Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Masteratelier instrumentenbouw29138/4141/1819/1/02
Studiegids

Masteratelier instrumentenbouw

29138/4141/1819/1/02
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • instrumentenbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 25 studiepunten
Gewicht: 25,00
Totale studietijd: 750,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Korczak Andreas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk272,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege48,00 uren
Zelfstudie430,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Practicum Instrumentenbouw is het kernopleidingsonderdeel. Deze discipline beoogt de langetermijndoelen en alle cognitieve, affectieve en psychomotorische doelen van deze specialisatie te realiseren. Finaal doel is het aanreiken van informatie die de student in staat moet stellen zelfstandig op gefundeerde wijze te komen tot de bouw van instrumenten en een masterscriptie.

Omschrijving Inhoud

Tijdens de atelieruren en onder de vorm van begeleid zelfstandig leren, ontwikkelt de student verdere kennis en beheersing van de van instrumentenbouwkundige technieken.

In het 1ste masterjaar vangt de student aan met de bouw van één of meerdere instrumenten in functie van de masterproef. Het volledige studie- en bouwtraject wordt vastgelegd in een geïllustreerd verslag dat het volledige verloop van de master behelst en dat wordt gepresenteerd op het einde van het 2de masterjaar.

De betreffende instrumenten worden uitvoerig gedocumenteerd door middel van:
• literatuurstudie
• iconografisch onderzoek
• linken aan adequate muziekliteratuur 
• contacten met musici, vorsers en bouwers
• onderzoek van sociale, culturele en historische context
• onderzoeken van gelijkaardige overgeleverde instrumenten; authenticiteitskritiek
• beeldvorming (foto’s, technische tekeningen, scans, …)
• onderzoek naar contemporaine constructiemethodes, technieken en gebruikte materialen.
• empirisch onderzoek en experimenterende ontwikkeling

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Bachelordiploma instrumentenbouwkunde of een gelijkwaardig diploma.
Goedgekeurd mastervoorstel.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Over de twee masterjaren worden onderstaande competenties op masterniveau verworven.

Specifieke competenties
• De student is bekwaam om de theoretische referentiekaders met betrekking tot de muziekinstrumentenbouw en aansluitende muzikale uitvoeringspraktijk te combineren in een eigen concept voor het ontwikkelen van een persoonlijk artistiek project in de vorm van een hoogstaand muziekinstrument.
• De student heeft de attitude om zich steeds diepgaander als kunstenaar - instrumentenbouwer te ontplooien
• De student is bekwaam nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven en is bereid om deze te actualiseren en toe te lichten.

Organisatorische competenties
• De student is in staat de bouw van een muziekinstrument te plannen dmv. uitgebreid vooronderzoek, een project te ontwikkelen en het concept voor te stellen aan de praktijkdocenten.
• De student heeft voldoende technisch inzicht om een functionele werksituatie voor zichzelf op te zetten en in stand houden

Samenwerkingscompetenties
• De student kan samenwerken in een bouwatelier en heeft het vermogen om een sociaal netwerk rond muziekinstrumentenbouwkunde uit te bouwen.

Onderzoekscompetenties
• De student is in staat tot het formuleren van een probleemstelling met betrekking tot het klankidioom en de functie van instrumenten.
• De student kan onderzoekend, experimenterend en beschouwend, kennis, intuïties inzetten bij de bouw van een instrument.
• De student heeft kennis van en inzicht in de materiële voorwaarden van onderzoeks-, ontwerp- en realisatiestrategieën binnen het domein van de muziekinstrumentenbouw.
• De student documenteert en archiveert zijn werk.

Communicatieve competenties
• De student vergelijkt eigen visie en intenties bij het bouwen aan een muziekinstrument met de perceptie van uitvoerende musici, opdrachtgevers en kan deze met de betrokkenen overleggen.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Werkatelier onder begeleiding van docenten.
De student werkt zelfstandig en wordt individueel opgevolgd. Het project van de student wordt individueel of in groep besproken.
Uiteenzettingen m.b.t. de bouwtechnische en stilistische evolutie van de muziekinstrumenten.
Excusrsies.

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken
Lezingen,
masterclasses,
workshops,
symposia.
Bijkomende opdrachten in samenwerkingsverband onder begeleiding van de docenten.

Er is steeds de mogelijkheid tot persoonlijke afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Permanente evaluatie (telt voor 20% van de totale punten)
De afgewerkte instrumenten worden gepresenteerd en beoordeeld op het jurymoment (telt voor 50% van de totale punten)
Beoordeling theoretische opdracht (telt voor 20% van de totale punten)
Beoordeling mondelinge presentatie (telt voor 10% van de totale punten)

Jurering door docenten en eventuele externe juryleden van gepresenteerde instrumenten en de kennis op vlak van muziekinstrumentenbouwkunde.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

De student schaft zelf hout, snaren en bijkomend handgereedschap aan.
De school voorziet bijkomende technische utiliteiten: werkbanken en andere materialen zijn voorzien in het atelier.
De student stelt in eigen leeromgeving een bibliografie samen.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Verbruiksmaterialen worden zowel door eigen aankoop (hout) als door de school (afwerkingsmateriaal) voorzien.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.