Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Inleiding tekstanalyse proza en poëzie18183/4127/1819/1/13
Studiegids

Inleiding tekstanalyse proza en poëzie

18183/4127/1819/1/13
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek
  • Bachelor in het drama, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 180,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Clierieck Martine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk30,00 uren
Hoorcollege15,00 uren
Werkcollege15,00 uren
Zelfstudie120,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

De theatermaker in het hedendaags theater hanteert allerlei teksten, die hij autonoom moet kunnen analyseren en interpreteren.

Het opleidingsonderdeel "Inleiding tekstanalyse proza en poëzie" wil de student een geheel aan cognitieve vaardigheden aanbieden waarmee verschillende soorten literaire teksten kritisch benaderd en geïnterpreteerd kunnen worden. Het is de bedoeling dat de student voldoende inzicht verwerft in het literaire instrumentarium om zowel proza als poëzie adequaat te kunnen lezen, analyseren en interpreteren.

Het opleidingsonderdeel hanteert de begrippen en modellen van de literatuurwetenschap en vormt een belangrijke component van de academische kritische en cognitieve benadering van de opleiding.

Daarnaast is literatuur naast de beeldende kunsten een belangrijke kunstdiscipline in en parallel aan de podiumkunsten, waarin de vraag naar de mens centraal staat. Daarin ligt dan ook de parallel van dit opleidingsonderdeel met het vak filosofie. Om die verschillende redenen wordt dit opleidingsonderdeel bij de aanvang van de opleiding aangeboden.

Omschrijving Inhoud

Overzicht van verschillende literatuurtheorieën en begrippen, toegepast tijdens allerlei interpretatie-oefeningen. Interpretatie van excerpten uit de westerse literatuur

 

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Kerncompetentie

De student geeft blijk van het vermogen literaire teksten autonoom te lezen, bespreken, analyseren en interpreteren en is in staat zelfstandig secundaire bronnen te hanteren die hem helpen tot eigen inzichten te komen.

Indicatoren

- De student kent en heeft inzicht in de behandelde begrippen van de literatuurwetenschap en kan die toepassen op zowel geziene als ongeziene verhalen en gedichten
- De student kan op beginnend niveau reflecteren binnen het literaire discours en is in staat deze reflectie te beargumenteren
- De student heeft op beginnend niveau inzicht in en kennis van het literaire en algemeen artistieke landschap

Algemene competentie

De student heeft analytisch inzicht en een kritisch reflectieve attitude verworven, evenals een adequate denk- en redeneervaardigheid binnen de literatuur en de kunsten in het algemeen.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Werkcollege

Oefeningen

Onderzoek en exploratie

Individuele opdrachten

Zelfstudie individueel

 

Omschrijving Begeleiding

Algemene studiebegeleiding zoals voorzien door het departement. De docent kan op afspraak worden geconsulteerd.

 

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding
Opdrachten

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Boek:Kiene Brillenburg Wurth & Ann Rigney (red.), Het leven van teksten. Een inleiding in de literatuurwetenschap. Amsterdam University Press, 2006.

Syllabus: verzameling fragmenten uit literaire werken

Primaire Literatuur en Secundaire bronnen

Videofilms, materiaal uit bibliotheek, intranet, internet, andere

 

Omschrijving Studiekosten

Boek

Omschrijving Trefwoorden

H390, tekstanalyse, literatuur, epiek, lyriek

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.