationale beroepscontext (BM10).

Indicatoren:

 • de student kan zelfstandig of in team bedrijfsgebonden vraagstukken analyseren binnen een internationale contexr;
 • de student slaagt er in om in een meertalige omgeving te functioneren;
 • de student legt vlot internationale contacten.

2. De student verwerft interculturele competenties nl. door gepast en effectief te interageren met mensen die verschillen (affectief, cognitief en gedragsmatig) (BM10).

Indicatoren:

 • de student kan afstand nemen van negatieve reacties op het 'anders zijn' van de andere partijen en een constructieve dialoog aangaan vanuit een positie van zelfrespect en respect voor de cultuur en de identiteit van de anderen;
 • de student kan gepast reageren op culturele verschillen;
 • de student realiseert voor deze interculturele competenties een duidelijke groei.
Partim Talentmanagement III

1. De student kan reflecteren over zijn competentie- en talentontwikkeling en deze sturen, en hierbij de link leggen naar de stage (BM9)

Indicatoren:

 • de student kan reflecteren over de ontwikkeling van zijn competenties en talenten
 • student kan vanuit dit inzicht reflecteren over zijn keuze stageplaats en de richting die hij wil uitgaan in zijn professionele loopbaan 

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Internationaal paspoort II
Lezingen, deelname bedrijfsbezoeken, conferenties, projecten
Partim Talentmanagement III
Assessmentcenter, individuele gesprekken

Begeleiding

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Internationaal paspoort II
Per afstudeerrichting wordt een lector toegewezen voor dit opleidingsonderdeel. Dit opleidingsonderdeel zal deels vraag gestuurd zijn, maar ook een deel aanbodgestuurd. De samenhang voor de ganse opleiding zal gestuurd worden vanuit het internationaal bureau i.s.m. de vaklectoren.
Partim Talentmanagement III
Individuele coaching

Evaluatie (tekst)

Internationaal paspoort en talentmanagement II

Eindbeoordeling:

 • Partim Internationaal paspoort II: 2/3 van de eindbeoordeling
 • Partim Competentie- en talentmanagement I: 1/3 van de eindbeoordeling

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Internationaal paspoort II
 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie:portfolio met mondelinge toelichting (bespreking van de voortgang verwerving competenties internationalisering)
  • periode gebonden evaluatie: niet van toepassing
 • Tweede examenkans:
  • herwerking met nieuwe mondelinge toelichting ( bespreking van de voortgang verwerving competenties internationalisering)
Partim Talentmanagement III
 • Eerste examenkans:
  • Niet-periode gebonden evaluatie: 100% 
  • Periode gebonden evaluatie: /
 • Tweede examenskans:
  • 100% herwerking portfolio + individueel gesprek

Andere studiematerialen

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Internationaal paspoort II
Via Chamilo en/of kopieën: Informatie en/of lesmateriaal wordt ter beschikking gesteld via de elektronische leeromgeving.; Documenten ter beschikking gesteld op chamilo kunnen de studenten zelf op eigen kosten pringen, eventuele kopieën verstrekt via de lesgever: raming 3 euro
Studiereis en/of extra muros activiteiten - De keuze van het project bepaalt de kostprijs en is ten laste van de student
Partim Talentmanagement III
Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…) - 10 euro

Studiekosten

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Internationaal paspoort II

Via Chamilo en/of kopieën: Informatie en/of lesmateriaal wordt ter beschikking gesteld via de elektronische leeromgeving.; Documenten ter beschikking gesteld op chamilo kunnen de studenten zelf op eigen kosten pringen, eventuele kopieën verstrekt via de lesgever: raming 3 euro
Studiereis en/of extra muros activiteiten - De keuze van het project bepaalt de kostprijs en is ten laste van de student
"Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…): kosten verbonden aan deelname aan activiteiten,
kosten voor documentatie,
kosten verbonden aan het opgenomen project,
kosten verbonden aan het opmaken van de portfolio,
kosten verbonden aan ev verplaatsingen,
en andere gerelateerde kosten.; Kosten afhankelijk van de diverse opdrachten"

Partim Talentmanagement III

Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…) - 10 euro

Trefwoorden

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Internationaal paspoort II
Interdisciplinariteit, interculturaliteit, kritische reflectie, actualiteit, internationalisering