Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Structuur en werking van het muziekcircuit33030/4128/1819/1/16
Studiegids

Structuur en werking van het muziekcircuit

33030/4128/1819/1/16
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek
  Afstudeerrichting:
  • scheppende muziek
  • uitvoerende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziekproductie binnen scheppende muziek
  • Jazz binnen uitvoerende muziek
  • Pop binnen uitvoerende muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Vastesaeger Tijs
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie66,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Doel van dit opleidingsonderdeel is de student inzicht te geven in de sector waarin hij reeds actief is of actief zal zijn, door een beeld te schetsen van de actoren en de dynamiek tussen die actoren.

'De' sector is hierbij breed gedefinieerd en alle schakels van het proces van muziek van muzikant/componist tot bij consument/luisteraar worden doorlopen.

Daarbij gaat de aandacht zowel naar de traditionele muziekindustrie als naar de veranderingen ten gevolge van de digitalisering.

Er wordt ingegaan op de structuur en eigenheid van iedere speler en de onderlinge relaties.

Daarnaast gaat de aandacht naar de dagelijkse praktijk van de muziekindustrie en de relevantie ervan voor de te ontwikkelen carrière van artiesten.
Op die manier kan de student zijn werkveld begrijpen, analyseren en verklaren, zodat hij op een kritische en verantwoorde manier zijn plek in het muzikale veld kan vinden, die tegelijk in vraag kan stellen en kan reflecteren over zijn toekomst.

Omschrijving Inhoud

Dit opleidingsonderdeel geeft inzicht in de structuur en werking van de muzieksector, in een internationale context, en analyseert de relatie tussen de verschillende spelers daarin.

Het geeft eveneens een praktisch inzicht in het muzikale werkveld:
• hoe kan daarin een eigen artistieke praktijk worden opgebouwd ?
• hoe kan dat werkveld tegelijkertijd worden vernieuwd ?

Volgende onderwerpen komen aan bod:

• Situering van het muziekcircuit en de rol van zowel de muziekindustrie als de componist/muzikant/producer daarin.
• Overzicht van de platenindustrie: major-platenmaatschappijen, independents, internetlabels en andere digitale ontwikkelingen
• Verkoop, exploitatie en distributie: distributeurs, aggregators, de relatie tussen fysieke en digitale verkoop, groothandel, detailhandel, webwinkels, download- en streamingplatformen.
• Eigenheden van de consument, luisteraar, concertbezoeker en de invloed van de digitale omwentelingen daarop.
• Functie van artiestenmanagers en managementbureaus en de relatie tot de ‘self-managed artist’ (taken en verantwoordelijkheden, spanningsrelatie, hoe eigenhandig een artiestencarrière uitbouwen, jezelf in de muziekindustrie positioneren).
• Werking van het concertcircuit (zalen, clubs, festivals, boekingskantoren, agenten, concertpromotoren en –organisatoren) en een praktische kijk op concertorganisatie (tourmanagement, boekingsfees, gages en de onderhandeling daarover, technische fiche, stage plan en riders, merchandise, veiligheid en organisatie).
• Basisinzicht in het ecosysteem van rechten (auteursrechten, naburige rechten, creative commons, recording en publishing) en verkennend inzicht in de werking van beheersvennootschappen (aangiftes bij Sabam en Playright en een kritische opvolging daarvan).
• De rol van de overheid en belangenorganisaties in het muziekveld (muziekbeleid, wettelijk kader, subsidies).
• Overzicht en rol van de media: radio, tv, geschreven pers, onlinemedia
• Basisnoties van online-marketing: een campagne opzetten, aanwezigheid op streamingplatformen en in webwinkels, een kritische kijk op sociale media, een eigen website, e-commerce, opstellen marketingplan, imago en artwork, elektronische presskit, videoclip,...

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student
• bewijst dat hij over een realistisch en kritisch beeld van de (pop)muziekwereld beschikt (spelers, taken, rollen, verantwoordelijkheden).
• kent de belangrijkste actoren en hun werking en kan deze plaatsen in een bredere, internationale context,
• kent de verschillende major-platenfirma’s en independents en hun rol in de muziekindustrie,
• kan de verschillende soorten managers in de muziekwereld duiden en onderscheiden,
• kan de verschillen tussen traditionele en onlinedistributie interpreteren,
• kent de verschillende organisaties en vennootschappen voor auteurs- en naburige rechten, en de impact van de rechten op de markt van geluidsdragers of concerten,
• weet hoe het concertcircuit in Vlaanderen en in een internationale context is opgebouwd,
• heeft inzicht in hoe de digitale revolutie voor veranderingen zorgt in de internationale muziekwereld,
• heeft inzicht in het landschap en het functioneren van de media,
• kan een realistisch ontwerp van carrièreplan en online-marketingstrategie opstellen en aangeven hoe dat gerealiseerd dient te worden.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• Hoorcolleges
• Werkcolleges
• Cases

• Individuele opdrachten

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s) tijdens de spreekuren.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Dit opleidingsonderdeel wordt geëvalueerd aan de hand van een schriftelijk examen.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Pauly Jan & H’Madoun Yannick 2014. Poppunt Gids Voor Muzikant en DJ, Brussel, Poppunt.
• Collegenota’s

• Powerpoint

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

• Byrne David, 2014. Hoe Muziek Werkt. Amsterdam, Xander.

Omschrijving Studiekosten

Aanschaf handboek, ca. 25€.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.