Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Stage23377/4144/1819/1/47
Studiegids

Stage

23377/4144/1819/1/47
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Stage
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 13 studiepunten
Gewicht: 13,00
Totale studietijd: 390,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk390,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Coppens Alexandra
Andere docenten: Berghs Katia, Bouckaert Ann-Sophie, Buekens Willem, Chaltin Joanna, Declerck Lieslot, De Cubber Cristel, De Geeter Anne, Desmet Regine, DeVreese Ruth, Goessens Luc, Jacobs Gerda, Lippens Dennis, Meert Katrien, Neetens Brigitte, Schamp Liselotte, Van Acker Peggy, Van Baelen Freek, Van Der Elst Sarie, Van Eynde Ruth, Verbeiren Eric
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Doelstellingen

Stage vormt samen met de bachelorproef het sluitstuk van de opleiding Marketing. De stage heeft tot doel de student voor te bereiden op de latere werkkring en hem/haar te oriënteren op het beroepenveld. De student leert te functioneren in een organisatie, hij voert onder leiding en toezicht opdrachten uit, en ontwikkelt sociale vaardigheden.
Hij/zij past daarbij de in de opleiding verworven competenties toe in een werkomgeving.

Inhoud

Werkstage
De stage wordt gespreid over een periode van 11 weken gedurende 5 dagen in de week.
De stage heeft plaats op de marketing-/communicatie-/salesafdeling van een organisatie (zowel profit als non-profit) of in een communicatiebureau of een marktonderzoeksbureau, …
De student neemt hier deel aan de activiteiten die gelinkt zijn aan zijn opleiding en doet beroepsrelevante ervaring op in de organisatie.
Hij/zij moet functioneren in een reële werksituatie waarbij hij/zij aan dezelfde eisen moet voldoen als de werknemers. De aangeboden keuzemogelijkheden moeten de student toelaten een stage te kiezen in de lijn van zijn persoonlijke voorkeur en latere beroepskeuze.
Tijdens de stage kunnen de taken divers zijn: strategisch werk, communicatietaken, verkoop- en accountmanagementtaken, marktonderzoek,…
Het stagebedrijf moet worden goedgekeurd door de stagecoördinator en de coach. Dit betekent dat het takenpakket van de student moet beantwoorden aan de doelstellingen van de stage en dat de student door de uitvoering van de stage in staat moet zijn om aan te tonen dat hij onderstaande eindcompetenties heeft verworven.
De student noteert zijn/haar takenpakket nauwkeurig in een wekelijks dagboek en schrijft een stageverslag. De student maakt bij zijn/haar stage 2 reflectieteksten. Een tekst ter voorbereiding van het tussentijds stagebezoek en een tweede tekst op het einde van de stage. De student reflecteert in een tussentijds en een eindreflectietekst over de uitgevoerde taken, over de mate waarin de competenties die tijdens de opleiding werden aangebracht op de werkvloer zijn versterkt en verdiept, en over de eigen sterke en zwakke punten en in welke mate hij zijn verbeterdoelen heeft bereikt.

Projectstage
De studenten die moeten voldoen aan een aantal minimum criteria, worden onderverdeeld in teams van 2 en kandideren voor een project bij de stagecoördinator Marketing.

Het onderzoeksvoorstel moet worden goedgekeurd door de stagecoördinator en de begeleider.
De stage wordt gespreid over een periode van 11 weken gedurende 5 dagen in de week.
De stage heeft plaats in opdracht van de marketing-/communicatie-/salesafdeling/R&Dafdeling van een organisatie (zowel profit als non-profit).
Voorbeelden van in het verleden goedgekeurde projectonderzoeken zijn: marktanalyses, concurrentieanalyses, behoeftenonderzoek, positioneringsonderzoek, imago- en perceptieonderzoek, naam- en merkbekendheidsonderzoek, tevredenheidsmetingen, communicatieresearch, salesonderzoek,…
De projecten vertrekken vanuit een concrete probleemstelling en onderzoeksvraag.
De uitvoering gebeurt op een projectmatige wijze, d.w.z. dat een aantal vooraf gedefinieerde onderzoeksfasen worden doorlopen.
De studenten hanteren hiertoe een projecthandleiding.
Na een grondige desk- en fieldresearch worden alle resultaten verwerkt en geanalyseerd. De studenten formuleren aan de hand van de getrokken conclusies aanbevelingen voor de opdrachtgever. Het gehele onderzoek wordt vastgelegd in een onderzoeksrapport.
De student neemt deel aan de activiteiten die gelinkt zijn aan zijn opleiding. Hij/zij moet kunnen functioneren in team en in een reële werksituatie waarbij hij/zij aan dezelfde eisen moet voldoen als een junior marktonderzoeker.
De aangeboden keuzemogelijkheden moeten de student toelaten een stage te kiezen in de lijn van zijn persoonlijke voorkeur en latere beroepskeuze.
Tijdens de stage komen de diverse fasen van een marktonderzoek aan bod.
Het project moet worden goedgekeurd door de stageverantwoordelijke. Dit betekent dat de onderzoekstopic en het takenpakket van de student moeten beantwoorden aan de doelstellingen van de projectstage en dat de student door de uitvoering van de stage in staat moet zijn om aan te tonen dat hij/zij onderstaande eindcompetenties heeft verworven.
De student noteert zijn takenpakket nauwkeurig in een wekelijks logboek en schrijft een stageverslag.De student noteert zijn/haar takenpakket nauwkeurig in een wekelijks dagboek en schrijft een stageverslag. De student maakt bij zijn/haar stage 2 reflectieteksten. Een tekst ter voorbereiding van het tussentijds stagebezoek en een tweede tekst op het einde van de stage. De student reflecteert in een tussentijds en een eindreflectietekst over de uitgevoerde taken, over de mate waarin de competenties die tijdens de opleiding werden aangebracht op de werkvloer zijn versterkt en verdiept, en over de eigen sterke en zwakke punten en in welke mate hij zijn verbeterdoelen heeft bereikt.In het seminarie “solliciteren” wordt de student voorbereid op de toekomst na het afstuderen.

Volgtijdelijkheid (VT)

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Kan binnen een werkomgeving informatie binnen de beschikbare termijn op een doeltreffende manier verzamelen,  kritisch evalueren en verwerken [BM5].

Indicatoren:

 • kan binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken;
 • kan gegevens gestructureerd samenbrengen en op een originele manier voorstellen en bewerken;
 • kan hiaten in de verkregen informatie onderkennen;
 • kan de informatie kritisch beoordelen;
 • kan oordeelkundig en vlot gebruik maken van de courante softwarepakketten.

2. Kan binnen een werkomgeving structuur aanbrengen in een veelheid van taken [BM5].

Indicatoren:

 • denkt vooraf na over een planmatige aanpak;
 • kan een prioriteitenlijst opstellen;
 • kan de prioriteitenlijst op een consequente manier afwerken binnen de gegeven termijn.

3. Kan complexe beroepsspecifieke marketingkennis en vaardigheden integreren in een werkomgeving [MK1].

Indicatoren:

 • heeft voldoende beroepsspecifieke kennis;
 • heeft voldoende beroepsspecifieke vaardigheden;
 • kan deze kennis en vaardigheden adequaat implementeren om zijn taken naar behoren uit te voeren.

4. Kan methodes en hulpmiddelen innovatief aanwenden om niet-vertrouwde complexe problemen op te lossen [MK2].

Indicatoren:

 • denkt bij confrontatie met een niet-vertrouwd probleem na over een passende methode om het probleem  op te lossen;
 • past deze methode correct en consequent toe;
 • kan mogelijke oplossingen tegenover elkaar afwegen;
 • kan de best passende oplossing implementeren.

5. Kan klantgericht en deontologisch correct handelen in een werkomgeving [BM11].

Indicatoren:

 • kan klanten op een gerichte manier begeleiden en raad geven in hun keuzeproces;
 • zet klanten steeds op de eerste plaats door hen een gerichte service te leveren en door op een constructieve manier contacten te onderhouden;
 • handelt deontologisch correct;
 • is stipt;
 • past zich aan de bedrijfscultuur aan.

6. Kan in beroepsgerichte situaties vlot mondeling en schriftelijk communiceren [BM1].

Indicatoren:

 • kan vlot mondeling en schriftelijk communiceren in het Nederlands;
 • kan behoorlijk mondeling en schriftelijk communiceren in vreemde talen (Frans en Engels);
 • is in staat om gedurende de stage veelvuldige contacten op te bouwen met professionele relaties en dienstverleners uit andere disciplines.

7. Kan binnen een werkomgeving functioneren met volledige autonomie en een ruime mate van initiatief [BM7].

Indicatoren:

 • zet zich ten volle in voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven;
 • blijft doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid;
 • is bereid tot het leveren van ruimere prestaties en is flexibel;
 • neemt op eigen initiatief de taak op zich om voor een gegeven probleem de best passende oplossing te zoeken;
 • hanteert de attitude van levenslang leren met het oog op het volgen van evoluties binnen de internationale beroepscontext.

8. Neemt binnen een werkomgeving medeverantwoordelijkheid op voor het behalen van collectieve resultaten [BM8].

Indicatoren:

 • creëert en bevordert groepsgeest door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega’s bij te leggen;
 • werkt constructief samen met anderen.

9. Kan reflecteren over de uitgevoerde taken, over de mate waarin zijn competenties tijdens de stage zijn verdiept en over zijn sterkte en zwakke punten [BM9].

Indicatoren:

 • kan zijn sterke en zwakke punten op professioneel vlak omschrijven;
 • kan verbeterdoelen bepalen en reflecteren over de mate van realisaie van de vooropgestelde doelen;
 • kan reflecteren over de uitgevoerde taken en over het geheel van de stage;
 • kan reflecteren over de mate waarin de competenties die tijdens de opleiding werden aangebracht op de werkvloer zijn verdiept en versterkt.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Zelfwerkzaamheid van de student.
Het stagebedrijf bepaalt de voertaal.
Het stageverslag wordt (in principe) opgesteld in het Nederlands, tenzij anders overeengekomen.

Deelname aan het seminarie solliciteren is verplicht

Begeleiding

Persoonlijke begeleiding door een stagebegeleider (lector) en stagementor (bedrijf).

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • 70% van de punten staat op het presteren van de student op de werkvloer of tijdens een projectstage.
  • 30% van de punten staat op de volgende onderdelen:
   • 15% staat op het stageverslag exclusief reflectieteksten
   • 10% staat op de kwaliteit van de reflectieteksten
   • 5% staat op de attitude van de student

   Het niet halen van de deadline indienen stagevoorstel leidt tot 20% verlies van punten.

 • Tweede examenkans:
  • De quotering voor stage wordt in principe niet overgedragen naar de tweede examenkans. Indien er enkel een tekort op de onderdelen stageverslag en reflectieteksten is dan krijgt de student evenwel de mogelijkheid om stageverslag en reflectieteksten te herwerken.


 

Andere studiematerialen

Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Studiekosten

Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…): Verplaatsingen naar stagebedrijf, medisch onderzoek, opmaak reflectieverslagen, stageverslagen,… ; Verplaatsing naar stagebedrijf. Alle kosten verbonden aan de stage, met inbegrip van de kosten voor het medisch onderzoek, reflectieverslagen, stageverslagen,… zijn ten laste van de student.

Trefwoorden

Stage