Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Theorie en geschiedenis van de performance 133263/4126/1819/1/95
Studiegids

Theorie en geschiedenis van de performance 1

33263/4126/1819/1/95
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • vrije kunsten
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Vrije kunsten - performance binnen vrije kunsten
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)
Titularis: Engels Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Werkcollege36,00 uren
Zelfstudie39,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

De studenten dienen tijdens het verloop van de opleiding grondig kennis te maken met de geschiedenis en de theorie van performance. Eigen aan de opleiding, die gericht is op het ontwikkelen van performance, is de voortdurende zorg om de geschiedenis te linken met de actualiteit.

Het opleidingsonderdeel ‘Geschiedenis en theorie van de performance’ werkt ondersteunend voor de ateliers van Performance in de 1e bachelor doordat de leerinhoud ervan de actuele en historische praktijk van performance contextualiseert.

Dit opleidingsonderdeel is tevens bedoeld als voorbereiding voor de reflexieve praktijk in performance als geheel.

Omschrijving Inhoud

Dit vak bevat een historisch overzicht van performancepraktijken en performancetheorie. De cursus geeft een overzicht van de belangrijkste historische momenten uit westerse performancegeschiedenis. Hierbij worden zowel historische als actuele fenomenen besproken en geanalyseerd. In de cursus worden invloedrijke performancemakers en performancetheorieën toegelicht. De cursus biedt een inkijk in de belangrijkste ontwikkelingen in performance, choreografie en de beeldende kunst. Ook de inbedding van het hedendaagse performanceveld komt aan bod.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Algemene competenties

1) Studenten zijn in staat om nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven en deze te actualiseren.
2) Studenten kunnen  over de belangrijkste evoluties in performance met kennis van zaken kritisch reflecteren, vanuit verschillende invalshoeken naar historische kwesties kunnen kijken, vermogen ontwikkelen door hedendaagse fenomenen in een historisch perspectief te plaatsen.

Specifieke competenties

1) De student geeft blijk van een intensieve zoektocht in de referentiekaders van de performance:
- de student kan aspecten uit de performancepraktijk plaatsen en analyseren
- zowel in een specifiek performatieve context, als in een ruimere maatschappelijke, economische en cultuurhistorische context.
- kennis en inzicht hebben verworven van de algemene en grote periodes van de performancegeschiedenis en die kunnen relateren aan de algemene geschiedenis.

2) Kunnen raadplegen van verschillende soorten theoretische werken en kunstenaarsteksten over performance, choreografie en dans.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcollege, werkcollege, zelfstudie

Omschrijving Begeleiding

Er is steeds de mogelijkheid tot een individuele afspraak met titularis of docenten.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Schriftelijk examen.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Literatuurstudies en catalogi.
• “Performance Art: From Futurism to the Present (Third Edition)”, Roselee Goldberg
• “Performance: A critial introduciton”, Marvin Carlson

Omschrijving Studiekosten

30 Euro

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.