Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Koor master 128937/4141/1819/1/55
Studiegids

Koor master 1

28937/4141/1819/1/55
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek
  • Master in de muziek, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Master of Music als Choir master 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Duijck Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege48,00 uren
Zelfstudie30,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

'Koor':
• is sterk gerelateerd aan het opleidingsonderdeel '(Algemene muziektheorie,) Solfège en gehoorvorming',
• heeft een wederzijds ondersteunende relatie met 'Harmonie en Contrapunt',
• ontwikkelt de zangtechniek en de ademhalingstechniek,
• bevordert de ontwikkeling van het muzikaal gehoor, het intonatievermogen, het inwendig voorstellingsvermogen en de feeling met betrekking tot frasering,
• boort een repertoirekennis aan waar instrumentalisten doorgaans weinig mee in aanraking komen,
• stimuleert het sociaal contact en de samenwerking tussen de studenten onderling (verplicht voor alle studenten Uitvoerende Muziek — Klassiek en Scheppende Muziek — Compositie).

Omschrijving Inhoud

Het opleidingsonderdeel 'Koor':
• werkt op stemgebruik, leesvaardigheid in een meerstemmige context en op stijlkennis,
• is een verbreding van de cursus '(Algemene muziektheorie,) Solfège en gehoorvorming'.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Voldoen aan de volgtijdelijkheidsregels en de toelatingsvoorwaarden voor de masteropleiding. (zie ook het onderwijs- en examenreglement).


Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

1. De student beheerst de specifieke beroepsgerichte competenties om zich als beginnend musicus te bewijzen
• heeft een ontwikkelde technische zangvaardigheid,
• kan bestaande kennis over diverse uitvoeringspraktijken op een behoorlijk niveau in praktijk brengen,
• heeft een goed muzikaal voorstellingsvermogen,
• leest uitstekend op zicht.

2. De student ontwikkelt een verkenningsdrang van het raakvlak van verschillende stijlen en genres.

3. De student werkt behoorlijk samen met andere musici in koorverband,
• kan functioneren in een collectiviteit, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• Werkcolleges (i.e. wekelijkse repetities)
• Begeleid zelfstandig werk
• Zelfstudie
• Toonmomenten (i.e. concerten intra en extra muros)

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s).
Stemcoach (stemvorming na intake).

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Permanente evaluatie op volgende criteria:
• aanwezigheid tijdens repetities
• aanwezigheid tijdens toonmomenten/opnames
• instudering van de partituren
• inzet, stiptheid en discipline

Indien het opleidingsonderdeel ‘Koor’ deel uitmaakt van het curriculum, is de student verplicht:
• alle repetities ‘Koor’ bij te wonen,
• deel te nemen aan de producties gelieerd aan dit opleidingsonderdeel,
• eventuele afwezigheden desgevallend wettelijk te legitimeren en te motiveren.

Een student die hier niet aan voldoet krijgt de evaluatie-quotering: ‘afwezig’.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren van de gerepeteerde en uit te voeren werken.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

"4 Voices" (SATB), Das Chorbuch für gemischte Stimmen mit mehr als 200 Titeln aus fünf Jahrhunderten Chormusik, Helbling Verlag

Omschrijving Studiekosten

Geen extra kosten.

Omschrijving Trefwoorden

h830-muziek-zang

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.