Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Overzicht van de muzieksociologie33035/4128/1819/1/89
Studiegids

Overzicht van de muzieksociologie

33035/4128/1819/1/89
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • scheppende muziek
  • uitvoerende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziekproductie binnen scheppende muziek
  • Jazz binnen uitvoerende muziek
  • Pop binnen uitvoerende muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Keunen Gert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie66,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Het doel van dit opleidingsonderdeel is de student inzicht te geven in de maatschappelijke verankering van muziek, de sociale processen die achter het muziek maken schuil gaan en de relatie tussen muziek, cultuur en maatschappij.
Door met een cultuursociologische bril naar muziek te kijken, komt een diepere betekenis naar boven: we zien muziek als een sociaal fenomeen, zowel aan de productiezijde (hoe zijn muziekcircuits opgebouwd, welke regels leven daar en in welke bredere maatschappelijke, sociale en culturele context wordt muziek gemaakt), als aan de consumptiezijde (wat is het gebruik en de functie van muziek, hoe komen smaakpatronen tot stand en wat is de betekenis van en de zingeving door jeugdsubculturen).
De eigen muziekpraktijk wordt als uitgangspunt genomen, om vervolgens de kennis en het referentiekader van de student te verdiepen en verbreden.

Omschrijving Inhoud

In het opleidingsonderdeel ‘Overzicht van de muzieksociologie’ wordt muziek cultuursociologisch bestudeerd.

Onderwerpen:
• overzicht van de belangrijkste cultuur- en muzieksociologische theorieën: Weber, Adorno, Bourdieu, Becker, Actor/Netwerk-theorie
• de plaats van verschillende muziekwerelden in het culturele veld en het kunstdebat: hoge versus lage cultuur, kunst versus kitsch
• de culturele inbedding van muziek en maatschappelijke tendensen (moderniteit, postmoderniteit/postfordisme, de impact van de globalisering en digitalisering op de productie en distributie van muziek, individualisering en de rizomatische netwerkmaatschappij)
• de structurele onderbouw van muzikale circuits (actoren en interactienetwerken, en toegepast op het Vlaamse muziekleven)
• sociale factoren en assemblages in het creatieproces – artistieke keuzes sociologisch gezien
• smaakpatronen en hoe die tot stand komen
• jeugd(sub)culturen: lifestyle, zingeving en betekenis, perceptie, historische evolutie, kenmerken en functies
• functie, gebruik en perceptie van muziek

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student:
• heeft inzicht in de belangrijkste muzieksociologische theorieën,
• heeft inzicht in de culturele inbedding en maatschappelijke verankering van muziek,
• kan cultuursociologische theorieën over muziek op de muzikale praktijk en eigen leefwereld toepassen,
• heeft een gefundeerd beeld van de functie van muziek en de perceptie ervan,
• heeft inzicht in de sociale processen achter het muziek maken en de processen van betekenisgeving daarin,
• kan diverse vormen van muziek in het geheel van het culturele veld plaatsen en daarin culturele circuits en maatschappelijke tendensen aanduiden.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• Hoorcolleges
• Werkcolleges

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s) tijdens de spreekuren.
Mogelijkheid tot individueel gesprek, na afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Dit opleidingsonderdeel wordt geëvalueerd door middel van een mondeling examen.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Keunen, Gert, 2017. Overzicht van de Muzieksociologie, Studentencursus, Gent, HoGent.
• Keunen, Gert, 2013. Alternatieve Mainstream – Over selectiemechanismen in het popmuziekcircuit. Tielt, Lannoo.
• Collegenota’s.

• Links naar digitale presentaties.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

• Adorno, Theodor, 1976. Introduction to the Sociology of Music, New York, The Seabury Press.
• Adorno, T. W. (1972) ‘Kultuurindustrie’. In: Hoefnagels H., Sociologie en maatschappijkritiek. Alphen a/d Rijn: Samson: 178-186.
• Bauman, Z. (2011) Vloeibare tijden – Leven in een eeuw van onzekerheid. Zoetermeer: Klement.
• Becker, H. S. (1982) Art Worlds. Berkeley: University of California Press.
• Bourdieu, P. (1984) Distinction, A Social Critique of the Jugdement of Taste (translated by R. Nice). Cambridge & Massachusetts: Harvard University Press.
• Bourdieu, P. (1989) Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip (gekozen door D. Pels). Amsterdam: Van Gennep.
• Frith, Simon, 1984. Rock! sociologie van een nieuwe muziekcultuur, Amsterdam/ Brussel, Elsevier.
• Hardt, M. & Negri, A. (2004) De Menigte – Oorlog en democratie in de nieuwe wereldorde (vertaald door G. Houtzager). Amsterdam: De Bezige Bij.
• Harvey, D. (1990) The Condition of Postmodernity. Oxford: Basil Blackwell.
• Heinich, N. (2003) Het Van Gogh-effect en andere essays over kunst en sociologie. Amsterdam: Boekmanstichting.
• Jameson, F. (1984) ‘Postmodernism: Or The Cultural Logic of Late Capitalism’. In: New Left Review, 146 (jul/aug): 53-92.
• Laermans, R. (2004) ‘De draaglijke lichtheid van het kunstenaarsbestaan – Over de onzekerheden van artistieke carrieres’. In: De Witte Raaf, 112: 14-15.
• Latour, B. (2005) Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Clarendon.
• Negus, K. (1996) Popular Music in Theory. Cambridge: Policy Press.
• Toynbee, J. (2000) Making Popular Music – Musicians, Creativity and Institutions. Londen: Arnold.

Omschrijving Studiekosten

Geen.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.