Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Partim Strategische analyse en implementatie van een marketingplan16122/4144/1819/16121/54
Studiegids

Partim Strategische analyse en implementatie van een marketingplan

16122/4144/1819/16121/54
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Marketingproject.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 150,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk10,00 uren
Zelfstudie140,00 uren
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Marketingproject' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Marketingproject', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Titularis: Buekens Willem
Andere docenten: Declerck Lieslot, De Geeter Anne, Van Baelen Freek
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Doelstellingen

Studenten werken een strategisch marketingplan uit en leren de resultaten van een marketinganalyse implementeren.
Het is een integrale marketingoefening, waarbij de verschillende componenten aangeboden tijdens het SOV marketingprogramma aan bod komen. Het betreft een groepswerk dat partimoverschrijdend wordt begeleid en beoordeeld.

Inhoud

De opdracht bestaat uit een strategische analyse van een bestaande organisatie. De studenten verzamelen op basis van desk research informatie in verband met de interne en externe omgeving (markt, doelgroep, klanten, concurrentie). Aan de hand van de verzamelde gegevens worden mogelijke probleemgebieden op strategisch vlak gedefinieerd. Vervolgens stellen de studenten met deze informatie een strategisch marketingplan op. Dit strategisch plan omvat naast de reeds uitgevoerde strategische analyse, ook een aantal concrete voorstellen in verband met de strategiekeuze en de implementatie ervan voor de verschillende marketingmix elementen. 

Het laatste onderdeel van dit deel van het project bestaat uit het indienen van een getypt rapport in het Nederlands en een groepspresentatie in het Frans.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Kennis van en inzichten uit het marketingdomein kritisch evalueren en een advies formuleren [BM6],[BM11]

Indicatoren:
• kan uit de geziene marketingmodellen uit de verschillende opleidingsonderdelen een keuze maken in functie van de opdracht
• kan advies geven op marketinggebied aan klanten
• is in staat consistent deontologische normen behorend bij het beroep of de opdracht (er wordt gewerkt met bestaande bedrijven) na te leven
• weet zorgvuldig om te gaan met persoonlijke en/of gevoelige informatie

2. Kan relevante gegevens van een organisatie actief binnen een bepaalde markt verzamelen en interpreteren en verschillende marketingmodellen innovatief aanwenden om tot een strategisch marketingplan te komen [MK1],[MK2],[MK3],[MK4],[MK5],[MK6], [MK8]

Indicatoren:
• kan alle mogelijke bronnen die marketinggegevens bevatten, effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen
• kan effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen
• kan de gepaste methodologie kiezen en concreet uitwerken
• kan de aangeboden informatie begrijpen en distilleren in functie van de gestelde problemen: de opmaak en invulling van een SWOT-analyse
• kan een marketingplan ontwikkelen, controleren en bijsturen
• kan alternatieve scenario’s formuleren

3. Kan medeverantwoordelijkheid opnemen voor het schrijven en presenteren van een marketingplan [BM8]

Indicatoren:
• zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken
• weet optimaal gebruik te maken van kennis en expertise van teamleden
• kan met teamleden duidelijke afspraken maken over de kwaliteit en de kwantiteit van het te leveren werk
• toont betrokkenheid

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Groepswerk
Begeleid zelfstandig leren/werken
Coaching
Plaatsbezoeken (verplichte aanwezigheid)

Begeleiding

Begeleid zelfstandig leren/werken

Coaching op vastgelegde tijdstippen (op Chamilo)

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie:

  60% rapport van het strategisch marketingplan (inclusief tussentijdse beoordeling en verdediging), 10% evaluatie van het luik marktonderzoek

  Het presteren in team wordt gequoteerd aan de hand van een peer evaluatie. De punten voor het marketingplan worden individueel bijgestuurd aan de hand van de punten voor peer evaluatie.

  • periode gebonden evaluatie: niet van toepassing
 • Tweede examenkans :

  • niet-periode gebonden evaluatie : individueel herwerken van het marketingplan

  • periode gebonden evaluatie : Mondelinge verdediging van het herwerkte rapport. De punten van peer evaluation worden overgenomen van eerste examenkans.