Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Actuele aspecten van de muziekanalyse28893/4141/1819/1/14
Studiegids

Actuele aspecten van de muziekanalyse

28893/4141/1819/1/14
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • muziektheorie/schriftuur
  • scheppende muziek
  • uitvoerende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziektheorie / Schriftuur binnen muziektheorie/schriftuur
  • Muziektheorie / Schriftuur Muziekeducatie binnen muziektheorie/schriftuur
  • Compositie binnen scheppende muziek
  • Compositie Muziekeducatie binnen scheppende muziek
  • klassiek orkest binnen uitvoerende muziek
  • Klassiek Orkest Muziekeducatie binnen uitvoerende muziek
  • klassiek toets - tokkel binnen uitvoerende muziek
  • Klassiek toets-tokkel Muziekeducatie binnen uitvoerende muziek
  • klassiek zang binnen uitvoerende muziek
  • Klassiek Zang Muziekeducatie binnen uitvoerende muziek
In andere opleidingen:
 • Master of Music als Current aspects in music analysis
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rathe Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk6,00 uren
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie48,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Deze cursus reikt een analytische methode aan die wordt opgebouwd aan de hand van een muzikale en contextuele analyse van belangrijke (historische) referentiewerken enerzijds en recent nieuw werk anderzijds.

Omschrijving Inhoud

In het opleidingsonderdeel 'Aspecten van de actuele muziekanalyse' wordt in capita selecta muziek analytisch benaderd en muziekhistorisch gecontextualiseerd.
Vertrekkend van de analyse van muziek van ca. 1600 vandaag worden historische lijnen met recente analytische benaderingen als leidraad.
Vele hedendaagse componisten hebben in hun geschriften en in hun compositorisch werk verfrissende analytische benaderingen en zienswijzen ten aanzien van muziek uit het verleden geëxpliciteerd of geïmpliciteerd [sic].
Hierbij kunnen de geschriften en werken van onder andere Helmut Lachenmann, Nicolaus A. Huber, Salvatore Sciarrino (Le Figure Della Musica de Beethoven a Oggi) een nieuw licht werpen op de analytische benadering van recente én oudere muziek vertrekkend van hun persoonlijk œuvre én hun vaak originele inzichten over het functioneren en analyseren van muziek uit het verleden.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Voldoen aan de volgtijdelijkheidsregels en de toelatingsvoorwaarden voor de masteropleiding. (zie ook het onderwijs- en examenreglement).

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student:

• heeft een grondig inzicht in de formele, tonale en harmonische inzichten van de Westere muziek tot 1900,
• kent verschillende analytische benaderingswijzen van muziek uit de 20ste en de 21ste eeuw,
• is vertrouwd met een elementair muziektheoretisch begrippenkader,
• kan eigen visies analyseren en situeren in de culturele actualiteit,
• kan eigen opvattingen en opvattingen van anderen met betrekking tot het vakgebied in een ruime historische en eigentijdse culturele en artistieke context situeren en duiden,
• vertoont binnen het actuele muziekcultuurdomein een explorerende en onderzoekende houding,
• overziet implicaties van keuzes en beslissingen en kan deze gefundeerd verantwoorden,
• kan zelfstandig muziekonderzoek verrichten op het niveau van een beginnende musicus/onderzoeker,
• selecteert kennis en informatie op hun relevantie.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• Hoorcolleges.
• Werkcolleges.
• Begeleid zelfstandig leren.
• Feedbacksessies.

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s) tijdens de spreekuren.
Mogelijkheid tot individueel gesprek, na afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Schriftlijk examen op 30% van de punten:
- harmonische analyse
- motivische analyse

Mondelinge examen op 70% van de punten:
- verdediging van twee analyses (één werk in een 'tonaal' idioom en één werk in een 'niet-tonaal' idioom, te bepalen in overleg met de docent voor het eind van het eerste semester), die vooraf worden doorgestuurd naar de docent (deadline en formelen vereisten worden gecommuniceerd via het digtale leerplatform).

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Partituren, opnames, et alia.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Forte, Alan (1973), The Structure of Atonal Music, Yale University Press, 1973
- Nyman, Michael (1974), Experimental Music, Cage and beyond, Cambridge University Press, 1974
- Mertens, Wim (1980), American Minimal Music, Kahn& Averill, London , 1983
- Fineberg, Joshua (2000), Spectral Music, history and techniques, Overseas Publishers Association

Omschrijving Studiekosten

Geen extra kosten.

Omschrijving Trefwoorden

h841-muziek-analyse

Actuele muziek

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.