Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Masterseminaries29191/4141/1819/1/58
Studiegids

Masterseminaries

29191/4141/1819/1/58
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • instrumentenbouw
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziekproductie Muziekeducatie binnen scheppende muziek
  • Jazz Muziekeducatie binnen uitvoerende muziek
  • Pop Muziekeductie binnen uitvoerende muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Gewicht: 8,00
Totale studietijd: 240,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Vangheluwe Joke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege
Werkcollege
Zelfstudie

Omschrijving Doelstellingen

Afhankelijk van de opleiding neemt elke student een tot drie theoretische masterseminaries op.

Deze seminaries worden gekozen, afhankelijk van de theoretische behoefte die de student ondervindt tijdens zijn studietraject, vanuit zijn artistieke praktijk en zijn theoretische interesses.

De theoretische seminaries zijn opgenomen in het masterprogramma als specifieke leervorm waarbij theoretische inhouden binnen een flexibele en open werkvorm worden overgedragen, met ruimte voor interpretatie van studenten en dialoog.

Theoretische seminaries worden gedragen vanuit het artistieke en het theoretische onderzoek lopend aan KASK en Conservatorium van School of Arts, zodat de student te maken krijgt met probleemgerichte en thematisch opgezette seminaries.

Omschrijving Inhoud

Elk seminarie vormt binnen dit opleidingsonderdeel een leereenheid.

Een seminarie is probleem- en onderzoeksgericht.

Het is thematisch van opzet en niet overzichtsgericht.

Inhoudelijk staan de theoretische seminaries in de master open voor allerhande onderwerpen en thema's gelinkt aan de studiegebieden van de beeldende en audiovisuele kunsten, drama, muziek en instrumentenbouw.

De specifieke focus van een seminarie vertrekt vanuit het onderzoek van de docent.
Grenzen van artistieke disciplines kunnen daarbij worden overschreden.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Het is zeer wenselijk dat de student de competenties van de bacheloropleiding heeft verworven.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

-De student kan op een gefundeerde wijze mee denken en reflecteren ten aanzien van een wetenschappelijk en/of artistiek onderzoek.
-De student toont het vermogen tot originaliteit en creativiteit in het uitbreiden van zijn kennis en in het komen tot inzichten.
-De student geeft aan wat de meerwaarde kan zijn van een samenwerking die artistieke disciplines overschrijdt en kan die meerwaarde tevens mee realiseren in een multidisciplinaire omgeving.
-De student bezit een gevorderd begrip van en inzicht in wetenschappelijke en/of artistieke kennis eigen aan een bepaald domein binnen de beeldende of audiovisuele kunsten, drama, muziek of instrumentenbouw.
-De student heeft inzicht in de nieuwste kennis van een specifiek gebied hierbij en kan onderzoek hierin volgen en interpreteren.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Theoretische uiteenzettingen, groepsdiscussies. Naar gelang de aanwezigheid van een gastdocent kan een seminarie ook in een andere taal verlopen.

Omschrijving Begeleiding

Er is steeds de mogelijkheid tot een individuele afspraak met de betrokken docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Voor elke leereenheid geldt: mondeling examen, eventueel voorbereid door middel van een paper (productevaluatie voor 50% van de punten).

Tweede zittijd mogelijk.

Permanente evaluatie op basis van actieve deelname van de studenten aan de onderwijsactiviteiten (procesevaluatie voor 50% van de punten).

Verplichte deelname van de studenten aan de onderwijsactiviteiten.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Leermaterialen zijn afhankelijk van het gekozen seminarie.

Omschrijving Studiekosten

Syllabus wordt ter beschikking gesteld vanuit de ateliergelden.
De student zorgt zelf voor aanschaf van eventuele handboeken.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.