Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Transportverzekering23304/4144/1819/1/87
Studiegids

Transportverzekering

23304/4144/1819/1/87
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Gewicht: 5,00
Totale studietijd: 125,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie77,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Haentjens Jan
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel beoogt de student inzicht te doen hebben in de verschillende types van zee- en transportverzekeringen en in staat te zijn in te spelen op de behoeften van de onderneming zowel inzake dekking van de risico’s die goederen bij transport voor eigen rekening oplopen, als inzake dekking van de aansprakelijkheidsrisico’s die de onderneming loopt bij vervoer van goederen voor rekening van derden.

Inhoud

1. Inleiding in de verzekeringen

 • Juridische, technische en filosofische bepaling van verzekering
 • Classificatie en kenmerken van verzekering
 • Verzekeringswezen : verzekeraars, makelaars en andere tussenpersonen, herverzekeraars

2. Zee- en transportverzekeringen

 • Algemene inleiding
 • Transportterminologie : 3-talige woordenlijst van de meest courante termen
 • Verzekeringsdocumenten
 • Transportverzekeringsmarkt
 • Zaakverzekering
 • Goederenverzekering
 • Aansprakelijkheidsverzekering
 • CMR-Verzekering

3. Premiebepalende factoren

4. Schaderegeling

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

Niveau eindtermen secundair onderwijs

Eindcompetenties (tekst)

1. Kennis en inzichten uit het domein van de zee- en transportverzekeringen kritisch evalueren en combineren.

Indicatoren:

 • De transportverzekeringsterminologie kunnen definiëren.
 • De diverse vormen van zee- en transportverzekeringen kunnen herkennen en schematiseren.
 • De verworven kennis toepassen op nieuwe casussen.

2. Relevante gegevens omtrent transportrisico’s, verzekerbaarheid van transportrisico’s en schadebeheer verzamelen en interpreteren en geselecteerde methodes en hulpmiddelen innovatief aanwenden om niet-vertrouwde complexe problemen inzake verzekerbaarheid van transportrisico’s en de vaststelling van de verzekeringsvergoeding op te lossen.

Indicatoren:

 • De relevante gegevens in casussen kunnen identificeren.
 • Vlot internet kunnen raadplegen en enkel relevante en accurate informatie weerhouden.
 • Uit een rist informatiebronnen omtrent een concrete transportverzekeringstopic de essentiële gegevens kunnen distilleren en interpreteren, binnen een gegeven tijdsbestek kunnen verwerken en op een overzichtelijke manier in een rapport kunnen samenvatten.
 • Verzekeringsprocedures kunnen opvolgen en evalueren.
 • Schadeclaims kunnen opstellen.

3. Autonoom functioneren en initiatief nemen bij het rapporteren over de transportrisico’s waaraan de onderneming is blootgesteld, de verzekerbaarheid van deze transportrisico’s en de afhandeling van geleden transportschade met inbegrip van het opstellen van schadeclaims.

Indicatoren:

 • Opdrachten op een accurate en nauwkeurige manier kunnen uitwerken.
 • Opdrachten kunnen afwerken binnen een bepaalde tijd.
 • De gepaste initiatieven nemen om een opdracht tot een goed einde te brengen.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Interactieve hoor- en werkcolleges
Begeleiding paper

Begeleiding

Individuele problemen kunnen met de betrokken lector besproken worden.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 30% paper
  • periode gebonden evaluatie:70% schriftelijk examen
 • Tweede examenkans:
  • 100% schriftelijk examen met indienen van herwerkte paper

Andere studiematerialen

Via Chamilo: het studiemateriaal wordt via de elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Studiekosten

Via Chamilo: het studiemateriaal wordt via de elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Trefwoorden

Transportverzekering, IWETO-code: s 137 Verzekeringsrecht