Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Krachtige leeromgevingen27742/4141/1819/1/68
Studiegids

Krachtige leeromgevingen

27742/4141/1819/1/68
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • muziektheorie/schriftuur
  • scheppende muziek
  • uitvoerende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziektheorie / Schriftuur Muziekeducatie binnen muziektheorie/schriftuur
  • Compositie Muziekeducatie binnen scheppende muziek
  • Muziekproductie Muziekeducatie binnen scheppende muziek
  • Jazz Muziekeducatie binnen uitvoerende muziek
  • Klassiek Orkest Muziekeducatie binnen uitvoerende muziek
  • Klassiek toets-tokkel Muziekeducatie binnen uitvoerende muziek
  • Klassiek Zang Muziekeducatie binnen uitvoerende muziek
  • Pop Muziekeductie binnen uitvoerende muziek
In andere opleidingen:
 • Specifieke lerarenopleiding audiovisuele kunsten als Krachtige leeromgevingen
 • Specifieke lerarenopleiding beeldende kunsten als Krachtige leeromgevingen
 • Specifieke lerarenopleiding drama als Krachtige leeromgevingen
 • Specifieke lerarenopleiding muziek als Krachtige leeromgevingen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 180,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Valcke Martin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk10,00 uren
Hoorcollege20,00 uren
Werkcollege10,00 uren
Zelfstudie140,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

ALGEMEEN: De opzet van het vak is om vanuit theoretische perspectieven de student inzicht en kennis te verschaffen hoe gericht krachtige leeromgevingen te creëren die inspelen op de diversiteit van een klasgroep.

DOELSTELLINGEN:
- De student situeert de verschillende actoren die in leer- en onderwijssituaties een rol spelen.
- De student onderscheidt verschillende visies op onderwijs.
- De student analyseert leer- en onderwijssituaties vanuit een onderwijskundig referentiekader.
- De student benoemt de impact van individuele verschillen en leerlingkenmerken op het onderwijsproces.
- De student vertaalt leertheorieën naar aanpakken voor instructie.
- De student beoordeelt interventies voor leren en instructie op de bijdrage tot een krachtige leeromgeving.
- De student onderkent het belang van werken in team met oog op gelijke onderwijskansen, zorgverbreding en inclusief onderwijs.
- De student verbindt gelijke onderwijskansen, zorgverbreding en inclusief onderwijs aan de emancipatorische onderwijsvisie.
- De student herkent en onderscheidt sleutelcompetenties inzake omgaan met diversiteit, zowel op niveau van de leerling als leerkracht.
- De student herkent leerproblemen en kadert deze in modellen van leerlingbegeleiding.
- De student ontwikkelt een brede visie op evaluatie en kadert dit binnen een krachtige leeromgeving.

Omschrijving Inhoud

De cursus bestaat uit de volgende 6 modules:

Module 1 Een referentiekader voor krachtige leeromgevingen
Module 2 Leren en onderwijzen: van theorie naar praktijk
• Behaviorisme
• Cognitivisme
• Constructivisme
Module 3 Curriculum: eindtermen, leerplannen en leerdoelen
Module 4 Diversiteit
Module 5 Onderwijstechnologie
Module 6 Toetsen en evalueren

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

De algemene competenties die verwacht worden van een bachelor of master.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

In dit opleidingsonderdeel wordt gewerkt aan volgende basiscompetenties van de leraar:
- De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen: studenten leren gericht de beginsituatie bepalen en leerdoelen kiezen. Ze zijn in staat om aangepaste werkvormen te bepalen en groeperingsvormen te bepalen. Een krachtige leeromgeving realiseren met aandacht voor de heterogeniteit binnen de leergroep. Proces en product evalueren met het oog op remediëring en differentiatie. De leraar kan in overleg met collega’s deelnemen aan zorgverbredingsinitiatieven en die laten aansluiten bij de totaalbenadering van de school.
- De leraar als opvoeder: In overleg een positief leefklimaat creëren voor de leerlingen in klasverband en op school. Adequaat omgaan met leerlingen in sociaal-emotionele probleemsituaties en/of met gedragsmoeilijkheden. Strategieën inzetten om te communiceren met anderstalige leerlingen.
- De leraar als inhoudelijk expert: Het eigen onderwijsaanbod situeren en integreren in het geheel van het onderwijsaanbod met het oog op begeleiding en oriëntering van leerlingen.
- De leraar als organisator: Een gestructureerd werkklimaat bevorderen. Een stimulerende en werkbare klasruimte creëren.
- De leraar als innovator en onderzoeker: Vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen. Kennisnemen van toegankelijke resultaten van onderwijsonderzoek relevant voor de eigen praktijk.
- De leraar als partner van externen: De leraar kan in functie van gelijke onderwijskansen en in overleg met collega’s, contacten leggen, communiceren en samenwerken met de brede sociaal-culturele sector.
- De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap: Deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema's.

Vakspecifieke eindcompetenties:
Aan het einde van dit opleidingsonderdeel is de student in staat om:
- de verschillende actoren die in leer- en onderwijssituaties een rol spelen te situeren op verschillende niveaus.
- verschillende visies op onderwijs te onderscheiden.
- leer- en onderwijssituaties te analyseren vanuit een omvattend onderwijskundig referentiekader.
- de impact van individuele verschillen en leerlingkenmerken te onderkennen in leer- en onderwijsprocessen.
- inzichten uit leertheorieën te vertalen naar aanpakken voor instructie.
- interventies voor leren en instructie te beoordelen op hun bijdrage tot krachtige leeromgevingen.
- het belang aan te geven van het werken in team in functie van inclusief onderwijs en zorgverbreding.
- gelijke onderwijskansen, zorgverbreding en inclusief onderwijs te verbinden aan de emancipatorische onderwijsvisie.
- de sleutelcompetenties m.b.t. omgaan met diversiteit op het niveau van de leerlingen en het niveau van de leerkracht te herkennen en onderscheiden.
- leerproblemen te herkennen en betrekken op modellen van leerlingenbegeleiding.


Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcollege, microteaching, werkcollege, zelfstandig werk, plenaire oefeningen

Toelichting:

Alle modules worden aan de hand van plenaire werkcolleges aangepakt. Voor de oefensessies worden de studenten in drie groepen verdeeld, aansluitend bij de studierichtingen. Hierbij staan werkcolleges, microteaching en plenaire oefeningen centraal. Het zelfstandig werk is bedoeld als voorbereiding op de begeleide oefeningen en op het examen.

Voor de student-leraren in een LlO-baan worden de bovenstaande doelstellingen en competenties gerealiseerd via een alternatief portfoliotraject. De opdrachten zijn uitgewerkt in een handleiding. Er wordt voorzien in een aantal contactmomenten, intervisie en begeleidingsmomenten. Een volwaardige LlO-baan impliceert een onderwijsopdracht van minimaal 500 uren wat neerkomt op twee derde van een fulltime opdracht of bij benadering 12u per lesweek. Studenten met een LlO-baan tussen 200u en 500u worden als deeltijds LIO toegelaten. Een kandidaat met een LlO-baan van minder dan 200 uren (dit komt overeen met een lesopdracht van minder dan 5u per week) wordt niet toegelaten tot het portfoliotraject. De student volgt dan het gewone leertraject.

Omschrijving Begeleiding

Op afspraak. Een praktijkassistent staat ter beschikking voor de ondersteuning van de oefeningen, de eraan gekoppelde (voorbereidende) opdrachten en de feedback hierop. Praktijkassistent: Sylvie Vandaele (sylvie.vandaele@ugent.be)

Interactieve ondersteuning via Minerva.

Contactpersoon: Inge Peirsman, Secretariaat Vakgroep onderwijskunde H. Dunantlaan 2, 9000 Gent; tel: 09/264 62 51, e-mail: Inge.Peirsman@UGent.be

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Voor dit vak is er zowel een periodegebonden als een niet-periodegebonden evaluatie.

Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode: Schriftelijk examen met meerkeuzevragen, gesloten boek (5 punten van de 20).

Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode: Schriftelijk examen met meerkeuzevragen, gesloten boek (5 punten van de 20).

Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie: Portfolio, werkstuk
- Praktijkopdracht 1 (5 punten van de 20): opstellen van een complex lesdoel met een bijhorende evaluatierubric.
- Praktijkopdracht 2 (7 punten van de 20): ontwerpen van een leerpad met schriftelijke verantwoording.
- Leerpaden doorlopen (3 punten van de 20)

Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie: Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm

Om een geldige score te verkrijgen voor het vak als geheel dienen studenten deel te nemen aan zowel het schriftelijk examen (periodegebonden evaluatie) als het groepswerk (niet-periodegebonden evaluatie). De studenten moeten zowel geslaagd zijn voor de periodieke als de niet-periodieke toetsing om geslaagd te kunnen zijn voor het geheel van de cursus. Studenten krijgen pas toegang tot het schriftelijk examen wanneer de praktijkopdrachten tijdig zijn ingediend.

Voor de student-leraren in een LlO-baan is permanente evaluatie voorzien via de alternatieve  opdracht die zij uitwerken het portfoliotraject.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Valcke, M. (2014). Krachtige leeromgevingen. Gent: Academia Press.

Achtergrondliteratuur:

- Hattie, J. (2012).Visible learning for teachers. Maximizing impact on learning. London, New York: Routledge
- Mortier, K. , De Schauwer, E. , Van de Putte, I & Van Hove, G. (2010). Inclusief onderwijs in de praktijk. Garant: Antwerpen, Apeldoorn
- Nicaise, I. & Desmet, E. (2008). Gelijke kansen op school: het kan. Zestien sporen voor praktijk en beleid. Mechelen: Plantijn
- Ryan, M. (2011). Ryan, M. (ed.) Teach. New York: McGraw-Hill Companies
- Valcke, M. (2011). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en toekomstige leerkrachten. Gent: Academia Press


Omschrijving Studiekosten

ongeveer 45 euro

Omschrijving Trefwoorden

Didactiek, visies op leren en onderwijzen, onderwijskundig referentiekade, werkvormen, toetsing en evaluatie, individuele verschillen

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.