Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Beroepsgericht Frans III23354/4144/1819/1/41
Studiegids

Beroepsgericht Frans III

23354/4144/1819/1/41
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Beroepsgericht Frans III
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie64,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Marechal Jean-Michel
Taalvak: Ja, Frans
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

Het OLOD Beroepsgericht Frans III bouwt verder op wat de studenten in de vorige OLODs Beroepsgerichte Frans I en II hebben geleerd. Vakgebonden woordenschat kunnen zij toepassen en accuraat gebruiken. In een beroepsgebonden context kunnen zij in het Frans mondeling en schriftelijk interactief communiceren met de vaardigheid van een beginnende beroepsbeoefenaar. Daarbij geven ze blijk van professionaliteit, assertiviteit en precisie.
Een actieve taalbeheersing van het Frans is en blijft onontbeerlijk in alle aspecten van het beroepenveld (verkoop, communicatie, ...).

Inhoud

 • Herhaling van grammaticale knelpunten en uitdieping van deelaspecten ervan.
 • Oefeningen communicatievaardigheid inzake marketing en communicatie.
 • Presentatie van interdisciplinair groepswerk, rollenspel, simulaties.
 • Studie van authentieke teksten i.v.m. marketing:
  •  lezen, begrijpen, herformuleren van betrokken teksten
  •  vaardigheidsoefeningen in marketingcontext als toepassing van de opgedane kennis

                             

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Frans OF ((geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgericht Frans I) OF ((geslaagd of gedelibereerd voor Taaltraining Frans en Engels OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Taaltraining Frans) EN geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgerichte taaltraining Frans I)) EN ((simultaan te volgen met Beroepsgericht Frans II OF geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgerichte taaltraining Frans II) EN (simultaan te volgen met Project marketingcommunicatie OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingcommunicatie)).

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid (ERK B2) [BM2].

Indicatoren:

 • kan ideeën en begrippen in een correcte taal formuleren;
 • beheerst goed de algemene woordenschat;
 • beheerst goed de specifiek vakgerichte woordenschat;
 • kan teksten interpreteren, herformuleren en synthetiseren;
 • kan ideeën en begrippen in een correct taalgebruik formuleren;
 • kan vlot en efficiënt gesprekken voeren in het Frans in contextuele beroepsgerichte situaties.

2. Grondige beheersing van de Franse taal (ERK B2) [BM2].

Indicatoren:

 • past de grammaticale kennis correct toe;
 • heeft oog voor een correcte zinsopbouw;
 • weet een onjuiste formulering spontaan recht te zetten.

3. Mondelinge en schriftelijke interactie in het Frans (ERK B1+) [BM2].

Indicatoren:

 • weet communicatiepartners te interesseren;
 • kan in contextueel gebonden situaties in het Frans vlot inspelen op reacties van gesprekspartners.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Onderwijsleergesprek (vraag en antwoord), werkcollege (oefeningen onder de vorm van individueel en groepswerk), begeleid zelfstandig leren, presentatie, vakoverschrijdend werken met Marketingcommunicatie I, simulaties en rollenspel.

Begeleiding

Zelfstudiebegeleiding tijdens het academiejaar, feedback bij permanente evaluatie en examen, coaching, bijkomende oefeningen op Chamilo.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 50% (mondeling)
  • periode gebonden evaluatie: 50% schriftelijk examen
 • Tweede examenkans:
  • 50% schriftelijk examen, 50% mondeling examen

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Cursus wordt via Chamilo ter beschikking gesteld; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten: raming 5 euro

Studiekosten

Via Chamilo: Cursus wordt via Chamilo ter beschikking gesteld; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten: raming 5 euro

Trefwoorden

IWETO-code: H460 Franse taal en letterkunde.