Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Niet-Westerse muziektradities28843/4128/1819/1/54
Studiegids

Niet-Westerse muziektradities

28843/4128/1819/1/54
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek
    Afstudeerrichting:
    • instrumentenbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Moelants Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie66,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Het verwerven van inzicht in:

• verschillende muzikale uitingsvormen,
• de diversiteit aan muzikale structuren, instrumenten en genres,
• diverse functies van muziek,

en dit alles binnen een mondiale context.

Omschrijving Inhoud

Na een kort overzicht van het vakgebied en haar geschiedenis, wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste methodes en onderzoeksdomeinen.

Deze aspecten worden dan geïllustreerd door een uitgebreid overzicht van de verschillende muziekculturen in de wereld via:
• een overzicht van de theoretische achtergronden van de muziek,
• een overzicht van de belangrijkste types muziekinstrumenten per regio,
• een selectie van de belangrijkste muzikale genres.

Hierbij komen zowel niet-westerse klassieke muziek, etnische muziek als volksmuziek en populaire muziek aan bod.
Het geheel wordt in extenso geïllustreerd met audio- en videofragmenten.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.
Een basiskennis van muziekterminologie, muziektheorie en muzieknotatie is evenwel aanbevolen.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Specifieke competenties
De student kan structurele eigenschappen van muziek uit diverse regio’s herkennen en heeft inzicht in de functionaliteit van de muziek in haar culturele context.

Algemene competenties
De student verwerft, door de kennis van muziek uit andere culturen, een dieper inzicht in de eigen specialiteit (klassieke muziek, jazz, pop) en in culturele diversiteit.

De student ontwikkelt een verscherpt analytisch vermogen.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• Hoorcolleges.
• Werkcolleges.

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s).
Mogelijkheid tot individueel gesprek, na afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Schriftelijk examen aan het eind van het semester.


Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Slides en muziekvoorbeelden worden ter beschikking gesteld via het elektronisch platform Chamilo.
Eigen aanvullende notities.

Omschrijving Studiekosten

Geen.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.