Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Compositie master I2545/4141/1819/1/74
Studiegids

Compositie master I

2545/4141/1819/1/74
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • scheppende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Compositie binnen scheppende muziek
  • Compositie Muziekeducatie binnen scheppende muziek
In andere opleidingen:
 • Master of Music als Composition master I
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 24 studiepunten
Gewicht: 24,00
Totale studietijd: 720,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Rathe Filip
Andere docenten: Blanckaert Joris, Brosse Dirk, Janssens Daan, Pauwels Dominique
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk24,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie672,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

'Compositie' is het kernopleidingsonderdeel van de specialisatie compositie waarin beoogd wordt langetermijndoelen op cognitief en affectief vlak te realiseren. Alle andere opleidingsonderdelen zijn er aan gerelateerd en zijn ondersteunend.

Omschrijving Inhoud

De specialisatie compositie beoogt in de eerste plaats de studenten te helpen in het ontwikkelen van hun bekwaamheid om zich muzikaal uit te drukken via een op voorhand vastgelegd of bedacht muzikaal betoog. Het georganiseerd leren 'denken in klanken' is dan ook het belangrijkste leerdoel.

Om dit leerdoel te bereiken en een controle mogelijk te maken in het leerproces gedurende de opleiding, zullen de leerkrachten volgende verwachtingen in de studenten stellen

1. De studenten zullen persoonlijke muziekstukken schrijven waardoor zij hun technische beheersing en expressiebekwaamheid ontwikkelen en waarin zij van deze ontwikkeling getuigenis afleggen.

2. De studenten zullen middels door de leerkrachten aan te wijzen literatuur (cursusmateriaal, boeken, partituren, publicaties, manuals, software...) kennis nemen van feiten, materialen, technieken, gebeurtenissen die van belang zijn voor hun compositorische vorming. Deze elementen kunnen van student tot student verschillend zijn aangezien een gepersonaliseerde vorming als doel wordt vooropgesteld.

3. De studenten zullen intensief kennis nemen van en waar mogelijk ook deelachtig zijn in de eigentijdse muziekcultuur. Daartoe zullen zij bij het invullen van het deel Cultuurparticipatie en kritiek dat bijgevoegd is bij 'Overzicht van de muziekgeschiedenis en parallelle cultuurstromingen' vooral opteren voor het bijwonen van concerten hedendaagse muziek. In de andere bachelor en masterjaren is cultuurparticipatie en kritiek een onderdeel van het portfolio compositie.

De leerkrachten anderzijds nemen de verplichting op zich om:
1. regelmatig feedback op gecomponeerde stukken te geven; deze feedback zal daarbij onder meer het remediërend aanreiken van nuttige kennis en de bronnen daarvan, omvatten.
2. in te staan voor de organisatie van lezingen, masterclasses en /of workshops, concerten, die binnen het kader van de cursus van bijzonder belang zijn voor de studenten. De aanwezigheid van de studenten op deze activiteiten - die ad valvas worden bekend gemaakt - is verplicht.
3. de studenten te helpen zich te oriënteren in de maatschappelijke wereld van de hedendaagse muziek, o.m. door hen te wijzen op concerten, creaties, bijzondere uitzendingen, festivals, technische mogelijkheden, nieuwe opnamen en uitgaven enz..

De studenten zullen per semester een 2/3 - tal verschillende werken schrijven of realiseren waarin zij verschillende technische en/of expressieve problemen op het spoor komen en pogen op te lossen. Daarbij dienen zij gevolg te geven aan eventuele richtlijnen en raadgevingen van hun leerkrachten.

Compositie is bij aanvang oriënterend opgevat, waardoor het essentieel is dat de studenten met verschillende compositievormen ervaring opdoen. (solistisch werk, ensemble werk, studiowerk, software, elektronisch werk, functionele muziek...).

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

zie volgtijdelijkheidstabellen in FOER

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

1. De student is bekwaam om zich muzikaal uit te drukken via een op voorhand vastgelegd of bedacht muziekbetoog met behulp van de daartoe geëigende middelen
- heeft een goed muzikaal voorstellingsvermogen, een open geest en het vermogen tot verwondering
- heeft een denkende attitude waardoor verwondering leidt tot probleemstelling in het klankschap
- kan de eigen muzikale intuïties en ideeën vorm geven en kan zowel vrije als goed omschreven opdrachten tot een goed einde brengen gebruik makend van de bestaande technieken en technologieën
- kan explorerend en experimenterend kennis, intuïties en emoties omvormen tot muzikale scheppingen

2. De student kan eigen composities en die van anderen analyseren, duiden en beoordelen. De student kan composities of muziekproducties en die van anderen in een ruime historische en eigentijdse culturele en artistieke context situeren en duiden
- kan eigen visie en realisaties toetsen en plaatsen in een breder artistiek en cultureel perspectief
- kan het eigen georganiseerd denken in klanken kritisch toetsen aan het klinkende resultaat
- heeft inzicht in de ruime artistieke context en opvattingen, waaraan zij/hij haar/zijn creaties toetst
- zoekt actief naar informatie en ervaringen ter ontwikkeling van de eigen intuïties en ideeën over eigen composities en muziekproductie

3. De student kan een inspirerende en functionele werksituatie voor zichzelf opzetten en in stand houden. De student kan een eigen effectieve methode voor muziekproductie/ muziekcompositie kiezen of ontwikkelen en toepassen
- kan een werkproces organiseren en houdt daarbij op korte en lange termijn rekening met de voorwaarden om het creatieve werkproces mogelijk te maken 
- documenteert en archiveert zijn werk

4. De student heeft de attitude om zich steeds diepgaander als musicus te ontplooien
- is in staat een persoonlijk project te concretiseren
- toont het vermogen tot reflectie, analyse en evaluatie
- vergelijkt eigen intenties met de perceptie van publiek, gebruikers, opdrachtgevers…
- heeft een open geest en het vermogen tot verwondering en kan zijn ervaringen en bevindingen ten voordele van de ontwikkeling van het eigen muzikaal oeuvre inzetten
- kan omgaan met en is desgevallend weerbaar tegen kritiek van derden
- toont ambitie om zich verder en steeds diepgaander te bekwamen als scheppend musicus

5. De student kan zijn composities/muziekproducties adequaat toelichten aan uitvoerders
- is in staat om de inhoudelijke, organisatorische en contractuele aspecten van zijn compositie te bespreken
- vertoont de ambitie om bekendheid te geven aan eigen composities
- kan in samenwerking en confrontatie met de uitvoerende musici de eigen concepten verwoorden en desgevallend aanpassen

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Werkcollege
Individuele opdrachten
Toonmomenten/concerten
Lezingen, masterclasses en /of workshops

Omschrijving Begeleiding

Er is steeds mogelijkheid tot individuele afspraak met de docent
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Afhankelijk van de docent:
Syllabus
Literatuur
Partituren
Computer en notatiesoftware

Omschrijving Studiekosten

Beschikbaarheid software (notatie, e.a.), computer, partituren, opnames et alia: niet concreet te begroten.

Omschrijving Trefwoorden

h800-muziek-compositie

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.