Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Marketingproject16121/4144/1819/2/15
Studiegids

Marketingproject

16121/4144/1819/2/15
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Gewicht: 7,00
Totale studietijd: 175,00 uren
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Partim Strategische analyse en implementatie van een marketingplan (6 studiepunten - gewicht: 6,00)
 • Partim Frans (1 studiepunten - gewicht: 1,00)
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Marketingproject

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Strategische analyse en implementatie van een marketingplan
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk10,00 uren
Zelfstudie140,00 uren
Partim Frans
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk2,00 uren
Zelfstudie23,00 uren
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Partim Strategische analyse en implementatie van een marketingplanop 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd
Partim Fransop 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Buekens Willem
Andere docenten: Declerck Lieslot, De Geeter Anne, Marechal Jean-Michel, Van Baelen Freek
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Frans, Nederlands
Kalender: Academiejaar

Doelstellingen

Marketingproject


Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Strategische analyse en implementatie van een marketingplan
Studenten werken een strategisch marketingplan uit en leren de resultaten van een marketinganalyse implementeren.
Het is een integrale marketingoefening, waarbij de verschillende componenten aangeboden tijdens het SOV marketingprogramma aan bod komen. Het betreft een groepswerk dat partimoverschrijdend wordt begeleid en beoordeeld.
Partim Frans
De studenten kunnen een professionele presentatie in het Frans geven op basis van hun marketingrapport.

Inhoud

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Strategische analyse en implementatie van een marketingplan

De opdracht bestaat uit een strategische analyse van een bestaande organisatie. De studenten verzamelen op basis van desk research informatie in verband met de interne en externe omgeving (markt, doelgroep, klanten, concurrentie). Aan de hand van de verzamelde gegevens worden mogelijke probleemgebieden op strategisch vlak gedefinieerd. Vervolgens stellen de studenten met deze informatie een strategisch marketingplan op. Dit strategisch plan omvat naast de reeds uitgevoerde strategische analyse, ook een aantal concrete voorstellen in verband met de strategiekeuze en de implementatie ervan voor de verschillende marketingmix elementen. 

Het laatste onderdeel van dit deel van het project bestaat uit het indienen van een getypt rapport in het Nederlands en een groepspresentatie in het Frans.

Partim Frans
De studenten moeten een professionele presentatie voorbereiden op basis van het ingediende rapport, hierbij dienen ze marketinggerichte woordenschat in concrete situaties toe te passen.

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

Marketingproject

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn


Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Strategische analyse en implementatie van een marketingplan
In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn
Partim Frans
In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

Marketingproject

 


Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Strategische analyse en implementatie van een marketingplan

1. Kennis van en inzichten uit het marketingdomein kritisch evalueren en een advies formuleren [BM6],[BM11]

Indicatoren:
• kan uit de geziene marketingmodellen uit de verschillende opleidingsonderdelen een keuze maken in functie van de opdracht
• kan advies geven op marketinggebied aan klanten
• is in staat consistent deontologische normen behorend bij het beroep of de opdracht (er wordt gewerkt met bestaande bedrijven) na te leven
• weet zorgvuldig om te gaan met persoonlijke en/of gevoelige informatie

2. Kan relevante gegevens van een organisatie actief binnen een bepaalde markt verzamelen en interpreteren en verschillende marketingmodellen innovatief aanwenden om tot een strategisch marketingplan te komen [MK1],[MK2],[MK3],[MK4],[MK5],[MK6], [MK8]

Indicatoren:
• kan alle mogelijke bronnen die marketinggegevens bevatten, effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen
• kan effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen
• kan de gepaste methodologie kiezen en concreet uitwerken
• kan de aangeboden informatie begrijpen en distilleren in functie van de gestelde problemen: de opmaak en invulling van een SWOT-analyse
• kan een marketingplan ontwikkelen, controleren en bijsturen
• kan alternatieve scenario’s formuleren

3. Kan medeverantwoordelijkheid opnemen voor het schrijven en presenteren van een marketingplan [BM8]

Indicatoren:
• zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken
• weet optimaal gebruik te maken van kennis en expertise van teamleden
• kan met teamleden duidelijke afspraken maken over de kwaliteit en de kwantiteit van het te leveren werk
• toont betrokkenheid

Partim Frans

Kan professioneel presenteren in het Frans [BM2]

Indicator :
• kan een professionele presentatie geven op basis van het ingediende rapport
• beheerst marketinggerichte woordenschat om deze in concrete situaties toe te passen

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Marketingproject


Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Strategische analyse en implementatie van een marketingplan

Groepswerk
Begeleid zelfstandig leren/werken
Coaching
Plaatsbezoeken (verplichte aanwezigheid)

Partim Frans

Begeleid zelfstandig leren/werken

Groepswerk

Begeleiding

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Strategische analyse en implementatie van een marketingplan

Begeleid zelfstandig leren/werken

Coaching op vastgelegde tijdstippen (op Chamilo)

Partim Frans
Studenten kunnen bij de lector Frans terecht voor begeleiding presentatie

Evaluatie (tekst)

Marketingproject

 Eindbeoordeling

 • Partim Strategische analyse en implementatie van een marketingplan: 80% van de eindbeoordeling
 • Partim Frans: 10% van de eindbeoordeling
 • Partim Marketinglexicon: 10% van de eindbeoordeling

 


Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Strategische analyse en implementatie van een marketingplan
 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie:

  60% rapport van het strategisch marketingplan (inclusief tussentijdse beoordeling en verdediging), 10% evaluatie van het luik marktonderzoek

  Het presteren in team wordt gequoteerd aan de hand van een peer evaluatie. De punten voor het marketingplan worden individueel bijgestuurd aan de hand van de punten voor peer evaluatie.

  • periode gebonden evaluatie: niet van toepassing
 • Tweede examenkans :

  • niet-periode gebonden evaluatie : individueel herwerken van het marketingplan

  • periode gebonden evaluatie : Mondelinge verdediging van het herwerkte rapport. De punten van peer evaluation worden overgenomen van eerste examenkans.
 
Partim Frans
 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: groepspresentatie van het marketingrapport

               quotering : 10% van de totale punten opleidingsonderdeel Marketingproject

 • Tweede examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie : individueel herwerken van de presentatie
  • periode gebonden evaluatie : presentatie van het herwerkte rapport

  quotering : 10% van de totale punten opleidingsonderdeel Marketingproject 

Andere studiematerialen

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Frans

Marketingbrochure op Chamilo

Studiekosten

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Strategische analyse en implementatie van een marketingplan
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…): bezoeken bedrijven opdrachtgevers; verplaatsingskosten

Trefwoorden

Marketingproject
Marketingplan, IWETO-code: s191 - marktstudie

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Strategische analyse en implementatie van een marketingplan
s190-bedrijfsbeleid