Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Theater en maatschappij18193/4127/1819/1/62
Studiegids

Theater en maatschappij

18193/4127/1819/1/62
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de beeldende kunsten als Performance en maatschappij
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Hendrickx Séba
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk20,00 uren
Hoorcollege15,00 uren
Werkcollege15,00 uren
Zelfstudie40,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel op inleidend niveau is een theoretische kerndiscipline die verbonden is met de kern-opleidingsonderdelen "Atelier drama"' en met alle andere theoretische opleidingsonderdelen.

Dramastudenten moeten met behulp van enkele relevante theoretische teksten en praktijkvoorbeelden uit heden en verleden zelf kritisch kunnen reflecteren over de verhouding tussen hun persoonlijke artistieke praktijk en de eigentijdse maatschappelijke context.

Omschrijving Inhoud

Hoewel de lessenreeks focust op de relatie en interactie tussen de podiumkunsten en de maatschappelijke context, kunnen ook andere artistieke disciplines aan bod komen. Lopende debatten binnen de wereld van pakweg de beeldende kunsten kunnen immers ook relevant zijn voor beginnende theatermakers. Daarnaast behelst ‘het maatschappelijke’ veel meer dan louter het politieke.

Ook de verschillende manieren waarop artistieke praktijken kunnen interageren met de domeinen van de wetenschap, economie, sociaal werk, de massamedia, populaire cultuur, ecologie, enzovoort, kunnen een plek krijgen binnen de lessenreeks.

Omdat zowel maatschappelijke contexten als artistieke praktijken voortdurend in ontwikkeling zijn, wordt de inhoud van het vak (lezingen van theoretische teksten, analyses van praktijkvoorbeelden, groepsdiscussies en buitenschoolse activiteiten zoals deelnames aan symposia bijvoorbeeld) elk academiejaar geactualiseerd.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Het strekt tot aanbeveling dat de student reeds met succes de opleidingsonderdelen "Theatergeschiedenis 1" en "Theatergeschiedenis 2" heeft gevolgd.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student kent en begrijpt een aantal (actueel relevante) hedendaagse en historische kruisbestuivingen tussen de (podium)kunsten en verschillende maatschappelijke contexten, kan een eigen beargumenteerde opinie over deze wisselwerkingen formuleren en kritisch reflecteren over de plaats van zijn of haar eigen prille artistieke praktijk binnen de maatschappij.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcollege, werkcollege, zelfstudie individueel

Omschrijving Begeleiding

Er is steeds de mogelijkheid tot een individuele afspraak met titularis of docenten.


Omschrijving Evaluatie (tekst)

Mondeling examen.

Algemeen
- De deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten is verplicht.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Reader
• Eigen notities

Omschrijving Studiekosten

50€ (tickets festivals, lezingen, debatten, ...)

Omschrijving Trefwoorden

H003 (Geschiedenis en kunst), H870 (toneel: geschiedenis), H330 (dramaturgie), H390 (literatuurstudie), theater, drama, dramatische kunst.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

(geslaagd of gedelibereerd voor Theatergeschiedenis 2 EN geslaagd of gedelibereerd voor Dramaturgische vragen bij Shakespeare) OF (simultaan te volgen met Theatergeschiedenis 2 OF simultaan te volgen met Dramaturgische vragen bij Shakespeare).