Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Kunst in het werkveld (instrumentenbouw)27854/4141/1819/1/93
Studiegids

Kunst in het werkveld (instrumentenbouw)

27854/4141/1819/1/93
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • instrumentenbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Gewicht: 9,00
Totale studietijd: 270,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Korczak Andreas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk219,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege6,00 uren
Zelfstudie45,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

De student participeert aan een bestaand kunstenproject of zet zelf een kunstenproject op. De student gaat allianties aan met diverse spelers uit het professionele kunstenwerkveld, en verwerft zodoende inzicht in artistieke en/of organisatorische vaardigheden noodzakelijk om een professioneel en artistiek hoogwaardig eindresultaat te bewerkstelligen, het actuele kunstenwerkveld waardig. De student is in staat om tijdens en na afloop van het project kritisch te reflecteren over het werkproces, alsook over de eigen rol binnen het project. De student kan de meerwaarde van het project evalueren in het kader van zijn eigen specialisme.

Omschrijving Inhoud

Via Kunst in het werkveld breekt de student los uit het Conservatorium, en dit door – getuigend van een stevige dosis professioneel engagement – mee te werken aan een bestaand kunstenproject of door zelf een kunstenproject op te zetten, steeds ingebed in het professionele kunstenwerkveld. De student speelt een proactieve rol en werkt samen met één of meerdere externe organisaties/partners uit het kunstenwerkveld. Het aandeel van de student binnen het project wordt duidelijk afgelijnd en omschreven, en is relevant met betrekking tot zijn studietraject. Kunst in het werkveld overstijgt eventuele routinematige (artistieke) activiteiten van de student.

Bestaand project
De student kan instappen in een bestaand kunstenproject. Kunst in het werkveld kan in dit geval velerlei vormen aannemen, gaande van het lopen van stages in kunstenorganisaties, tot het meewerken aan (professionele) artistieke producties. De taak/rol van de student wordt duidelijk afgelijnd en omschreven, en de student draagt steeds (eind)verantwoordelijkheid. Het aandeel van de student wordt gevalideerd tijdens een concert/toonmoment met publiek of tijdens een presentatiemoment voor een jury (naargelang de aard van het project). Ook een beperkt aantal orkeststages (bij professionele orkesten, niveau deFilharmonie) komt in aanmerking.

Nieuw project
Vertrekkend vanuit een specifieke artistieke ambitie kan de student ervoor opteren om zelf een kunstenproject op te zetten, waarbij ook hier samengewerkt wordt met één of meedere professionele organisaties/partners uit het kunstenwerkveld. De student is leidinggevend en draagt aldus eindverantwoordelijkheid. Het werkproces resulteert in een moment waarop het (artistieke) eindresultaat gevalideerd wordt ten aanzien van een publiek of een jury (naargelang de aard van het project).

Opmerkingen
* Een lesopdracht komt niet in aanmerking voor Kunst in het werkveld
* De masterproef en Kunst in het werkveld zijn verschillende opleidingsonderdelen
* Indien het project uitgewerkt wordt binnen de structuur van een bestaande organisatie, dan wordt een contract opgesteld tussen de zendende en de ontvangende organisatie
* De student kan in het kader van Kunst in het werkveld geen inkomsten genereren. Slechts in enkele gevallen kan hierop een uitzondering gemaakt worden via het systeem van dienstverlening.
* Voor de opleiding Compositie telt de concertpresentatie van eigen composities (Masterproef, partim Compositie) mee voor de helft van de punten van het vak Kunst in het werkveld. Voor de andere helft van de punten dient - binnen het kader van Kunst in het werkveld - een project uitgewerkt te worden, dat evenwel inhoudelijk kan aansluiten bij de concertpresentatie van eigen composities (Masterproef, partim Compositie).

Voorbeelden van externe partners
Productiebureau jazz/pop
Productiebureau klassiek
www.flatnine.be
www.spectra.be
www.gentjazz.com
www.festivalgent.be
www.debijloke.be
www.vooruit.be
www.handelsbeurs.be
www.democrazy.be
www.brusselsjazzorchestra.com
www.vlaamseopera.be
www.defilharmonie.be
www.brusselsphilharmonic.be
www.vlaamsradiokoor.be
www.lod.be
www.mooss.org
www.crefi.be
www.transparant.be
www.despiegel.com
www.veerman.be
www.de8.be/content.php

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Het beschikken over de eindcompetenties van de bachelor uitvoerende muziek.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student is in staat om op professionele wijze te functioneren binnen een bestaande of zelf opgezette werksituatie in het kunstenwerkveld. Dit betekent o. a. dat de student zijn visie en ideeën kan structureren en concretiseren; kan samenwerken in een multidisciplinaire omgeving; een project kan plaatsen binnen een maatschappelijk en artistiek kader. Aan de hand van een projectvoorstel en een reflectieverslag bewijst de student dat hij in staat is om op kritische en gestructureerde wijze te reflecteren over het gekozen project alsook over de artistieke relevantie en meerwaarde van het project voor het eigen specialisme.

Omschrijving Begeleiding

Steeds mogelijkheid tot individueel gesprek, na afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Na goedkeuring van het projectvoorstel wordt in samenspraak met de coördinator van Kunst in het werkveld beslist onder welke vorm het eindresultaat van het project zal gepresenteerd worden (concert, toonmoment, presentatie…). In overleg met de student wordt een vertegenwoordiger van de betrokken externe partners/organisaties aangeduid. De coördinator van Kunst in het werkveld bewaakt de kwaliteit van het project, en vergewist zich ervan dat de werklast van het projectvoorstel strookt met de vooropgestelde studielast van Kunst in het werkveld. Indien uit het projectvoorstel blijkt dat de werklast aanzienlijk minder is dan de vooropgestelde studielast, dan kan de coördinator beslissen dat een bijkomend project (voor het resterende aantal studiepunten) moet gerealiseerd worden.

Halverwege het project wordt een overleg ingepland tussen de student en de coördinator van Kunst in het werkveld. Tijdens dit overleg wordt de stand van zaken besproken, worden aanbevelingen geformuleerd, en wordt bijgestuurd waar nodig.

Elke project wordt geëvalueerd en gequoteerd door een jury, bestaande uit – minstens twee – vertegenwoordigers van het Conservatorium, en dit op basis van:

1) Een publiek concert/toonmoment of een eindpresentatie (bv. in het geval van een meeloopstage in een kunstenorganisatie)
2) Een reflectieverslag waarin de student een persoonlijk en kritisch standpunt inneemt, en op intelligente wijze reflecteert over diverse aspecten die aan bod kwamen tijdens het project. Eveneens reflecteert de student over de meerwaarde van het project in het kader van zijn eigen specialisme
3) Een verslag opgemaakt door de vertegenwoordiger van de betrokken externe partner(s)/ organisatie(s), waarin de samenwerking met de student kritisch geëvalueerd wordt

Timing
De student dient zijn projectvoorstel in uiterlijk op 10 oktober 2015. Het voorstel dient de volgende rubrieken te bevatten:

1) Aard van het project
2) Een gedetailleerde omschrijving van het project, waarbij de rol van de student duidelijk omschreven wordt
3) Opsomming van de externe partners + vertegenwoordiger
4) Contactgegevens van alle betrokken partijen
5) Voorlopig tijdspad

De student ontvangt eind oktober uitsluitsel met betrekking tot de goedkeuring van het project: deze beslissing wordt genomen door een leescommissie bestaande uit vertegenwoordigers van het Conservatorium.

Tweede examenkans: NIET mogelijk.
Deliberatie-info: voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Verplicht afhankelijk van het gekozen project/stage.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.