Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Inleiding improvisatie18825/4128/1819/1/09
Studiegids

Inleiding improvisatie

18825/4128/1819/1/09
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • scheppende muziek
  • uitvoerende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Compositie binnen scheppende muziek
  • klassiek orkest binnen uitvoerende muziek
  • klassiek toets - tokkel binnen uitvoerende muziek
  • klassiek zang binnen uitvoerende muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Maris Bart
Andere docenten: Lamal Hans, Vandenberghe Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk36,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie42,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

'Inleiding improvisatie' beoogt de realisatie van die competenties die niet zozeer gericht zijn op verwerven van technische speelvaardigheid maar meer op verdieping van de sensibiliteit, vindingrijkheid, experiment en verdieping van muzikaliteit. Het is een opleidingsonderdeel dat alertheid en durf in samenspelverband aanzwengelt en het vermogen om zich los te maken van een uitgeschreven partituur.

Omschrijving Inhoud

Het opleidingsonderdeel 'Improvisatie’ beoogt de verwerving van expressieve bekwaamheid op muzikaal vlak in een context waarbinnen geen tekst a priori voorhanden is. De persoonlijke vindingrijkheid op dit vlak is daarbij van primordiaal belang.

Het scherpt groepsdynamische competenties aan met als ontwikkelingspolen enerzijds het snel en adequaat reageren op de input van anderen en anderzijds het zelf nemen van verantwoordelijkheid voor het geven van input naar de groep toe.

Improvisatie, opgevat als een niet competitief spel, kan zowel worden toegepast en geoefend binnen een streng idiomatische of vaag idiomatische context en kan daardoor gebieden bestrijken gaande van het barokke ex tempore, via flamenco, tango, blues, muzak, meditatieve drones tot en met de meest extreme avant-gardistische klankexperimenten.

In welke idiomatische context ook wordt er gewerkt aan de uitbreiding van het arsenaal aan persoonlijke expressiemogelijkheden op een of meer van volgende wijzen:
a.- via ontwikkeling van specifieke techniek op het eigen instrument
b.- via het aanleren van ‘extended’ technieken op eigen en aanverwante instrumenten
c.- via inschakeling en gebruik van experimentele instrumenten en klankbronnen.

Aan het bereiken van de gestelde leerdoelen wordt gewerkt in kleine groepen via praktische improvisatorische musiceersessies en de onmiddellijke feedback daarop.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef Uitvoerdende Muziek of geslaagd zijn voor de toelatingsproef Scheppende Muziek.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

1. De student kan individueel of in groep improviseren op bachelorniveau
- ontwikkelt daartoe de vereiste muzikale sensibiliteit
- ontwikkelt daartoe het nodige muzikaal voorstellingsvermogen
- kan op niveau experimenterend, kennis, intuïties en emoties omvormen tot een muzikale uitvoering
- ontwikkelt een verkenningsdrang van het raakvlak van verschillende opvattingen, stijlen en genres
- is bekend met de stressfactoren bij het improviseren

2. De student werkt behoorlijk samen met andere musici in samenspelverband.
- toont openheid, begrip, respect en waardering voor de verantwoordelijkheden en belangen van de anderen in een samenwerkingsverband

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Werksessies in kleine groepen
Mogelijk: deelname aan projecten en toonmomenten

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s) tijdens de spreekuren.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Permanente evaluatie van werksessies en eventuele toonmomenten en producties.
Peer evaluation.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Ad hoc naargelang de groepsvorming en de insteek.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Afhankelijk van de docent die dit vak geeft.

Omschrijving Studiekosten

Geen extra kosten.

Omschrijving Trefwoorden

h805-muziek-improvisatie

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.