Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Improvisatie 16110/4141/1819/1/34
Studiegids

Improvisatie 1

6110/4141/1819/1/34
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek
  • Master in de muziek, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Master of Music als Improvisation 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Vandenberghe Peter
Andere docenten: Lamal Hans, Maeseele Wim, Maris Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk36,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie42,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

'Improvisatie' beoogt de realisatie van die competenties die niet zozeer gericht zijn op verwerven van speeltechnische vaardigheid maar meer op verdieping van de creativiteit, sensibiliteit, vindingrijkheid, experiment en verdieping van de muzikaliteit. Het is een opleidingsonderdeel dat alertheid en durf in samenspelverband aanzwengelt en het vermogen om zich los te maken van een uitgeschreven partituur.

Omschrijving Inhoud

Het opleidingsonderdeel 'Improvisatie’ beoogt de verwerving van expressieve bekwaamheid op muzikaal vlak in een context waarbinnen geen tekst a priori voorhanden is. De persoonlijke vindingrijkheid op dit vlak is daarbij van primordiaal belang.

Het scherpt groepsdynamische competenties aan met als ontwikkelingspolen enerzijds het snel en adequaat reageren op de input van anderen en anderzijds het zelf nemen van verantwoordelijkheid voor het geven van input naar de groep toe.

Improvisatie, opgevat als een niet competitief spel, kan zowel worden toegepast en geoefend binnen een streng idiomatische of vaag idiomatische context en kan daardoor gebieden bestrijken gaande van het barokke ex tempore, via flamenco, tango, blues, muzak, meditatieve drones tot en met de meest extreme avant-gardistische klankexperimenten.

In welke idiomatische context ook wordt er gewerkt aan de uitbreiding van het arsenaal aan persoonlijke expressiemogelijkheden op een of meer van volgende wijzen:
a.- via ontwikkeling van specifieke techniek op het eigen instrument
b.- via het aanleren van ‘extended’ technieken op eigen en aanverwante instrumenten
c.- via inschakeling en gebruik van experimentele instrumenten en klankbronnen.

Aan het bereiken van de gestelde leerdoelen wordt gewerkt in kleine groepen via praktische improvisatorische musiceersessies en de onmiddellijke feedback daarop.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Zie FOER bijlage volgtijdelijkheidstabellen

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Over de masterjaren heen worden volgende competenties bereikt:

 

1. De student is bekwaam om het eigen muzikaal aanvoelen uit te drukken door een persoonlijke en artistiek hoogstaande muziekvertolking

• heeft een grote muzikale sensibiliteit

• bezit een uitstekend muzikaal voorstellingsvermogen.

• heeft een grondige technische vaardigheid waarin de eigen musiceerstijl en muzikale persoonlijkheid prominent aanwezig zijn

• kan individueel en in groep in diverse stijlen improviseren

• ontwikkelt een eigen originele en persoonlijke stijl en expressie in zijn muziekuitvoeringen

• heeft aandacht en een open geest met betrekking tot niet conventionele uitvoeringspraktijken

• wordt gedreven door het grensverleggend muzikaal experimenteren op het raakvlak van verschillende opvattingen, culturen, stijlen en genres

 

2. De student kan een wezenlijke artistieke bijdrage leveren aan het muzikale groepsproces

• toont openheid, begrip, respect en waardering voor de verantwoordelijkheden en belangen van de anderen in een samenwerkingsverband

• kan met anderen samenwerken, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Uitvoerende muziek – klassiek | Bachelors
Bachelor 2
‘Inleiding improvisatie 1’ behoort tot vast curriculum en is volgtijdelijk.
Dit opleidingsonderdeel kan naar believen tijdens sem1 of 2 gevolgd worden. Masterstudenten kunnen dit niet als keuzevak volgen.

Bachelor 3
‘Inleiding improvisatie 2’ is keuzevak
Om te kunnen inschrijven voor ‘Inleiding improvisatie 2’, moet de student geslaagd zijn voor Inleiding improvisatie 1.
De modules 1 en 2 zijn niet cumuleerbaar tijdens hetzelfde semester;. Masterstudenten kunnen Inleiding Improvisatie niet als keuzevak volgen.

Uitvoerende muziek – klassiek | Masters
- Om te kunnen inschrijven voor ‘Improvisatie 1’ moet de student geslaagd zijn voor ‘Inleiding improvisatie 1’. Deze regel geldt niet voor instromende masters.
- Er kunnen geen twee modules Improvisatie gevolgd worden tijdens hetzelfde semester; ook niet bij verschillende docenten.
- Improvisatie 2 is volgtijdelijk; om te kunnen inschrijven voor Improvisatie 3 moet de student geslaagd zijn voor improvisatie 1 én 2.


Werksessies

Projecten

Toonmomenten

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s) tijdens de spreekuren.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Permanente evaluatie van werksessies en eventuele toonmomenten en producties.
Peer evaluation.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Ad hoc naargelang de groepsvorming en de insteek.

Omschrijving Studiekosten

Geen extra kosten.

Omschrijving Trefwoorden

h805-muziek-improvisatie

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.