Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Band master I (Jazz)33036/4141/1819/1/32
Studiegids

Band master I (Jazz)

33036/4141/1819/1/32
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • uitvoerende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Jazz binnen uitvoerende muziek
  • Jazz Muziekeducatie binnen uitvoerende muziek
In andere opleidingen:
 • Master of Music als Band master I (Jazz)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 180,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Bruneel Janos, Defoort Bart, Florizoone Tuur, Gerritse ARNOUD, Godfroid Marc, Junnonen Anu, Mendoza Christian, Van Dionant Toon, Van Oost Hans, Vermeulen Erik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk24,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege48,00 uren
Zelfstudie108,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

‘Band’ in wisselende samenstellingen en genres is de meest representatieve instrumentale bezetting en uitingsvorm binnen het domein van Jazz.

‘Band’ wordt onderverdeeld in Jazz band (ritmesectie + solist) – Genre band – Big Band – Vocal Band.

De student:
• zal in minstens 2 of meerdere bands worden geplaatst in functie van zijn/haar instrument.
• ontdekt tijdens deze lessen het belang en de functie van elk instrument in de band,
• leert de analyse van harmonische en melodische processen,maar ook stijl-eigen begeleidingen en solo’s komen aan bod.

De band-les is de praktische manifestatie van theoretische opleidingsonderdelen zoals harmonie, arrangement in combinatie met de leerstof voor het individuele instrument.

Omschrijving Inhoud

JAZZ-BAND:

Het repertoire wordt samengesteld in samenspraak met de docent.
Het niveau van dit repertoire komt overeen met de theoretische en praktische leerstof zoals voorzien in het master-modeltraject 1 (zie de respectievelijke studiefiches).
Hierdoor wordt een verregaande horizontale congruentie met meerdere vakken nagestreefd.

Er wordt gewerkt aan arrangement-vormen, structuur (intro, bridge, coda, interludium e.a.), dynamiek van elk instrument binnen de groep (als begeleider, als solist), klankproductie & -balans en extra aandacht gaat naar creatieve invulling van begeleiding en improvisatie.
Via een gevarieerde keuze aan samenspelstukken wordt de student vertrouwd gemaakt met een breed en rijk repertoire. Hierbij wordt rekening gehouden met een stijgende moeilijkheidsgraad qua harmonie, tempo, melodie, ritmiek, stijlvariatie, e.a.

Onderwerpen zijn onder meer minder bekende standards, oefeningen uit verschillende handboeken (ut supra, literatuurlijst) en uitgeschreven arrangementen.
De student wordt aangeleerd theoretische en praktische elementen uit verwante opleidingsonderdelen te gebruiken om het zichtlezen te optimaliseren.

BIG BAND betreft de klassieke bigband waarvan de bezetting bestaat uit:
• 5 saxofoons
• 4 trompetten
• 4 trombones
• piano
• gitaar
• bas en/of contrabas
• drums
• zang (projectmatig)

De leerinhoud is thematisch geordend in functie van de geplande producties. Elk academiejaar worden een 3-tal producties voorbereid, ingestudeerd en uitgevoerd op diverse locaties intra en extra muros.

GENRE BAND: enkel voor de instrumentalisten
Deze lessen zijn gericht op het uitvoeren van repertoire volgens gedefinieerde historische stijlvereisten:
• o.a.Swing & Bossa Standards
• Be Bop & Hard
• European Jazz
• Bones
• Piano Trio
• Fusion
• Latin/Salsa
• (et alia)

VOCAL BAND: enkel voor de zang studenten, met een specifiek repertoire.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Voldoen aan de volgtijdelijkheidsregels en de toelatingsvoorwaarden voor de masteropleiding.
(zie ook het onderwijs- en examenreglement).

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Over de twee masterjaren heen verwerft de student volgende competenties:

De student weet de algemene beroepscompetenties (interpretatie van het repertoire volgens de stijlvereisten binnen het Jazz-idioom: thema’s, begeleidingsvormen en solo’s) aan te wenden binnen de context van verschillende bands.

1. De student bezit een rijke muzikaliteit en grondige stijlkennis,
• beschikt over een grote muzikale sensibiliteit, eigen aan de stijl,
• beschikt over een ontwikkeld muzikaal gehoor,
• toont een open geest,
• beschikt over een sterk muzikaal voorstellingsvermogen.

2. De student heeft een sterk ontwikkelde techniek,
• beschikt over een grote technische vaardigheid waarbij een eigen musiceerstijl en muzikale persoonlijkheid duidelijk aanwezig zijn,
• improviseert zowel individueel als in groep in diverse stijlen,
• leest uitstekend op zicht.

3. De student heeft een onderzoekende attitude,
• toont het vermogen om experimenterend en beschouwend kennis, intuïties en emoties om te vormen tot een muzikale uitvoering,
• zet de bestaande kennis over de hedendaagse en historische uitvoeringspraktijken op een professioneel niveau om in praktijk tijdens muziekuitvoeringen,
• documenteert en archiveert zijn/haar werk.

4. De student heeft een sterke persoonlijkheid,
• kan omgaan met stressfactoren eigen aan de artistieke uitvoering,
• kan omgaan met kritiek (feedback).

5. De student is sociaal vaardig,
• werkt samen met andere musici (teambuilding)
• toont openheid, begrip, respect en waardering voor de verantwoordelijkheden en belangen van de anderen in een samenwerkingsverband,
• kan met anderen samenwerken, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.

6. De student is communicatief,
• gaat contacten aan die relevant kunnen zijn voor de studiesituatie en de toekomstige professionele context,
• vertoont een sterke ambitie om bekendheid te geven aan eigen uitvoeringen, concerten en performances.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• Werkcolleges: wekelijks jazz band — genre band — big band — vocal band
• Projectwerken (opname – samenwerking Muziekproductie)
• Oefensessies (op zelfstandige basis)
• Concerten intra muros
• Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s).
Mogelijkheid tot individueel gesprek, na afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

De duur van het af te werken en te presenteren repertoire bedraagt 20 minuten.

Evaluatie en deliberatie met een interne jury: de quotering gebeurt door de aanwezige juryleden, in overleg met de aanwezige titularis.
Het afgelegde studietraject (inclusief de aanwezigheid bij de onderwijs- en leeractiviteiten) kan mee in overweging genomen worden bij de beoordeling. Aansluitend op het toonmoment/examen volgt feedback over de groeps- en individuele prestatie van de student door de aanwezige juryleden.

• Tussentijdse evaluatie (performance): het toegekende cijfer voor de prestatie geldt voor 50% van het totaal der punten.
• Evaluatie examenperiode (performance): het toegekende cijfer voor de prestatie geldt voor 50% van het totaal der punten.

Voor studenten, die in meerdere bands spelen, wordt een gemiddelde berekend van het totaal aantal behaalde punten.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Relevante literatuur, studieboeken, transcripties en online studiemateriaal.

Omschrijving Studiekosten

Geen extra kosten.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.