Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Muziek en management24873/4141/1819/1/07
Studiegids

Muziek en management

24873/4141/1819/1/07
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek
 • Master in de muziek
  Afstudeerrichting:
  • scheppende muziek
  • uitvoerende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Compositie binnen scheppende muziek
  • Muziekproductie binnen scheppende muziek
  • Muziekproductie Muziekeducatie binnen scheppende muziek
  • Jazz binnen uitvoerende muziek
  • Jazz Muziekeducatie binnen uitvoerende muziek
  • klassiek orkest binnen uitvoerende muziek
  • klassiek toets - tokkel binnen uitvoerende muziek
  • klassiek zang binnen uitvoerende muziek
  • Pop binnen uitvoerende muziek
  • Pop Muziekeductie binnen uitvoerende muziek
In andere opleidingen:
 • Master of Music als Music and management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Sel Dries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie66,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel streeft werkveldgerichte competentieverwerving na.
Gezien de groeiende complexiteit van en de schaarste aan middelen in de cultuursector is en intelligente combinatie van kunstpraktijk (in casu muziek) met management een belangrijk bron van kennis voor zowel uitvoerders van kunst als bij de organisatie van kunst-bedrijvige personen.
De focus ligt op het verwerven van de nodige concepten, inzichten en vaardigheden uit de functionele management-domeinen die voor de cultuursector van belang zijn.

Omschrijving Inhoud

Ontwikkelen van een eigen visie en formuleren van een missie:
• creativiteit/idee/ambitie,
• coherente doelstellingen en kritische succesfactoren,
• inhoudelijke bepaling en ambitie,
• bedrijfscultuur en waarden (integriteit, empowerment),
• tijdelijk monopolie (haalbaar, USP/DSP),
• SWOT-analyse en SWOT-confrontatiematrix,
• de vijand en het geheim,
• mission statement (cases: Guggenheim Foundation en S.M.A.K.)

Strategie en inhoud:
• fundamentele regels van strategisch gedrag,
• analyse van de informatie,
• kwaliteit,
• core business,
• strategiecyclus,
• marketingparadox,

Organisatie:
• organisatiemodellen,
• horizontale en verticale coördinatie,
• bureaucratie versus Adhocratie (Mintzberg) (case: de opera)

Cultural governance:
• definitie,
• reglementaire situatie in België,
• functies en taken,
• samenstelling en werking Raad van Bestuur,
• evolutie,
• rechtspersonen (vereniging, vennootschap, vzw)

Communicatie:
• theorie (communicatieproces, rol communicatie binnen marketingmix, gesprekstechnieken, verbale en non-verbale communicatie),
• mediatraining (persrelatie, PREP-methode, persbericht, interview, persconferentie, persopvolging),
• deontologie,
• invloed van de media in de cultuurwereld,
• conversatiemanager (case: Lady Gaga)

Financiën en economie:
• financiële analyse en jaarrekening,
• rentabiliteit/liquiditeit/solvabiliteit,
• boekhouding, BTW, facturatie, balans (activa – passiva), resultatenrekening, toelichting, sociale balans, management accounting, budgettering,
• functies financieel verantwoordelijke

Marketing:
• marketingconcepten (actuele benadering, klantgerichtheid, research, planning, doelgroepbepaling en segmentatie, aankoopgedrag, gebruik van technologie),
• marketingplan (interne en externe analyse, strategie, tactiek, processen en implementatie, budget en timing, controle, resultaatmeting en evaluatie, internationale dimensie),
• marketing van kunst (evaluatie marketingomgeving, strategie, publieksontwikkeling en –aanbod, marktonderzoek, marketingcommunicatie)

Funding:
• subsidies (in continentaal Europa en in Vlaanderen, kunstendecreeet),
• private fundraising (waarom mensen geven, plannen, sponsors, motivaties, tax shelters, management skills van de fundraiser)

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Voldoen aan de volgtijdelijkheidsregels en de toelatingsvoorwaarden voor de masteropleiding. (zie ook het onderwijs- en examenreglement).

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student
• kent het doel en de betekenis van de uitgelegde basisbegrippen betreffende muziek & management,
• begrijpt een aantal basismechanismen van de zakelijke aspecten van de cultuurwereld en kan deze in de praktijk toepassen,
• is in staat te onderhandelen over inhoudelijke, organisatorische en contractuele aspecten van zijn beroepspraktijk.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• Hoorcolleges
• Zelfstudie

Voor Erasmus-studenten van de HoGent zijn er 2 opties:
• ofwel volgen ze een gelijkaardig vak aan de gastinstelling waarbij de HoGent-docent nagaat of er voldoende gemeenschappelijke inhoud is en vervolgens zijn goedkeuring geeft.
• ofwel kan de student als alternatief een paper indienen die aan de dezelfde voorwaarden voldoet als de paper die de studenten “Music & management” dienen te maken:
zie hiervoor de studiefiche “Music & management”.

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s) tijdens de spreekuren.
Mogelijkheid tot individueel gesprek, na afspraak met de docent.
Specifieke vragen over de cursusinhoud via mail worden in de regel door de docent snel (indien mogelijk binnen de 48u) beknopt via mail beantwoord.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Mondeling examen op basis van een schriftelijke voorbereiding (van min. 30’).

Het examen bestaat uit het verklaren van een reeks vooraf via Chamilo gepubliceerde begrippen uit elk onderdeel van de cursus zodat elke vorm van toeval of willekeur vermeden wordt.

De student dient zonder discussie de volledige cursus te beheersen en aan te tonen dat hij de te verklaren term begrijpt: een correcte uitleg in eigen woorden is perfect aanvaardbaar.

Encyclopedische reproductie is niet de finaliteit van de ondervraging: wel een doorgronden en kunnen aantonen van de basisbetekenis van de diverse basisbegrippen.

De schriftelijke voorbereiding dient alle essentiële onderdelen van de te verklaren termen te bevatten.
De examinator kan vragen om mondeling bijkomende toelichting te geven bij één of meerdere antwoorden.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

De essentie van de cursus staat op powerpoint-presentaties die tijdens de lessen grondig worden toegelicht en die via de elektronische leeromgeving (Chamilo) toegankelijk zijn. Deze powerpoints:
• bevatten alle te kennen termen en hun context.
• kunnen ter informatie aangevuld met andere documenten bv. teksten in word, excel, pdf, enz. (eveneens beschikbaar via de elektronische leeromgeving (Chamilo).Omschrijving Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Bibliografie van kern-vakliteratuur en facultatieve vakliteratuur wordt gecommuniceerd via de elektronische leeromgeving (Chamilo).

Omschrijving Studiekosten

Geen extra kosten.

Omschrijving Trefwoorden

Cultuurmanagement

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.