Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Inleiding compositie28842/4128/1819/1/20
Studiegids

Inleiding compositie

28842/4128/1819/1/20
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Brosse Dirk, Pauwels Dominique
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie54,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

'Inleiding Compositie' is belangrijke ondersteunende discipline waarin beoogd wordt theoretische en praktische vaardigheden op vlak van muziektheorie in een creatieve context toe te passen. 

Omschrijving Inhoud

Inleiding compositie beoogt in de eerste plaats de studenten te helpen in het ontwikkelen van hun bekwaamheid om zich muzikaal uit te drukken via een op voorhand vastgelegd of bedacht muzikaal betoog.

Het georganiseerd leren 'denken in klanken' is dan ook het belangrijkste leerdoel.

Om dit leerdoel te bereiken en een controle mogelijk te maken in het leerproces gedurende de opleiding, zullen de leerkrachten volgende verwachtingen in de studenten stellen

1. De studenten zullen persoonlijke muziekstukken schrijven waardoor zij hun technische beheersing en expressiebekwaamheid ontwikkelen en waarin zij van deze ontwikkeling getuigenis afleggen.

2. De studenten zullen middels door de leerkrachten aan te wijzen literatuur (cursusmateriaal, boeken, partituren, publicaties, manuals, software...) kennis nemen van feiten, materialen, technieken, gebeurtenissen die van belang zijn voor hun compositorische vorming. Deze elementen kunnen van student tot student verschillend zijn aangezien een gepersonaliseerde vorming als doel wordt vooropgesteld.

3. De studenten zullen intensief kennis nemen van en waar mogelijk ook deelachtig zijn in de eigentijdse muziekcultuur. Daartoe zullen zij bij het invullen van het deel Cultuurparticipatie en kritiek dat bijgevoegd is bij 'Overzicht van de muziekgeschiedenis en parallelle cultuurstromingen' vooral opteren voor het bijwonen van concerten hedendaagse muziek.

In de andere bachelor en masterjaren is cultuurparticipatie en kritiek een onderdeel van het portfolio compositie.

De leerkrachten anderzijds nemen de verplichting op zich om/

1. regelmatig feedback op gecomponeerde stukken te geven; deze feedback zal daarbij onder meer het remediërend aanreiken van nuttige kennis en de bronnen daarvan, omvatten.

2. de leerkrachten verbinden er zich toe in te staan voor de organisatie van lezingen, masterclasses en /of workshops, concerten, die binnen het kader van de cursus van bijzonder belang zijn voor de studenten. De aanwezigheid van de studenten op deze activiteiten - die ad valvas worden bekend gemaakt - is verplicht.

3. de studenten te helpen zich te oriënteren in de maatschappelijke wereld van de hedendaagse muziek, o.m. door hen te wijzen op concerten, creaties, bijzondere uitzendingen, festivals, technische mogelijkheden, nieuwe opnamen en uitgaven enz...

De studenten zullen per semester een 2/3 - tal verschillende werken schrijven of realiseren waarin zij verschillende technische en/of expressieve problemen op het spoor komen en pogen op te lossen. Daarbij dienen zij gevolg te geven aan eventuele richtlijnen en raadgevingen van hun leerkrachten.

Compositie is bij aanvang oriënterend opgevat, waardoor het essentieel is dat de studenten met verschillende compositievormen ervaring opdoen. (solistisch werk, ensemble werk, studiowerk, software, elektronisch werk, functionele muziek...). Beoordelingscriteria zijn de artistieke waarde van het geleverde werk, de mate waarin de problemen inherent aan de gekozen vorm of de gekregen opdracht adequaat werden opgelost en de realiseerbaarheid.

Om deze in de praktijk na te gaan worden op regelmatige tijdstippen audities georganiseerd waarbij de werken van de studenten worden uitgevoerd. Deze uitvoeringen moeten door de studenten worden bijgewoond en na afloop ervan worden de studenten van wie werk werd voorgesteld uitgenodigd op een gesprek met verschillende leerkrachten van de vakgroep compositie.

 

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef Uitvoerende Muziek — Klassiek of geslaagd zijn voor de toelatingsproef Uitvoerende Muziek — Jazz/Pop of geslaagd zijn voor de toelatingsproef Scheppende Muziek — Muziekproductie


Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Over de 3 jaren heen verwerft de student de volgende competentie op bachelorniveau:

1. De student is bekwaam om zich muzikaal uit te drukken via een op voorhand vastgelegd of bedacht muziekbetoog met behulp van de daartoe geëigende middelen.
- heeft een goed muzikaal voorstellingsvermogen, een open geest en het vermogen tot verwondering
- heeft een denkende attitude waardoor verwondering leidt tot probleemstelling in het klankschap
- kan de eigen muzikale intuïties en ideeën vorm geven en kan zowel vrije als goed omschreven opdrachten tot een goed einde brengen gebruik makend van de bestaande technieken en technologieën
- kan explorerend en experimenterend kennis, intuïties en emoties omvormen tot muzikale scheppingen
- zoekt actief naar informatie en ervaringen ter ontwikkeling van de eigen intuïties en ideeën over eigen composities en muziekproductie

2. De student kan een eigen effectieve methode voor muziekcompositie kiezen toepassen
• kan een werkproces organiseren en houdt daarbij op korte en lange termijn rekening met de voorwaarden om het creatieve werkproces mogelijk te maken
• documenteert en archiveert zijn werk

3. De student heeft de attitude om zich steeds diepgaander als musicus te ontplooien
- toont het vermogen tot reflectie, analyse en evaluatie
- vergelijkt eigen intenties met de perceptie van publiek, gebruikers, opdrachtgevers…
- heeft een open geest en het vermogen tot verwondering en kan zijn ervaringen en bevindingen ten voordele van de ontwikkeling van het eigen muzikaal oeuvre inzetten
- kan omgaan met en is desgevallend weerbaar tegen kritiek van derden
- toont ambitie om zich verder en steeds diepgaander te bekwamen als scheppend musicus

4. De student kan zijn composities/muziekproducties adequaat toelichten aan uitvoerders
- is in staat om de inhoudelijke, organisatorische van zijn compositie- en activiteiten te bespreken
- vertoont de ambitie om bekendheid te geven aan eigen composities
- kan in samenwerking en confrontatie met de uitvoerende musici de eigen concepten verwoorden en desgevallend aanpassen 

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• Werkcolleges
• Individuele opdrachten
• Toonmomenten (concerten)

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s) tijdens de spreekuren.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Evaluatie van het portfolio van gecomponeerde werken en desbetreffende uitvoeringen door een interne jury bestaande uit de betrokken docenten.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Afhankelijk van de docent:

Syllabus

Literatuur

Partituren

Computer en software

Omschrijving Studiekosten

Beschikbaarheid software (notatie, e.a.), computer, partituren, opnames et alia: niet concreet te begroten.

Omschrijving Trefwoorden

h800-muziek-compositie

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.