Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Creative Lab master 133037/4141/1819/1/66
Studiegids

Creative Lab master 1

33037/4141/1819/1/66
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • uitvoerende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziekproductie binnen scheppende muziek
  • Jazz binnen uitvoerende muziek
  • Jazz Muziekeducatie binnen uitvoerende muziek
  • Pop binnen uitvoerende muziek
  • Pop Muziekeductie binnen uitvoerende muziek
In andere opleidingen:
 • Master of Music als Creative Lab master 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Lesage Peter
Andere docenten: Blanchaert Dirk, Chantrain Jan, Florizoone Tuur, Gyselinck Lander, Pierins Vincent, Senne Guns, Vanbergen Reinhard, Van Lierde Wigbert, Vloemans Sam
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege36,00 uren
Zelfstudie42,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Creative Lab is gericht op langetermijndoelen binnen de Scheppende Muziek — Muziekproductie en de Uitvoerende Muziek — Jazz/Pop.
Creativiteit behoort tot kerncompetenties van de uitvoerende en scheppende musicus en is daarom alomtegenwoordig in de opleiding.
Dit opleidingsonderdeel is congruent met Songwriting, Arrangement, Instrument, e.a.
Deze congruentie zorgt voor een extra stimulus tot het scheppen van eigen composities en het finaliseren in een productie, hetzij in de vorm van een opname of een concert.

Omschrijving Inhoud

n de modules van Creative Lab wordt samen met een docent of coach gewerkt rond eigen composities, composities in opdracht, filmmuziek, eigen arrangementen van bestaande composities etc.
Interdisciplinaire projecten behoren eveneens tot de mogelijkheden.
De focus ligt op het creatieve in al zijn vormen voor zowel songwriter, producer als uitvoerend musicus.

De zelf geschreven songs en arrangementen komen bovendien uitgebreid aan bod in lessen Songwriting (voor studenten muziekproductie ), arrangement, instrument e.a.
Deze horizontale congruentie zorgt voor een extra stimulus tot het scheppen van eigen composities, arrangementen en producties.

Creative Lab stimuleert de samenwerking tussen studenten Jazz, Pop en Muziekproductie.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Voldoen aan de volgtijdelijkheidsregels en de toelatingsvoorwaarden voor de masteropleiding. (zie ook het onderwijs- en examenreglement).

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Binnen het opleidingsonderdeel Creative Lab wordt na elke module een afgewerkt product afgeleverd in de vorm van een opname (zowel audio als video) of in de vorm van een concert. In dit afgewerkt product geeft de student blijk geven van volgende competenties, in overeenstemming met de technisch-artistieke ontwikkeling binnen de hoofddiscipline:

1. De student is bekwaam om zich muzikaal uit te drukken,
• heeft een goed muzikaal voorstellingsvermogen, een open geest en het vermogen tot verwondering,
• kan de eigen muzikale intuïties en ideeën vorm geven en kan zowel vrije als goed omschreven opdrachten tot een goed einde brengen gebruik makend van de bestaande technieken en technologieën,
• kan explorerend en experimenterend kennis, intuïties en emoties omvormen tot muzikale scheppingen.

2. De student kan eigen composities/ muziekproducties en die van anderen analyseren, duiden en beoordelen,
• zoekt actief naar informatie en ervaringen ter ontwikkeling van de eigen intuïties en ideeën over eigen composities en muziekproductie.

3. De student kan een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf opzetten en in stand houden,
• kan een eigen effectieve methode voor muziekproductie/ compositie kiezen of desgevallend ontwikkelen en toepassen,
• kan een werkproces organiseren en houdt daarbij op korte en lange termijn rekening met de voorwaarden om het creatieve werkproces mogelijk te maken,
• documenteert en archiveert zijn werk.

4. De student heeft de instelling om zich steeds diepgaander als musicus te ontplooien,
• vergelijkt eigen intenties met de perceptie van publiek, gebruikers, opdrachtgevers…
• heeft een open geest en het vermogen tot verwondering en kan zijn ervaringen en bevindingen ten voordele van de ontwikkeling van het eigen muzikaal oeuvre inzetten,
• kan omgaan met en is desgevallend weerbaar tegen kritiek van derden,
• toont ambitie om zich verder en steeds diepgaander te bekwamen als uitvoerend/scheppend musicus.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Creative Lab wordt georganiseerd in modules van telkens 6 lessen, in opeenvolgende wekelijkse sessies van 6 afspraken van 2u , verspreid over één semester.
Elk academiejaar krijgen de studenten van zowel jazz/pop en muziekproductie 2 verschillende modules.
Elke module werkt rond een bepaald thema.

Voorbeelden van modules:
Grooves - Live Electronics - Band with horns – Band with strings – Studio Sessions – Synthworld - Songs & Arrangement – Persoonlijk project – Filmbegeleiding - Interne en externe projecten - Externe coach, ….

De modules worden afgesloten met een toonmoment, een productie, een concert of een afgewerkte geluidsopname.
De studenten worden door een coördinator in de verschillende modules onderverdeeld.
Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.

Voor studenten jazz/pop die de educatieve master volgen wordt in Master 1 de module ‘bandcoaching’ ingericht. Deze module wordt wekelijks gegeven gedurende 2 semesters.

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s) tijdens de spreekuren.
Mogelijkheid tot individueel gesprek, na afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Permanente Evaluatie.
De eindquotering voor dit opleidingsonderdeel is het mathematisch gemiddelde van de permanente evaluaties van 2 modules (i.e. 1 module per semester).
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

De student dient de beschikking te hebben over het instrumentarium dat hij/zij bespelen tijdens een module, inclusief eventuele toebehoren.
Uitzonderingen hierop zijn : akoestische piano, keyboards en synthesizers, gitaarversterker, basgitaar en –versterker.

Omschrijving Studiekosten

Geen.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.