Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Partim Direct marketing23389/4144/1819/24022/75
Studiegids

Partim Direct marketing

23389/4144/1819/24022/75
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • 3MK - Keuzetraject Communicatie binnen marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Marketingcommunicatie vervolmaking: Partim Direct marketing
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Marketingcommunicatie vervolmaking.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie52,00 uren
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Marketingcommunicatie vervolmaking' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Marketingcommunicatie vervolmaking', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Titularis: De Bruyn Jo
Andere docenten: Bruyr Karin
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

DoelstellingenDirect Marketing & Content Marketing is in de opleiding opgenomen teneinde maximaal in te spelen op het groeiend belang/potentieel van meetbare interactieve responscommunicatie, diverse content-formats en content-distributiekanalen binnen het communicatiegebeuren in België, maar ook internationaal. Dit opleidingsonderdeel situeert zich op het niveau 'gespecialiseerd' omdat grondige voorkennis/inzicht is vereist van zowel de aanbieders/aanbod als de principes, creatieve concepten,modellen, formats, technieken en distributievormen van de Marketingcommunicatie specifiek mass media above/below & through-the-line (zoals aangeboden in het 2de jaar), mix van offline en online tools, influencer marketing en native advertising.

Direct Marketing & Content Marketing is in overleg met het werkveld & het BAM& CUSTO afgestemd op het maximaliseren van de kansen van afgestudeerde bachelors Bedrijfsmanagement Marketing, specialisatie Marketingcommunicatie, die binnen het marketinggebeuren in gespecialiseerde communicatiefuncties wensen te functioneren en in die functies ook vrij snel operationeel dienen te zijn. Om die doelstellingen te realiseren dienen de studenten kennis/inzicht te verwerven m.b.t. de specifieke strategische direct & content marketing denk- en werkwijze, media/kanalen, conversiemogelijkheden,  wetgeving/deontologie en tools & technieken. Zij hebben eveneens concreet zicht op het Belgische maar ook het internationale Direct & Content-landschap: markt, aanbod/aanbieders en trends & evoluties op alle echelons van het direct & content marketingplan en -strategie. In die context worden ook gerenommeerde gastsprekers gevraagd die aan de hand van uitgebouwde cases de theoretische onderbouw in de praktijk expliciteren. De studenten kunnen bovendien zowel zelfstandig als in team een client briefing interpreteren en op basis daarvan haalbare, strategische, tactische, creatieve en originele voorstellen formuleren die technisch correct uitgewerkt zijn en responsmaximalisatie beogen gegeven doelstellingen en budgettaire omkadering. Naast cases, gastsprekers en opdrachten uit de profit wordt ook speciale aandacht besteed aan non-profit zoals fundraisers en actoren uit de cultuursector alsook social profit zoals steden en overheden.

Inhoud


 1. Inleiding
  • Direct & Content Marketing als strategische communicatiecomponent binnen IMC en de globale marketingstrategie.
  • Het Direct & Content Marketing-landschap: sector, aanbod & aanbieders, evoluties, BAM,cUSTO, awards.
 2. Voorbereiding van het Direct & Content Marketing-plan.
  • Datamanagement, selectie & ciblage& persona
  • Direct & Content Marketing-strategische opties: loyalty & acquisitie / retentietechnieken & lead generation& buyer's journey (awareness,consideration, decision)
 3. Direct & Content Marketing-media
  • Strategische mediakeuze & responsmogelijkheden / integratie & interactiviteit
  • Direct & Content Marketing media: omnichannel en crossmediaal, direct mail brief & package,website, e-mail telemarketing, sms, blog, vlog, podcast, digitale platformen...
  • Online media & digital: internet, telemarketing, blogs & social networks, digitale platformen
  • Direct Response media
  • New(est) media /trends en evoluties
 4. Analyse &metingen & KPI's
 5. Juridische aspecten en deontologie
 6. Trends, nationaal en internationaal
 7. Het uitwerken & budgetteren van een Direct & Content Marketing-campagne op basis van een client briefing (praktijkopdracht 1) + het uitwerken van een direct mailpakket/contentplan inclusief content & lay out (praktijkopdracht 2) met focus op realistisch en praktijkgericht concept

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Kan op basis van een concrete Direct & Content Marketing client briefing gespecialiseerde kennis en complexe inzichten met een ruime mate van persoonlijk initiatief maar ook collectief analyseren, kritisch evalueren, efficiënt combineren en correct toepassen met als synthese een creatieve & geïntegreerde direct & content marketingcampagne [MK6].

Indicatoren:

 • kan direct & content marketing kaderen binnen de communicatie- en marketingstrategie van een organisatie en kan in die context geïntegreerde creatieve strategische opties formuleren zowel naar loyalty als acquisitie toe;
 • heeft kennis van ciblage, ciblagetechnieken, databasemarketing en de verschillende soorten adresbestanden van B-to-B en B-to-C;
 • heeft kennis van de belangrijkste adresleveranciers op de Belgische markt;
 • heeft kennis van de strategische toepassing en de productie van direct & content marketing media (direct mail, e-mail, telefoon, print, radio, TV, digitale media, blogs, vlogs…);
 • heeft kennis van de opbouw en structuur van een marketingdatabank en het belang ervan;
 • heeft kennis van het belang van fulfilment & follow-up voor direct marketing;
 • heeft kennis van enkele marketinganalyse technieken om de effectiviteit van Direct & Content Marketing te onderzoeken;
 • heeft grondige kennis van de juridische aspecten en deontologie op vlak van Direct & Content Marketing.
 • heeft kennis van het direct & content marketinglandschap, alsook de relevante trends en evolutie op alle echelons van het Direct & Content Marketing-plan;
 • kan de responsmaximalisatie die, gegeven de budgettaire omkadering, op alle echelons van dit plan wordt nagestreefd, met concrete argumenten onderbouwen via cursus, vakliteratuur en casemateriaal.

2. Kan op basis van een concrete Direct & Content client briefing gespecialiseerde kennis en complexe inzichten met een ruime mate van persoonlijk initiatief maar ook collectief analyseren, kritisch evalueren, efficiënt combineren en correct toepassen met als synthese een creatief, origineel & geïntegreerd direct mailpakket & content marketingcampagne [MK6].

Indicatoren:

 • kan een direct mailcampagne situeren binnen de Direct Marketing en communicatiestrategie van een onderneming;
 • heeft kennis van de onderdelen van een direct mail met name brief, flyer/brochure, omslag en antwoordelement en kan deze elementen responsmaximaliserend uitwerken.
 • kan een content marketing campagne situeren binnen de marketing en communicatiestrategie van een organisatie;
 • heeft kennis van onderdelen van een content marketing plan met name websites & blogs, e-mails, print, social media berichten, online magazines, etc.

3. Kan individueel werken en/of in team en daarbij zowel inhoudelijk als praktisch organisatorisch & logistiek medeverantwoordelijkheid opnemen en aldus een toegevoegde waarde bieden naar het collectieve resultaat toe [BM 7] [BM 8].

Indicatoren:

 • kan resultaatgericht opdrachten finaliseren individueel en in team;
 • begrijpen, analyseren, synthetiseren en innovatief implementeren van de hierboven vermelde kenniscompetenties om niet vertrouwde complexe problemen op te lossen vervat in beleidsondersteunende strategische concepten;
 • kan zelfstandig – individueel en in groepsverband – opzoeken, selecteren, interpreteren, analyseren en synthetiseren van informatie via on- en offline kanalen;
 • kan prioriteiten detecteren;
 • kan kritisch reflecteren, out-of-the box denken en creativiteit kaderen binnen efficiënt werken;
 • kan boeiend en professioneel presenteren op basis van bevattelijke formuleringen, coherente redeneringen en verzorgd taalgebruik.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

hoorcollege
digitale ondersteuningsbriefings
presentaties en cases
gastsprekers
coaching
teamwerk
educatieve gesprekken
interactieve werkmethoden

Begeleiding

Lesmomenten
Coaching & feedback
 

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 70%- 50% praktijkopdracht 1 = 60% campagne +20% rapportage +20% presentatie en verdediging (10% team +10% individueel)- 20% praktijkopdracht 2 = Direct Mail & content plan concept en dossier. Niet-periode evaluatie kan niet ingehaald worden
  •  periode gebonden evaluatie: 30% mondeling examen presentatie en verdediging praktijkopdracht 2 (50% team+50% individueel)
  • Studenten die in de eerste examenkans 70% behalen, verkrijgen het DM certificaat, toegekend door BAM
 • Tweede examenkans:
  • 100% : 2 individuele opdrachten : Direct Marketing campagne + Direct Mail concept + Content Marketing Plan
  • 50% + 50% (60% campagne/concept/plan + 20% rapportage + 20% presentatie en verdediging)

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Content Marketing- Van marketeer tot uitgeverVerplicht
 • Auteur: Koen Lombaerts, Wouter Temmerman, Koen Denolf en Michel Libens
 • Uitgever: Lannoo Campus
 • Editie: 2016
 • ISBN-nr: 978-94-014-3818-6
Toolbook Direct MarketingVerplicht
 • Auteur: bdma
 • Uitgever: Plantyn
 • Editie: 2010
 • ISBN-nr: 978-90-301-9663-1

Andere studiematerialen

Via Chamilo: docent plaatst lesmateriaal op Chamilo; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Diverse vakboeken beschikbaar in de bibliotheek & Ted Talks
Lezingen, seminarie, gastsprekers, …: diverse gastcolleges door diverse gastspecialisten; 50 euro