Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Project marketingcommunicatie23341/4144/1819/1/84
Studiegids

Project marketingcommunicatie

23341/4144/1819/1/84
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Project marketingcommunicatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Neetens Brigitte
Andere docenten: Van Eynde Ruth
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

Vertrekkende vanuit de algemene principes van het marketingbeleid als resultante van de strategie van de organisatie, zoals aangeleerd in het 1e jaar, biedt het opleidingsonderdeel Project Marketingcommunicatie een verdere uitdieping op het vlak van de communicatie media. Hierbij moeten de studenten de verworven kennis en inzichten uit het opleidingsonderdeel Marketingcommunicatie I met name op het vlak van alle bouwstenen van het marketingcommunicatieplan kunnen toepassen. Ze dienen ook gedetailleerd kennis te hebben van, overzicht over en inzicht in het medialandschap van vandaag hoofdzakelijk in België.
Ze dienen in staat te zijn feiten en cijfers te analyseren, te interpreteren en kritisch te evalueren met als doel relaties te detecteren en zinvolle strategische verbanden te leggen (IMC).
 

Inhoud

Marketingcommunicatieplan

Media

 • Mediaplanning
 • Kranten en free sheets
 • Tijdschriften
 • TV
 • Radio
 • Bioscoop
 • Outdoor
 • Digital
 • Search
 • Social

Volgtijdelijkheid (VT)

(geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie I en consumentenpsychologie OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Marketingstrategie I OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie II OF voor Marketingstrategie reeds eerder al minstens 8/20 behaald) EN ((simultaan te volgen met Marketingcommunicatie I OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingcommunicatie) EN (geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgericht Frans III OF simultaan te volgen met Beroepsgericht Frans III OF geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgerichte taaltraining Frans III)).

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Heeft grondige kennis van en inzicht in de marketingcommunicatie-media. Werkt een marketingcommunicatiebeleid uit en evalueert het kritisch in het licht van de gekozen marketingstrategie [MK6].

Indicatoren:

 • beheerst en begrijpt de vakterminologie in verband met media;
 • kan cijfergegevens in verband met een medium analyseren, interpreteren en kritisch evalueren;

2. Kan handelen in een complexe en gespecialiseerde context met als doel het efficiënt finaliseren van opdrachten [BM8].

Indicatoren:

 • beschikt over de nodige communicatievaardigheid;
 • beschikt over de nodige ondernemingszin: creativiteit, initiatief name en doorzettingsvermogen;
 • kan kritisch reflecteren;
 • kan informatie verwerken;
 • kan oplossingsgericht werken;
 • neemt medeverantwoordelijkheid op in teamverband.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Projectwerk, Casus- gestuurd onderwijs, gastcolleges , vakoverschrijdende praktijkopdrachten met Beroepsgerichte Taaltraining Frans III (indien dit opleidingsonderdeel in het curriculum van de student is opgenomen), begeleid zelfstandig leren/werken 

Begeleiding

Coaching van praktijkopdrachten op basis van gedetailleerde briefing met per opdracht duidelijke vermelding van leerdoelen, timing, planning, methodologie, evaluatievormen.

Integratie van feedbackmomenten in de praktijkopdrachten per groep met formulering van verbeterpunten en remediëring.

Evaluatie (tekst)

Eerste examenkans:

Voor dit opleidingsonderdeel is aanwezigheid verplicht !

 

° niet-periode gebonden evaluatie: 50 % groepsopdracht (70% rapport en 30% presentatie). Het peer assessment resultaat wordt in rekening gebracht. De student moet voor dit opleidingsonderdeel verplicht deelnemen aan de coaching activiteiten, presentaties (gastsprekers en medestudenten) en regiebezoek.

° periode gebonden evaluatie: 50% schriftelijk examen (open en gesloten vragen, meerkeuzevragen zonder GIS-correctie)

Tweede examenkans:

° niet-periode gebonden evaluatie : 50% individuele opdracht

° periode gebonden evaluatie : 50% schriftelijk examen (open en gesloten vragen, meerkeuzevragen zonder GIS-correctie)


Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
MarketingcommunicatiestrategieVerplicht
 • Auteur: Ko Floor, Fred van Raaij, Margot Bouwman
 • Uitgever: Noordhoff
 • Editie: 2015
 • ISBN-nr: 978-90-018-3412-8

Andere studiematerialen

Via Chamilo: slides; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Overige: verplicht studiemateriaal: Media Pocket Guide

Overige: MediaspecsStudiekosten

Via Chamilo: slides; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Lezingen, seminarie, gastsprekers, …: deelname in bedanking sprekers; 2 euro
Studiereis en/of extra muros activiteiten: bezoek aan regie: verplaatsing + bedanking; 15 euro
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…): opdrachten in kader van niet-periodegebonden evaluatie; de kosten voor de uitvoering van de opdrachten zijn ten laste van de student.

Trefwoorden

Project Marketingcommunicatie.
IWETO-code: S191 Marktstudie.