Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Compositie 12542/4141/1819/1/69
Studiegids

Compositie 1

2542/4141/1819/1/69
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek
  • Master in de muziek, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Master of Music als Composition 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rathe Filip
Andere docenten: Blanckaert Joris, Brosse Dirk, Janssens Daan, Pauwels Dominique
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie66,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

'Compositie 1' is als keuzevak Muziektheorie/schriftuur gerelateerd aan en ondersteunend voor alle andere opleidingsonderdelen in deze richting.

Omschrijving Inhoud

Het keuzevak compositie 1 beoogt in de eerste plaats de studenten in te leiden in het ontwikkelen van hun bekwaamheid om zich muzikaal uit te drukken via een op voorhand vastgelegd of bedacht muzikaal betoog. Het georganiseerd leren 'denken in klanken' is dan ook het belangrijkste leerdoel.

1. De studenten leren muziekstukken schrijven waardoor zij hun technische beheersing en expressiebekwaamheid ontwikkelen en waarin zij van deze ontwikkeling getuigenis afleggen.

2. De studenten zullen middels door de leerkrachten aan te wijzen literatuur (cursusmateriaal, boeken, partituren, publicaties, ...) kennis nemen van feiten, materialen, technieken, gebeurtenissen die van belang zijn voor hun compositorische vorming. Deze elementen kunnen van student tot student verschillend zijn aangezien een gepersonaliseerde vorming als doel wordt vooropgesteld.

3. De studenten maken kennis met de eigentijdse muziekcultuur.

De leerkrachten ondersteunen de student:
1. door regelmatige feedback op gecomponeerde stukken; deze feedback is remediërend via het aanreiken van nuttige kennis en bronnen
2. bij het zich oriënteren in de maatschappelijke wereld van de hedendaagse muziek, o.m. door hen te wijzen op concerten, creaties, bijzondere uitzendingen, festivals, technische mogelijkheden, nieuwe opnamen en uitgaven enz..

De studenten schrijven per semester een 2/3 - tal werken waarin zij technische en/of expressieve problemen op het spoor komen en pogen op te lossen. Zij leren eventuele richtlijnen en raadgevingen van de docenten op te volgen.

Compositie is bij aanvang oriënterend opgevat, waardoor het essentieel is dat de studenten met verschillende compositievormen ervaring opdoen: solistisch werk, ensemble werk, studiowerk, software, elektronisch werk, functionele muziek...

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Slagen voor de toelatingsproef compositie

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

1. De student is bekwaam om zich muzikaal uit te drukken via een op voorhand vastgelegd of bedacht muziekbetoog met behulp van de daartoe geëigende middelen :
- heeft een goed muzikaal voorstellingsvermogen, een open geest en het vermogen tot verwondering
- heeft een denkende attitude waardoor verwondering leidt tot probleemstelling in het klankschap
- kan de eigen muzikale intuïties en ideeën vorm geven en kan goed omschreven opdrachten tot een goed einde brengen gebruik makend van de bestaande technieken en technologieën
- kan explorerend en experimenterend kennis, intuïties en emoties omvormen tot muzikale scheppingen

2. De student kan eigen composities en die van anderen analyseren, duiden en beoordelen. De student kan composities en die van anderen in een ruime historische en eigentijdse culturele en artistieke context situeren en duiden
- kan een visie en realisaties toetsen en plaatsen in een breder artistiek en cultureel perspectief
- kan het eigen georganiseerd denken in klanken kritisch toetsen aan het klinkende resultaat
- heeft inzicht in de ruime artistieke context en opvattingen, waaraan zij/hij haar/zijn creaties toetst
- zoekt actief naar informatie en ervaringen ter ontwikkeling van de eigen intuïties en ideeën over eigen composities

3. De student kan een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf opzetten en in stand houden. De student kan een eigen effectieve methode voor compositie kiezen of ontwikkelen en toepassen
- kan een werkproces organiseren en houdt daarbij op korte en lange termijn rekening met de voorwaarden om het creatieve werkproces mogelijk te maken

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• Werkcollege
Individuele opdrachten
Toonmomenten/concerten

Omschrijving Begeleiding

Er is steeds mogelijkheid tot individuele afspraak met de docent

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Beoordelingscriteria zijn de artistieke waarde van het geleverde werk, de mate waarin de problemen inherent aan de gekozen vorm of de gekregen opdracht adequaat werden opgelost en de realiseerbaarheid.

Jurering van de gecomponeerde werken en uitvoeringen door de docenten compositie

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans:wel mogelijk.

Deliberatie-info: voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Afhankelijk van de docent:
Syllabus
Literatuur
Partituren
Computer en notatiesoftware

Omschrijving Studiekosten

Beschikbaarheid software (notatie, e.a.), computer, partituren, opnames et alia: niet concreet te begroten.

Omschrijving Trefwoorden

h800-muziek-compositie

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.