Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Inleiding in de ontwikkelingspsychologie24166/4141/1819/1/25
Studiegids

Inleiding in de ontwikkelingspsychologie

24166/4141/1819/1/25
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • muziektheorie/schriftuur
  • scheppende muziek
  • uitvoerende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziektheorie / Schriftuur Muziekeducatie binnen muziektheorie/schriftuur
  • Compositie Muziekeducatie binnen scheppende muziek
  • Muziekproductie Muziekeducatie binnen scheppende muziek
  • Jazz Muziekeducatie binnen uitvoerende muziek
  • Klassiek Orkest Muziekeducatie binnen uitvoerende muziek
  • Klassiek toets-tokkel Muziekeducatie binnen uitvoerende muziek
  • Klassiek Zang Muziekeducatie binnen uitvoerende muziek
  • Pop Muziekeductie binnen uitvoerende muziek
In andere opleidingen:
 • Specifieke lerarenopleiding audiovisuele kunsten als Inleiding in de ontwikkelingspsychologie
 • Specifieke lerarenopleiding beeldende kunsten als Inleiding in de ontwikkelingspsychologie
 • Specifieke lerarenopleiding drama als Inleiding in de ontwikkelingspsychologie
 • Specifieke lerarenopleiding muziek als Inleiding in de ontwikkelingspsychologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Petegem Karen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie66,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

ALGEMEEN: De student kan een correcte inschatting maken van de beginsituatie. Hij is vertrouwd met algemene kenmerken met betrekking tot het ontwikkelingsniveau van de leerlingen: zowel cognitief, fysiek, sociaal-emotioneel en op vlak van de persoonlijkheidsontwikkeling. Op basis van deze informatie kan de student binnen het model van didactisch handelen de doelstellingen, inhouden, werkvormen, groeperingsvormen, media en evaluatievormen bepalen. Het doel is aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen.

INLEIDING IN DE ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE:
• Studenten zijn in staat de link naar het model van didactisch handelen in dit kader toe te lichten.
• Studenten kunnen in een overzicht verschillende theoretische perspectieven (visies op kinderen) kritisch met elkaar vergelijken.
• Van verschillende leeftijdscategorieën die binnen de ontwikkelingspsychologie worden onderscheiden kunnen studenten kenmerken van de fysieke, cognitieve, sociale en persoonlijkheidsontwikkeling opsommen.
• Studenten zijn in staat om aan de hand van theoretisch inzichten een concreet praktijkvoorbeeld te analyseren.
• Studenten kunnen de relevantie van deze kennis en inzichten mbt ontwikkelingspsychologie beschrijven voor hun eigen onderwijspraktijk.
• Studenten kunnen via een observatie-oefening de praktijk analyseren volgens theoretische denkkaders.

Omschrijving Inhoud

• Inhoud en reikwijdte van diverse ontwikkelingsgebieden, en de relevantie van verschillende leeftijdscategorieën in relatie tot het model van didactisch handelen.
• Er is aandacht voor actuele vraagstukken binnen het domein van de ontwikkelingspsychologie.
• Volgende theoretische perspectieven (visies op kinderen) ten aanzien van ontwikkelingspsychologie komen uitgebreid aan bod:
- Behavioristisch perspectief
- Psychodynamisch perspectief
- Cognitief perspectief
- Systemisch perspectief
- Evolutionair perspectief
• Een overzicht van de fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling worden onderscheiden voor verschillende cohorten.
• Specifiek worden de beeldende ontwikkeling, muzikale ontwikkeling, het belang van spel en fantasie exemplarisch gekoppeld aan de artistieke praktijk zodat studenten in staat zijn een casus op basis van deze inzichten aan een kritische analyse te onderwerpen.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

De algemene academische competenties die verwacht worden van de academische bachelor of master.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

In dit opleidingsonderdeel wordt gewerkt aan volgende basiscompetenties van de leraar:
• De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen: de student kan de beginsituatie inschatten en de doelstellingen bepalen. De student kan leerinhouden, werkvormen en evaluatievormen selecteren die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen.
• De leraar als opvoeder: de student heeft aandacht voor de sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. De student heeft inzicht in aspecten zoals het pygmalion effect (self-efficacy) en de leraar als rolmodel.

Aan het einde van dit opleidingsonderdeel is de student in staat om
- Kennis en vaardigheden:
• de theoretische perspectieven (visies op kinderen) ten aanzien van de ontwikkelingspsychologie te benoemen, toe te lichten en kritisch te vergelijken.
• op basis van de kennis en inzichten, verworven met betrekking tot ontwikkelingspsychologie, de beginsituatie van leerlingen en een leerlingengroep te achterhalen.
• voor de eigen klaspraktijk doelstellingen te formuleren, leerinhouden te selecteren en een krachtige leeromgeving te creëren die aansluit bij de leefwereld en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen.
- Attitudes:
• de artistieke ontwikkeling (beeldend, muzikaal en spel) van leerlingen kritisch te analyseren en te bevorderen.
• zich te verdiepen in literatuur met betrekking tot het onderwijskundig functioneren.


Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Tijdens hoorcolleges worden visies op kinderen vanuit verschillende theoretische perspectieven toegelicht. Voor diverse leeftijdscategorie├źn worden de fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling aan de hand van voorbeelden beschreven.

Exemplarisch wordt van de artistieke ontwikkeling de beeldende, muzikale, spel en fantasie ontwikkeling uitgediept.

De slides van de verschillende lessen worden via Chamilo beschikbaar gesteld.

Omschrijving Begeleiding

Na afspraak kunnen studenten steeds terecht voor studiebegeleiding bij de betrokken docent.
Na de examenperiode en de bekendmaking van de punten is er gelegenheid tot individuele feedback op het moment dat hiervoor voorzien wordt in de academische kalender.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Een opdracht wordt ingediend tegen de deadline die via Chamilo wordt bekendgemaakt.
De beoordeling van dit schriftelijk werkstuk geldt als eindevaluatie van dit opleidingsonderdeel.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

De syllabus is beschikbaar via ChamiloAanbevolen literatuur:
• Brouwers, H. (2010). Kiezen voor het jonge kind. Coutinho.
• Craeynest, P. (2007). Psychologie van de levensloop. Inleiding in de ontwikkelingspsychologie. Acco.
• Evers, F. (1995). Muziekpsychologie: muzikale ontwikkeling, schepping, beleving, waarneming. Van Gorcum.
• Feldman, R.S. (2012). Ontwikkelingspsychologie. Pearson.
• Gardner, H. (1982). Art, Mind and Brain, a cognitive approach to creativity. New York: Basic Books.
• Gardner, H. (1994). The Arts and the Human Development. New York: Basic Books.
• Hargreaves, D. J. (ed). (1990). Children and The Arts. Open University Press.
• Imelman, J. D. & Gookhuis-Brouwer, S. (2010). Meedoen en leren. Psychologie en Pedagogiek van het jonge kind. Meulenhof.
• Kindler, A.M.. (1997). Child Development in Art. National art education association.
• Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie I. Het jonge kind. Bohn Stafleu van Loghum.
• Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie II. De schoolleeftijd. Bohn Stafleu van Loghum.
• Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie III. De puberjaren. Bohn Stafleu van Loghum.
• Lightfoot, C. (2012). The Development of Children. W.H. Freeman & Co Ltd
• Lowenfeld, V., Brittain, W. L. (1987). Creative and Mental Growth. Macmillan..
• Sawyer, R.K., John-Steiner, V., Moran, S., Sternberg, R.J., Feldman, D. H., Nakamura, J. & Csikszentmihalyi, M. (2003). Creativity and Development. Oxford University Press.
• Schasfoort, B. (2012). Beeldonderwijs & Didactiek. Noordhoff Uitgevers B.V.
• Swanwick, K. (1996). A basis for music education. Routledge.
• Van Oers, B. & Westerman, W. (2004). Ontwikkelingspsychologische visies op jonge kinderen. Baarn: Bekadidact.
• Verhofstadt-Deneve, L., Vyt, A. & van Geert P. (2003). Handboek ontwikkelingspsychologie. Grondslagen en theorieën. Bohn Stafleu van Loghum.
• Wertsch, J.V. (1985) Vygotsky and the social formation of the mind. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London

Omschrijving Studiekosten

Nihil

Omschrijving Trefwoorden

S262 ontwikkelingspsychologie
S270 pedagogiek en didactiek
S272 lerarenvorming

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.