Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Marketingcommunicatie vervolmaking24022/4144/1819/2/56
Studiegids

Marketingcommunicatie vervolmaking

24022/4144/1819/2/56
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • 3MK - Keuzetraject Communicatie binnen marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Marketingcommunicatie vervolmaking
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Gewicht: 8,00
Totale studietijd: 200,00 uren
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Partim Direct marketing (4 studiepunten - gewicht: 4,00)
 • Partim Brand Management (4 studiepunten - gewicht: 4,00)
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Marketingcommunicatie vervolmaking

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Direct marketing
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie52,00 uren
Partim Brand Management
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie52,00 uren
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Partim Direct marketingop 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd
Partim Brand Managementop 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Bruyr Karin, De Bruyn Jo, De Cubber Cristel
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Direct marketing


Direct Marketing & Content Marketing is in de opleiding opgenomen teneinde maximaal in te spelen op het groeiend belang/potentieel van meetbare interactieve responscommunicatie, diverse content-formats en content-distributiekanalen binnen het communicatiegebeuren in België, maar ook internationaal. Dit opleidingsonderdeel situeert zich op het niveau 'gespecialiseerd' omdat grondige voorkennis/inzicht is vereist van zowel de aanbieders/aanbod als de principes, creatieve concepten,modellen, formats, technieken en distributievormen van de Marketingcommunicatie specifiek mass media above/below & through-the-line (zoals aangeboden in het 2de jaar), mix van offline en online tools, influencer marketing en native advertising.

Direct Marketing & Content Marketing is in overleg met het werkveld & het BAM& CUSTO afgestemd op het maximaliseren van de kansen van afgestudeerde bachelors Bedrijfsmanagement Marketing, specialisatie Marketingcommunicatie, die binnen het marketinggebeuren in gespecialiseerde communicatiefuncties wensen te functioneren en in die functies ook vrij snel operationeel dienen te zijn. Om die doelstellingen te realiseren dienen de studenten kennis/inzicht te verwerven m.b.t. de specifieke strategische direct & content marketing denk- en werkwijze, media/kanalen, conversiemogelijkheden,  wetgeving/deontologie en tools & technieken. Zij hebben eveneens concreet zicht op het Belgische maar ook het internationale Direct & Content-landschap: markt, aanbod/aanbieders en trends & evoluties op alle echelons van het direct & content marketingplan en -strategie. In die context worden ook gerenommeerde gastsprekers gevraagd die aan de hand van uitgebouwde cases de theoretische onderbouw in de praktijk expliciteren. De studenten kunnen bovendien zowel zelfstandig als in team een client briefing interpreteren en op basis daarvan haalbare, strategische, tactische, creatieve en originele voorstellen formuleren die technisch correct uitgewerkt zijn en responsmaximalisatie beogen gegeven doelstellingen en budgettaire omkadering. Naast cases, gastsprekers en opdrachten uit de profit wordt ook speciale aandacht besteed aan non-profit zoals fundraisers en actoren uit de cultuursector alsook social profit zoals steden en overheden.
Partim Brand Management


Brand Management is in de opleiding opgenomen om maximaal in te spelen op het groeiend belang van activatie, fieldmarketing, events, customer experience & contentmarketing in het communicatieplan uitgaande van de waarden en de identiteit van het merk/bedrijf/organisatie. 

Dit opleidingsonderdeel situeert zich op het niveau gespecialiseerd omdat grondige voorkennis is vereist van de communicatie media on/offline zoals aangeboden in het opleidingsonderdeel Marketingcommunicatie in het tweede modeltraject.

In het partim Brand Management verwerven de studenten op basis van diverse opdrachten uit profit én non-profit sectoren en via cases, gastsprekers  en on/offline materiaal een uitdieping van volgende communicatietopics : Brand Activation, Promotionele acties, Eventmanagement, PR, Sponsoring/Fundraising, Experience & Contentmarketing.

In die context worden gerenommeerde gastsprekers gevraagd die aan de hand van uitgebouwde cases de theoretische onderbouw in de praktijk expliciteren.

De studenten kunnen bovendien zowel zelfstandig als in team een briefing opstellen en interpreteren en op basis van een professionele briefing van een profit/non-profitorganisatie haalbare en creatieve acties pitchen rekening houdend met doelstellingen, technisch correcte uitwerking en budgettering.

In detail impliceert dit :

 1. De student kan op basis van de theoretische onderbouw en een professionele briefing een brandactivatieplan uitwerken en pitchen.
 2. De student kan een eventplan met sponsoringplan/fundraisingsplan uitwerken op basis van een professionele briefing. Dit omvat een operationeel, financieel en communicatieplan (voor, tijdens en na het event).
 3. De student kan op basis van een conversatiefilosofie (customer experience, conversatie, collaboratie en content) bouwen aan een merkrelatie en die relatie onderhouden met interne en externe doelgroepen aan de hand van een uitgewerkte PR-strategie.

Inhoud

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Direct marketing


 1. Inleiding
  • Direct & Content Marketing als strategische communicatiecomponent binnen IMC en de globale marketingstrategie.
  • Het Direct & Content Marketing-landschap: sector, aanbod & aanbieders, evoluties, BAM,cUSTO, awards.
 2. Voorbereiding van het Direct & Content Marketing-plan.
  • Datamanagement, selectie & ciblage& persona
  • Direct & Content Marketing-strategische opties: loyalty & acquisitie / retentietechnieken & lead generation& buyer's journey (awareness,consideration, decision)
 3. Direct & Content Marketing-media
  • Strategische mediakeuze & responsmogelijkheden / integratie & interactiviteit
  • Direct & Content Marketing media: omnichannel en crossmediaal, direct mail brief & package,website, e-mail telemarketing, sms, blog, vlog, podcast, digitale platformen...
  • Online media & digital: internet, telemarketing, blogs & social networks, digitale platformen
  • Direct Response media
  • New(est) media /trends en evoluties
 4. Analyse &metingen & KPI's
 5. Juridische aspecten en deontologie
 6. Trends, nationaal en internationaal
 7. Het uitwerken & budgetteren van een Direct & Content Marketing-campagne op basis van een client briefing (praktijkopdracht 1) + het uitwerken van een direct mailpakket/contentplan inclusief content & lay out (praktijkopdracht 2) met focus op realistisch en praktijkgericht concept
Partim Brand Management
 1. Bouwen aan een merkrelatie op basis van customer experience, conversaties, collaboratie en contentmarketing
 2. PR : uitwerken van relaties met interne en externe doelgroepen               
 • doelstellingen en taken van PR
 • PR-specialismen : corporate PR,
 • Interne communicatie,
 • financiële PR, Public affairs, Marketing/Brand PR,
 • Brand image & Reputatiemanagement

      3. Sponsoring : Uitwerken van een sponsoring/fundraising dossier   

 • doelstellingen van sponsoring
 • Soorten sponsoring : maatschappelijke projecten, sportsponsoring, cultuur, amusement, ....
 • Uitvoeringsplan van een sponsoringdossier                       

     4. Brand Activation als strategische communicatiecomponent binnen IMC en de globale marketingstrategie

     5. Promotionele acties als strategische communicatiecomponent IMC       C

 • Consumentenpromoties
 • Handelspromoties
 • Promoties voor de verkoopstaf
 • Promotiestrategieën
 • Effectenmetingen

     6.Winkelcommunicatie als strategische communicatiecomponent binnen IMC         

 • Vormen van winkelcommunicatie         
 • Winkelinrichting             
 • Artikelpresentatie           
 • Displays           
 • Winkelmedia

      7. Eventmanagement       

 • Soorten events
 • Doelstellingen Eventplan
 • Projectmanagement : operationeel plan en draaiboek     
 • Financieel plan     
 • Communicatietools en media voor, tijdens en na het event     
 • Eventtrends

Opdrachten Uitwerken en pitchen van een Brand Activation Plan op basis van een professionele briefing ism diverse profit organisaties en Partim Direct Marketing Uitwerken en pitchen van een eventplan en sponsoringplan voor een fundraisingproject i.s.m. Partim Direct Marketing

Volgtijdelijkheid (VT)

(geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie I OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingmanagement) EN (geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie II OF (geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie I en consumentenpsychologie EN geslaagd of gedelibereerd voor Management) OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Marketingstrategie I OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie) EN (geslaagd of gedelibereerd voor Marketingcommunicatie I EN geslaagd of gedelibereerd voor Project marketingcommunicatie) OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingcommunicatie.

Begincompetenties

Marketingcommunicatie vervolmaking

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn


Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Direct marketing
In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn
Partim Brand Management

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Direct marketing

1. Kan op basis van een concrete Direct & Content Marketing client briefing gespecialiseerde kennis en complexe inzichten met een ruime mate van persoonlijk initiatief maar ook collectief analyseren, kritisch evalueren, efficiënt combineren en correct toepassen met als synthese een creatieve & geïntegreerde direct & content marketingcampagne [MK6].

Indicatoren:

 • kan direct & content marketing kaderen binnen de communicatie- en marketingstrategie van een organisatie en kan in die context geïntegreerde creatieve strategische opties formuleren zowel naar loyalty als acquisitie toe;
 • heeft kennis van ciblage, ciblagetechnieken, databasemarketing en de verschillende soorten adresbestanden van B-to-B en B-to-C;
 • heeft kennis van de belangrijkste adresleveranciers op de Belgische markt;
 • heeft kennis van de strategische toepassing en de productie van direct & content marketing media (direct mail, e-mail, telefoon, print, radio, TV, digitale media, blogs, vlogs…);
 • heeft kennis van de opbouw en structuur van een marketingdatabank en het belang ervan;
 • heeft kennis van het belang van fulfilment & follow-up voor direct marketing;
 • heeft kennis van enkele marketinganalyse technieken om de effectiviteit van Direct & Content Marketing te onderzoeken;
 • heeft grondige kennis van de juridische aspecten en deontologie op vlak van Direct & Content Marketing.
 • heeft kennis van het direct & content marketinglandschap, alsook de relevante trends en evolutie op alle echelons van het Direct & Content Marketing-plan;
 • kan de responsmaximalisatie die, gegeven de budgettaire omkadering, op alle echelons van dit plan wordt nagestreefd, met concrete argumenten onderbouwen via cursus, vakliteratuur en casemateriaal.

2. Kan op basis van een concrete Direct & Content client briefing gespecialiseerde kennis en complexe inzichten met een ruime mate van persoonlijk initiatief maar ook collectief analyseren, kritisch evalueren, efficiënt combineren en correct toepassen met als synthese een creatief, origineel & geïntegreerd direct mailpakket & content marketingcampagne [MK6].

Indicatoren:

 • kan een direct mailcampagne situeren binnen de Direct Marketing en communicatiestrategie van een onderneming;
 • heeft kennis van de onderdelen van een direct mail met name brief, flyer/brochure, omslag en antwoordelement en kan deze elementen responsmaximaliserend uitwerken.
 • kan een content marketing campagne situeren binnen de marketing en communicatiestrategie van een organisatie;
 • heeft kennis van onderdelen van een content marketing plan met name websites & blogs, e-mails, print, social media berichten, online magazines, etc.

3. Kan individueel werken en/of in team en daarbij zowel inhoudelijk als praktisch organisatorisch & logistiek medeverantwoordelijkheid opnemen en aldus een toegevoegde waarde bieden naar het collectieve resultaat toe [BM 7] [BM 8].

Indicatoren:

 • kan resultaatgericht opdrachten finaliseren individueel en in team;
 • begrijpen, analyseren, synthetiseren en innovatief implementeren van de hierboven vermelde kenniscompetenties om niet vertrouwde complexe problemen op te lossen vervat in beleidsondersteunende strategische concepten;
 • kan zelfstandig – individueel en in groepsverband – opzoeken, selecteren, interpreteren, analyseren en synthetiseren van informatie via on- en offline kanalen;
 • kan prioriteiten detecteren;
 • kan kritisch reflecteren, out-of-the box denken en creativiteit kaderen binnen efficiënt werken;
 • kan boeiend en professioneel presenteren op basis van bevattelijke formuleringen, coherente redeneringen en verzorgd taalgebruik.
Partim Brand Management

1. Heeft kennis van en inzicht in diverse uitgediepte communicatie-instrumenten : PR,Sponsoring, Brand Activation, Promotionele acties, Winkelcommunicatie en Events en kan dit kritisch evalueren en combineren en implementeren [MK 6]. Heeft kennis van trends mbt voorgenoemde communicatietools en kan dit implementeren in diverse opdrachten
Indicatoren:

 • Heeft een grondige kennis van de actuele trends op vlak van volgende communicatietopics: PR,Sponsoring, Brand Activation, Promotionele acties, Winkelcommunicatie en Events.
 • Kan op basis van een professionele briefing een BA-plan uitwerken en pitchen
 • Kan op basis van een professionele briefing een eventplan en sponsoringplan voor een fundraiser uitwerken en pitchen ism Partim Direct Marketing

2. Kan relevante gegevens verzamelen en interpreteren en geselecteerde methodes en hulpmiddelen innovatief aanwenden om tot de uitwerking van een brand activationplan, een eventplan en een sponsoringdossier te komen [MK 6].

Indicatoren:
 • verwerkt gestructureerde informatie binnen een gegeven tijdsbestek en volgens gegeven richtlijnen. 
 • verifieert informatie en ontdekt mogelijke tekorten of fouten. 
 • kan op basis van een stappenplan een creatief, origineel en geïntegreerd eventplan uitwerken (operationeel plan, communicatieplan voor/tijdens en na het event, financieel plan), alsook een brandactivationplan en sponsoringdossier.
3. Kan medeverantwoordelijkheid opnemen voor het bepalen van collectieve resultaten [MK 8].
Indicatoren:
 • kan in groepsverband opzoeken, selecteren, interpreteren en analyseren van informatie via on- en offline kanalen;
 • bevordert teamspirit door samenwerking en betrokkenheid van de teamleden te stimuleren;
 •  zet zich in om samen met de andere teamleden de vooropgestelde doelen te bereiken;
 • laat betrokkenheid met de eigen taak zien;
 • komt gemaakte afspraken na;
 • kan kritisch reflecteren;
 • kan creatief en innovatief handelen.    

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Marketingcommunicatie vervolmaking
hoorcollege
cursus
digitale support briefings
presentaties & cases
gastsprekers
coaching
groepswerk
leergesprek
interactieve werkvormen
flexibel werkcollege

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Direct marketing
hoorcollege
digitale ondersteuningsbriefings
presentaties en cases
gastsprekers
coaching
teamwerk
educatieve gesprekken
interactieve werkmethoden
Partim Brand Management
casus-gestuurd onderwijs i.s.m gastsprekers

Begeleiding

Marketingcommunicatie vervolmaking
 • Coaching praktijkopdrachten op basis van gedetailleerde briefing met per opdracht duidelijke vermelding van leerdoelen, timing en planning, methodologie, evaluatievormen.
 • Integratie van feedbackmomenten (sterkte/zwakte analyse) in alle praktijkopdrachten, individueel en/of per groep met formulering van verbeterpunten en remediëring.

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Direct marketing
Lesmomenten
Coaching & feedback
 
Partim Brand Management

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
Formatieve feedback

Evaluatie (tekst)

Marketingcommunicatie vervolmaking

Eindbeoordeling:

 • Partim Direct marketing: 50% van de eindbeoordeling
 • Partim Brand Management: 50% van de eindbeoordeling

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Direct marketing
 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 70%- 50% praktijkopdracht 1 = 60% campagne +20% rapportage +20% presentatie en verdediging (10% team +10% individueel)- 20% praktijkopdracht 2 = Direct Mail & content plan concept en dossier. Niet-periode evaluatie kan niet ingehaald worden
  •  periode gebonden evaluatie: 30% mondeling examen presentatie en verdediging praktijkopdracht 2 (50% team+50% individueel)
  • Studenten die in de eerste examenkans 70% behalen, verkrijgen het DM certificaat, toegekend door BAM
 • Tweede examenkans:
  • 100% : 2 individuele opdrachten : Direct Marketing campagne + Direct Mail concept + Content Marketing Plan
  • 50% + 50% (60% campagne/concept/plan + 20% rapportage + 20% presentatie en verdediging)
Partim Brand Management
 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 50% opdracht (i.s.m. Partim Direct Marketing)
  • periode gebonden evaluatie: 50% mondeling examen
 • Tweede examenkans:
  • 50% individuele opdracht, 50% mondeling examen

 

Boeken en syllabi

Marketingcommunicatie vervolmaking

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Direct marketing
1. Verplicht aan te kopen boeken
Content Marketing- Van marketeer tot uitgeverVerplicht
 • Auteur: Koen Lombaerts, Wouter Temmerman, Koen Denolf en Michel Libens
 • Uitgever: Lannoo Campus
 • Editie: 2016
 • ISBN-nr: 978-94-014-3818-6
Toolbook Direct MarketingVerplicht
 • Auteur: bdma
 • Uitgever: Plantyn
 • Editie: 2010
 • ISBN-nr: 978-90-301-9663-1
Partim Brand Management
1. Verplicht aan te kopen boeken
Events 2 Hoe organiseer je een geslaagd evenementVerplicht
 • Auteur: Kevin Van Der Straeten
 • Uitgever: Lannoo
 • Editie: laatste druk
 • ISBN-nr: 978-94-014-0811-0
MarketingcommunicatiestrategieVerplicht
 • Auteur: Ko Floor, Fred van Raaij, Margot Bouwman
 • Uitgever: Noordhoff
 • Editie: 2015
 • ISBN-nr: 978-90-018-3412-8

Andere studiematerialen

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Direct marketing

Via Chamilo: docent plaatst lesmateriaal op Chamilo; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Diverse vakboeken beschikbaar in de bibliotheek & Ted Talks
Lezingen, seminarie, gastsprekers, …: diverse gastcolleges door diverse gastspecialisten; 50 euro


Partim Brand Management
Via Chamilo: slides op Chamilo; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Lezingen, seminarie, gastsprekers, …: Externe seminariedag en deelname aan beurs; 35 euro en 15 euro

Studiekosten

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Direct marketing

Toolbook Direct Marketing - 50 euro
Via Chamilo: docent plaatst lesmateriaal op Chamilo; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Lezingen, seminarie, gastsprekers, …: diverse gastcolleges door diverse gastspecialisten; 50 euro
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…): verplaatsing naar Echec-Brussel en diverse rapporten; 30 euro

Partim Brand Management

Events 2 Hoe organiseer je een geslaagd evenement - 34,95 euro
Via Chamilo: slides op Chamilo; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Lezingen, seminarie, gastsprekers, …: Externe seminariedag en deelname aan beurs; 35 euro en 15 euro

Trefwoorden

Marketingcommunicatie vervolmaking
Direct Marketing en Marketingcommunicatie.

IWETO-code: S191 Marktstudie.
Internationaal paspoort: interdisciplinariteit, interculturaliteit, kritische reflectie, actualiteit, internationalisering

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Direct marketing
Direct Marketing

Direct Response

Direct Mail