Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Internationale marketing23365/4144/1819/1/27
Studiegids

Internationale marketing

23365/4144/1819/1/27
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Internationale marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie64,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Neetens Brigitte
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

De doelstelling van het opleidingsonderdeel bestaat erin de student bewust te maken van het belang en de mogelijkheden om op commercieel vlak internationaal actief te zijn. Daar waar de overige marketing opleidingsonderdelen zich hoofdzakelijk richten naar de thuismarkt, wordt hier ingegaan op de kennis en het strategisch inzicht nodig voor het commercieel benaderen van de buitenlandse markt(en).

 • De nodige kennis verwerven rond de werking van de internationale handel en de plaats van België hierin.
 • De nodige competenties verwerven om op internationaal niveau producten/diensten te kunnen commercialiseren.

Inhoud

Het internationaliseringsproces

 • De internationale economische, demografische, politiek-juridisch, culturele en technologische omgevingsfactoren
 • Al dan niet naar het buitenland?
 • Welke markt betreden of in welke markten actief blijven?
  • marktbepaling,
  • analysetechnieken in het kader van de marktselectie,
  • marktconcentratie of -spreiding,
  • verschillende planningsmodellen.
 • Marktinformatie of marktonderzoek.
 • Op welke manier de markt betreden?

De uitbouw van een internationaal marketingprogramma

1. Product:

 • productbepaling
 • productstrategie
 • productassortiment
 • productmarktonderzoek

2. Prijs:

 • de beïnvloedende omgevingsfactoren
 • de verschillende methodes van prijszetting
 • specifieke exportprijsstrategieën
 • prijszettingsrelatie ten opzichte van de thuismarkt
 • overige topics in het kader van internationale prijszetting

3. Promotie:

 • de beïnvloedende omgevingsfactoren
 • de ontwikkeling van een marketingcommunicatieplan
 • de strategische keuzemogelijkheden, de communicatie-instrumenten
 • de budgetten
 • promotiemarktonderzoek

4. Distributie:

 • de beïnvloedende omgevingsfactoren
 • de structuur van de distributiekanalen
 • trends
 • de verschillende internationaliseringsstrategieën
 • distributiemarktonderzoek

5. PersoneelVolgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie II OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie .

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. De student heeft kennis en inzicht in het internationaliseringsproces van een onderneming en kan dit kritisch evalueren [BM10] [MK4].

Indicatoren:

 • kent de verschillende aspecten uit de internationale omgeving van een onderneming en kan de economische, de demografische, de politieke, de culturele, de religieuze en de technologische omgevingsfactor analyseren, interpreteren en evalueren;
 • kan de afweging maken van de beslissing om te internationaliseren;
 • kan relevante markten selecteren;
 • kent de verschillende bronnen van marktinformatie en marktonderzoek en kent de mogelijkheden op het vlak van marktbeweging.

2. De student heeft kennis en inzicht in de uitbouw van de internationale marketingmix en kan dit kritisch evalueren [MK5].

Indicatoren:

 • Kent de verschillende bouwstenen van de marketingmix en kan de productcomponent, de prijscomponent, de promotiecomponent, de distributiecomponent en de personeelscomponent analyseren, interpreteren en evalueren.

3. Kan relevante gegevens met betrekking tot de internationale marketingactiviteiten verzamelen en interpreteren en geselecteerde methodes en hulpmiddelen innovatief aanwenden om hieraan gekoppelde problemen op te lossen [MK4].

Indicatoren:

 • gaat kritisch om met informatie;
 • gebruikt effectieve methoden om informatie te verzamelen;
 • herkent en signaleert belangrijke informatie in een informatierijke omgeving;
 • legt verbanden tussen gegevens;
 • identificeert opportuniteiten;
 • kan zelfstandig en in team de competenties van " Internationale Marketing" toepassen in een project
 • kan in team werken en neemt verantwoordelijkheid op 

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Hoorcolleges
Onderwijsleergesprek
Gastcollege
Begeleid zelfstandig leren

Begeleiding

De studenten kunnen met hun vragen bij de lector terecht. Er wordt coaching voorzien voor het luik permanente evaluatie.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:

  • niet-periode gebonden evaluatie: 20% groepswerk (100% rapport)(de peer assessment resultaten worden in rekening gebracht) + verplichte aanwezigheid bij het gastcollege).
  • periode gebonden evaluatie: 80% schriftelijk examen (open en gesloten vragen)
 • Tweede examenkans:
  • 20% individuele opdracht en 80% schriftelijk examen (open en gesloten vragen) 

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Internationale marketingVerplicht
 • Auteur: Brigitte Neetens
 • Uitgever: Plantyn
 • Editie: 2012
 • ISBN-nr: 978-90-301-3775-7

Andere studiematerialen

Via Chamilo: slides; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Lezingen, seminarie, gastsprekers, …

Studiekosten

Internationale marketing - 63 euro
Via Chamilo: slides; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Lezingen, seminarie, gastsprekers, …: deelname in bedanking sprekers; 1 euro
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…): opdrachten in kader van niet-periodegebonden evaluatie; De kosten voor de uitvoering van de opdrachten zijn ten laste van de student.

Trefwoorden

Internationale marketing.

IWETO-code: S191 Marktstudie