Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Theatergeschiedenis 114142/4127/1819/1/68
Studiegids

Theatergeschiedenis 1

14142/4127/1819/1/68
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten
    Keuzepakket:
    • 2 opleidingsonderdelen te kiezen
  • Bachelor in de muziek
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar) of 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Le Roy Frederik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk15,00 uren
Hoorcollege20,00 uren
Werkcollege10,00 uren
Zelfstudie45,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel op inleidend niveau is de theoretische kerndiscipline die verbonden is met alle onderdelen van de opleiding Drama.

Spelers en theatermakers moeten een voldoende groot referentiekader hebben om hun werk aan te toetsen.

De student moet inzicht krijgen in het verleden en heden van zijn eigen kunstdiscipline zodat hij/zij het eigen functioneren permanent kan toetsen aan de voorbije en bestaande podiumverwezenlijkingen. Daarom ondersteunt dit vak ook alle andere theoretische vakken van het 1ste jaar bachelor in het drama en van de volgende bachelorjaren. 
Het is tevens de bedoeling dat de student kennis maakt met een aantal historische theaterteksten en historische opvoeringspraktijk om deze aan de actuele theatercontext en –praktijk te kunnen toetsen. In dit opleidingsonderdeel schenken we dan ook in het bijzonder aandacht aan de spanning tussen de historiciteit en actualiteit van historische theaterfenomenen.

Omschrijving Inhoud

Dit opleidingsonderdeel biedt een historisch overzicht en een kritische benadering van de theatergeschiedenis tot en met de negentiende eeuw. We traceren de geschiedenis van het theater van de klassieke Oudheid tot de negentiende eeuw. We bestuderen de evolutie van historische opvoeringspraktijken en hun inbedding in hun historische context. Uitgangspunt daarbij is dat theatrale codes en conventies niet alleen het product zijn van een historisch bepaalde culturele verbeelding maar deze historische context ook kan bevragen of problematiseren.
De focus ligt op de westerse theatergeschiedenis, waarbij de belangrijkste stromingen en figuren aan bod komen. Niet alleen de samenhang van feiten en gebeurtenissen in verband met het theater wordt geschetst, maar ook de continuïteit en de discontinuïteit komen aan bod (synchrone én diachrone benadering). Hoewel de focus op de westerse theatercanon ligt, wordt deze tegelijk geproblematiseerd vanuit theaterhistoriografisch en postkoloniaal standpunt. Recente ontwikkelingen in de theaterhistoriografie vragen immers dat de contouren van de ‘canon’ of het ‘ijzeren repertoire’ worden hertekend. Daarom wordt in deze cursus ook aandacht besteed aan genres die traditioneel als minderwaardig werden beschouwd in de theatergeschiedenis (zoals tragédie sanglante of het melodrama) en worden uitstappen gemaakt naar een aantal niet-Westerse theatervormen. Ook beschouwen we de geschiedenis van theater in zijn samenhang met de geschiedenis van dans en choreografie, met theatraliteit op het sociale forum en met andere historisch relevante media.


Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.


Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

1/ Kennis in en inzicht hebben verworven van de algemene en grote periodes van de theatergeschiedenis van het Westen en die kunnen relateren aan de algemene geschiedenis.
 
2/ Kennis hebben van de belangrijkste feiten en figuren van de westerse theatergeschiedenis en inzicht in hun plaats in de loop van de geschiedenis en in het heden.

3/ Algemene competentie: over de belangrijkste evoluties in het theater met kennis van zaken kritisch kunnen reflecteren, vanuit verschillende invalshoeken naar historische kwesties kunnen kijken, empathisch vermogen ontwikkelen door hedendaagse fenomenen in een historisch perspectief te plaatsen.4/ Kennis en inzicht hebben in theater en theatraliteit als het product van een culturele verbeelding in een specifieke historische context.5/ Kunnen reflecteren over de mogelijkheden en moeilijkheden van de actualisering van historische teksten en opvoeringspraktijken.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcollege, werkcollege, begeleid zelfstandig werk, zelfstudie

Omschrijving Begeleiding

Er is steeds de mogelijkheid tot een individuele afspraak met titularis of docenten.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Schriftelijk examen met open vragen.
De deelname van de studenten aan de onderwijs- en studieactiviteiten is verplicht.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Handboek (verplicht aan te kopen): Thomas Crombez, Jelle Koopmans, Frank Peeters, Luk Van den Dries, Karel Vanhaesebrouck (eds.), Theater. Een Westerse geschiedenis.?Handouts van presentaties tijdens de les (beschikbaar gemaakt via het digitale leerplatform).

- Reader met teksten (zowel theoretisch als theaterteksten)
- Bijkomende literatuur en handboeken: Erika Fischer-Lichte (2002), History of European drama and theatre; Zarilli, McConachie, Williams, Sorgenfrei, Theatre Histories: An Introduction (2009)


Omschrijving Studiekosten

Kost voor aanschaf van (vermelde en andere) boeken, kopies van fragmenten, ontleningskosten: geraamde totaalprijs: 30.0 EUR

Omschrijving Trefwoorden

H003 (Geschiedenis en kunst), H870 (toneel: geschiedenis), H330 (dramaturgie), H390 (literatuurstudie), theater, drama, dramatische kunst.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.