Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Instrumentatie29052/4128/1819/1/79
Studiegids

Instrumentatie

29052/4128/1819/1/79
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • muziektheorie/schriftuur
  • scheppende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Compositie binnen scheppende muziek
In andere opleidingen:
 • Master in de muziek als Instrumentatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Janssens Daan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk6,00 uren
Hoorcollege6,00 uren
Werkcollege6,00 uren
Zelfstudie72,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Instrumentatie is een ondersteunend opleidingsonderdeel voor compositie, directie en aanverwante disciplines.

Omschrijving Inhoud

Vertrekkend van een grondige analyse van partituren uit de 18de, 19de, 20ste en 21ste eeuw wordt nagegaan waarom een componist bepaalde beslissingen genomen heeft inzake orkestratie en/of instrumentatie.
Aan de hand van luistervoorbeelden wordt geanalyseerd of het genoteerde overeenstemt met de uiteindelijke realisatie ervan.
De basisprocedures van het orkestreren worden aangeleerd en getoetst aan praktische voorbeelden uit de klassieke en romantische periode, met een beknopt overzicht van de orkestklank vanaf het einde van de 18de eeuw.

De verworven kennis wordt vervolgens toegepast in gerichte oefeningen:

• De student krijgt fragmenten in reductie en dient aan de hand van luistervoorbeelden deze fragmenten integraal of partieel te reconstrueren, met de correcte transposities (per orkestgroep worden basisregels aangeleerd).
• De student instrumenteert korte (piano)composities van componisten als Bartók, Ligeti, (e.a.) voor kleine orkestrale bezettingen.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor Instrumentenleer.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student
• heeft een ontwikkeld muzikaal gehoor en muzikaal voorstellingsvermogen,
• bezit een behoorlijke technische vaardigheid die hem in staat stellen met complexe partituren om te gaan,
• heeft een gedegen kennis van discipline-gebonden technologieën,
• kan op een adequate manier schrijven voor combinaties met orkestrale groepen en solo-secties,
• kan verworven technische vaardigheden creatief aanwenden in toepassingen dienstig voor zijn werkveld,
• toont ambitie om zich verder en steeds diepgaander te bekwamen in zijn vakgebieden.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• Hoorcolleges
• Werkcolleges
• Oefeningen
• Individuele opdrachten

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s) tijdens de spreekuren.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Evaluatie van de opgelegde oefeningen/proeven (cf. Onderwijsorganisatie en Inhoud).
De proeven staan elk op de helft van de punten.


Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus met tekstmateriaal en partituurvoorbeelden.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

• Adler, S. (1989) The Study Of the Orchestra, W.W. Norton and Company, New York
• Smith Brindle, R. (1970) Contemporary Percussion, Oxford University Press, New York
• Read, G. (1997), Music Notation, Paplinger Publiching Company, New York
• Mayer, H. (1986) Moderne notaties in de muziek, Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht/ Amsterdam.

Omschrijving Studiekosten

Geen extra kosten.

Omschrijving Trefwoorden

h800-muziek-compositie
Muziektheorie

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd voor Instrumentenleer.