Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Koor master 228951/4141/1819/1/46
Studiegids

Koor master 2

28951/4141/1819/1/46
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek
  • Master in de muziek, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Master of Music als Choir master 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Duijck Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege48,00 uren
Zelfstudie30,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

'Koor':
• is sterk gerelateerd aan het opleidingsonderdeel '(Algemene muziektheorie,) Solfège en gehoorvorming',
• heeft een wederzijds ondersteunende relatie met 'Harmonie en Contrapunt',
• ontwikkelt de zangtechniek en de ademhalingstechniek,
• bevordert de ontwikkeling van het muzikaal gehoor, het intonatievermogen, het inwendig voorstellingsvermogen en de feeling met betrekking tot frasering,
• boort een repertoirekennis aan waar instrumentalisten doorgaans weinig mee in aanraking komen,
• stimuleert het sociaal contact en de samenwerking tussen de studenten onderling (verplicht voor alle studenten Uitvoerende Muziek — Klassiek en Scheppende Muziek — Compositie).

Omschrijving Inhoud

Het opleidingsonderdeel 'Koor':
• werkt op stemgebruik, leesvaardigheid in een meerstemmige context en op stijlkennis,
• is een verbreding van de cursus '(Algemene muziektheorie,) Solfège en gehoorvorming'.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor Koor master 1.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

1. De student beheerst de specifieke beroepsgerichte competenties om zich als beginnend musicus te bewijzen
• heeft een ontwikkelde technische zangvaardigheid,
• kan bestaande kennis over diverse uitvoeringspraktijken op een behoorlijk niveau in praktijk brengen,
• heeft een goed muzikaal voorstellingsvermogen,
• leest uitstekend op zicht.

2. De student ontwikkelt een verkenningsdrang van het raakvlak van verschillende stijlen en genres.

3. De student werkt behoorlijk samen met andere musici in koorverband,
• kan functioneren in een collectiviteit, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• Werkcolleges (i.e. wekelijkse repetities)
• Begeleid zelfstandig werk
• Zelfstudie
• Toonmomenten (i.e. concerten intra en extra muros)

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s).
Stemcoach (stemvorming na intake).

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Permanente evaluatie op volgende criteria:
• aanwezigheid tijdens repetities
• aanwezigheid tijdens toonmomenten/opnames
• instudering van de partituren
• inzet, stiptheid en discipline

Indien het opleidingsonderdeel ‘Koor’ deel uitmaakt van het curriculum, is de student verplicht:
• alle repetities ‘Koor’ bij te wonen,
• deel te nemen aan de producties gelieerd aan dit opleidingsonderdeel,
• eventuele afwezigheden desgevallend wettelijk te legitimeren en te motiveren.

Een student die hier niet aan voldoet krijgt de evaluatie-quotering: ‘afwezig’.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren van de gerepeteerde en uit te voeren werken.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

"4 Voices" (SATB), Das Chorbuch für gemischte Stimmen mit mehr als 200 Titeln aus fünf Jahrhunderten Chormusik, Helbling Verlag

Omschrijving Studiekosten

Geen extra kosten.

Omschrijving Trefwoorden

h830-muziek-zang

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd voor Choir master 1.