Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Compositie 22543/4141/1819/1/06
Studiegids

Compositie 2

2543/4141/1819/1/06
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek
  • Master in de muziek, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Master of Music als Composition 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Brosse Dirk
Andere docenten: Blanckaert Joris, Janssens Daan, Pauwels Dominique, Rathe Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie66,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

'Compositie 2' is als keuzevak Muziektheorie/schriftuur gerelateerd aan en ondersteunend voor alle andere opleidingsonderdelen in deze richting.

Omschrijving Inhoud

Het keuzevak compositie 2 beoogt de studenten diepgaander te helpen in het ontwikkelen van hun bekwaamheid om zich muzikaal uit te drukken via een op voorhand vastgelegd of bedacht muzikaal betoog. Het georganiseerd leren 'denken in klanken' is dan ook het belangrijkste leerdoel.

1. De studenten leren persoonlijke en originele muziekstukken schrijven waarbij zij hun technische beheersing en expressiebekwaamheid ten volle aanwenden.

2. De studenten zullen middels eigen aangebrachte literatuur (naslagwerken, partituren, publicaties, manuals, software...) kennis nemen van feiten, materialen, technieken en gebeurtenissen die van belang zijn voor hun compositorische inspiratie. Deze elementen zijn studentgebonden aangezien een gepersonaliseerde, autonome creatieve vorming als doel wordt vooropgesteld.

3. De studenten maken intensief kennis van en zijn, waar mogelijk, deelachtig aan de eigentijdse muziekcultuur. Cultuurparticipatie en kritiek staan hierbij centraal in hun ontwikkeling.

De leerkrachten ondersteunen de student:

1. door regelmatige feedback op gecomponeerde stukken; deze feedback is ondersteunend in de persoonlijke, artistieke en creatieve ontwikkeling en niet langer remediërend

2. door kritisch te staan de maatschappelijke positie van hedendaagse muziek

De studenten zullen per semester verschillende werken schrijven of realiseren waarin zij verscheidene technische en/of expressieve problemen oplossen.

Studenten doen verdere ervaring op met compositievormen zoals solistisch werk, ensemble werk, studiowerk, software, elektronisch werk, functionele muziek maar kunnen ook opteren voor meer originele benaderingen en opdrachten.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Slagen voor Compositie 1 keuzevak Muziektheorie/Schriftuur

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

1. De student is bekwaam om zich zelfstandig muzikaal uit te drukken met behulp van de daartoe geëigende middelen :
- heeft een goed muzikaal voorstellingsvermogen, een open geest en het vermogen tot verwondering
- heeft een denkende attitude waardoor verwondering leidt tot probleemstelling in het klankschap
- kan de eigen muzikale intuïties en ideeën vorm geven en kan zowel vrije als goed omschreven opdrachten tot een goed einde brengen gebruik makend van de bestaande technieken en technologieën
- kan diepgaand en analytisch kennis, intuïties en emoties omvormen tot muzikale scheppingen in verscheidene uitdrukkingsvormen

2. De student kan eigen composities en die van anderen analyseren, duiden en beoordelen. De student kan composities en die van anderen in een ruime historische en eigentijdse culturele en artistieke context situeren en duiden
- kan eigen visie en realisaties toetsen en plaatsen in een breder artistiek en cultureel perspectief
- kan het eigen georganiseerd denken in klanken kritisch toetsen aan het klinkende resultaat
- heeft inzicht in de ruime artistieke context en opvattingen, waaraan zij/hij haar/zijn creaties toetst
- zoekt actief naar informatie en ervaringen ter ontwikkeling van de eigen intuïties en ideeën over eigen composities

3. De student kan een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf opzetten en in stand houden. De student kan een eigen effectieve methode voor compositie kiezen of ontwikkelen en toepassen
- kan een werkproces organiseren en houdt daarbij op korte en lange termijn rekening met de voorwaarden om het creatieve werkproces mogelijk te maken

4. De student kan zijn composities adequaat toelichten aan uitvoerders
- is in staat om de inhoudelijke, organisatorische en contractuele aspecten van zijn compositie te bespreken
- vertoont de ambitie om bekendheid te geven aan eigen composities
- kan in samenwerking en confrontatie met de uitvoerende musici de eigen concepten verwoorden en desgevallend aanpassen

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Werkcollege
Individuele opdrachten
Toonmomenten/concerten

Omschrijving Begeleiding

Er is steeds mogelijkheid tot individuele afspraak met de docent

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Beoordelingscriteria zijn de artistieke waarde van het geleverde werk, de mate waarin de problemen inherent aan de gekozen vorm of de gekregen opdracht adequaat autonoom werden opgelost en de realiseerbaarheid van de compositie.

Jurering van de gecomponeerde werken en uitvoeringen door de docenten compositie

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Tweede examenkans:wel mogelijk.

Deliberatie-info: voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Afhankelijk van de docent:
Syllabus
Literatuur
Partituren
Computer en notatiesoftware

Omschrijving Studiekosten

Beschikbaarheid software (notatie, e.a.), computer, partituren, opnames et alia: niet concreet te begroten.

Omschrijving Trefwoorden

h800-muziek-compositie

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Composition 1.