Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Organologisch onderzoek 119181/4141/1819/1/91
Studiegids

Organologisch onderzoek 1

19181/4141/1819/1/91
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • instrumentenbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 180,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Korczak Andreas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk126,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie42,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Organologisch onderzoek is een vervolgopleidingsonderdeel op onderzoeksmethodiek en stage instrumentenbouw uit de bachelorjaren. Oriëntatie en exploratie van onderzoeksmogelijkheden betreffende historische instrumenten en/of nieuwe instrumenten. De student verwerft kennis met betrekking tot organologie, instrumentenbouw en haar geschiedenis, onderzoeksmethodiek, beeldvorming en documentatie etc.

Omschrijving Inhoud

De student leert de verschillende aspecten van onderzoek in verband met muziekinstrumenten te onderscheiden en de toepassingsmogelijkheden in te schatten. Een inleidende syllabus biedt de student een raamwerk. Dit gebruikt hij of zij vervolgens om inzicht te krijgen in de bestaande onderzoeken en om pistes te ontwikkelen voor eigen organologisch onderzoek . Dit gebeurt in het kader van uiteenzettingen door onderzoekers, evenals door studie van bestaand onderzoek. De student zal in het licht van dit alles ook reflecteren over de eigen navorsingen, ze analyseren en waar nodig corrigeren. 

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Toegelaten tot master instrumentenbouwkunde

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

1. De student weet wat organologisch onderzoek inhoudt in zijn verschillende aspecten(cognitief) De student kan onderscheid maken tussen de verschillende soorten onderzoek, de stadia van het organologisch onderzoek, de verschillende theoretische en praktische elementen, hulpmiddelen, en technieken die bij onderzoek van instrumenten, bouw en bouwers aangewend worden.

2. De student kan een eigen organologisch onderzoek inleiden en uitvoeren op het niveau van een beginnend instrumentenbouwer (executief) De student kan organologische kennis en informatie vergaren en op hun relevantie selecteren. De student kan zijn werk, zijn onderzoekselementen en zijn bevindingen documenteren en archiveren. De student kan eigen visies, realisaties en bevindingen toetsen en plaatsen in een breder artistiek en cultureel perspectief. De student overziet bevindingen en beslissingen en kan deze in een synthese onderbrengen. Bovendien kan hij ze bij de bouw van eigen instrumenten inbrengen.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges, case-studies, presentaties door derden, opdrachten

Omschrijving Begeleiding

Er is steeds de mogelijkheid tot persoonlijke afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Examen
Evaluatie van portfolio ‘Organologisch onderzoek’
Permanente evaluatie

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.

Omschrijving Studiekosten

Vervoerkosten
Kosten beeldvorming

Omschrijving Trefwoorden

H845-muziek-instrumentenbouw

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.