Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Beroepsgericht Frans II23353/4144/1819/1/07
Studiegids

Beroepsgericht Frans II

23353/4144/1819/1/07
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie64,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Marechal Jean-Michel
Taalvak: Ja, Frans
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Dit OLOD bouwt voort op de competenties die de studenten in het eerste jaar hebben verworven. Op het einde van deze module moeten de studenten teksten en documenten in verband met marketingaspecten kunnen analyseren, becommentariëren en synthetiseren. Ze moeten ook de woordenschat eigen aan deze teksten leren actief beheersen. Het taalinzicht in en de accurate toepassing van het Franse taalsysteem in diverse beroeps- en vakgebonden situaties worden verfijnd.
Een actieve taalbeheersing van het Frans is en blijft onontbeerlijk in alle aspecten van het beroepenveld.

Inhoud

 • Studie van authentieke teksten i.v.m. marketing:
  • lezen, begrijpen, synthetiseren en herformuleren van betrokken teksten.
  • vaardigheidsoefeningen in marketingcontext als toepassing van de opgedane kennis.
 • Zelfstudie van beroepsgericht marketinglexicon.
 • Individuele presentatie van een marketingitem of een vakgebonden artikel uit de Franstalige pers.
 • Herhaling van grammaticale knelpunten (moeilijkheden voor een non-native speaker).

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Frans OF ((geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgericht Frans I) OF ((geslaagd of gedelibereerd voor Taaltraining Frans en Engels OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Taaltraining Frans) EN geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgerichte taaltraining Frans I)).

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Kennis van en inzicht in de Franse taal (ERK - B1+) [BM2] .

Indicatoren:

 • beheerst goed de Franse grammatica en de algemene woordenschat;
 • beheerst voldoende de specifiek vakgerichte woordenschat (Marketinglexicon);
 • kan teksten interpreteren en synthetiseren;
 • kan ideeën en begrippen in een correct taalgebruik formuleren.

2. Kan beroepsgerichte informatie kritisch evalueren en combineren [BM2].

Indicatoren:

 • kan informatie efficiënt opzoeken in geschikte bronnen zoals het Internet, Franstalige dagbladen en tijdschriften (ERK - B1+);
 • kan uiteenlopende standpunten m.b.t. de gevonden informatie met elkaar  vergelijken, mogelijke tekorten ontdekken en eventueel aanvullen. (ERK - B1+);
 • kan de gevonden informatie verwerken in een korte presentatie (ERK B1).

3. Interactief communiceren in het Frans (ERK B1) [BM2] .

Indicatoren:

 • kan mondeling vlot en gestructureerd in het Frans communiceren.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Onderwijsleergesprek (vraag en antwoord), werkcollege (oefeningen onder de vorm van individueel en groepswerk), begeleid zelfstandig leren .

Begeleiding

Zelfstudiebegeleiding tijdens het academiejaar, feedback examen, coaching, bijkomende oefeningen op Chamilo.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: /
  • periode gebonden evaluatie: 60% schriftelijk examen en 40% mondeling examen

 • Tweede examenkans:
  • 60% schriftelijk examen en 40% mondeling examen

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Cursus wordt via Chamilo ter beschikking gesteld; indien gewenst printen de studenten zelf de documentenStudiekosten

Via Chamilo: Cursus wordt via Chamilo ter beschikking gesteld; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten: raming 5 euro

Trefwoorden

IWETO-code: H460 Franse taal en letterkunde.