Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Modeactualiteit21841/4126/1819/1/38
Studiegids

Modeactualiteit

21841/4126/1819/1/38
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • mode
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Dolzan Polona
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

De geschiedenis en de actualiteit van de mode vormen een essentieel onderdeel voor het verwerven van inzichten in de ontwikkeling en het functioneren van de eigen taal van het medium.

Dit opleidingsonderdeel wil het modegebeuren een stem geven in het grote debat van de tijd, fenomenen duiden en het werkveld van de mode openbaren.

Het opleidingsonderdeel ‘Mode-actualiteit’ werkt ondersteunend voor de ateliers Mode I en II in eerste bachelor doordat de leerinhoud ervan de actuele praktijk van de mode contextualiseert. Dit opleidingsonderdeel is tevens bedoeld als voorbereiding voor de reflexieve praktijk in de de mode-opleiding als geheel.

Omschrijving Inhoud

De aanpak van de cursus is in essentie thematisch.
Waar mogelijk zal bij de publicatie- of tentoonstellingsactualiteit worden aangeknoopt.

- Studenten verwerven kennis en inzicht in een aantal theoretische, praktische en contextuele uitgangspunten van de hedendaagse modepraktijk
- Kennismaking met de dwingende volgtijdelijkheid op een jaarkalender van de ontwerppraktijk tegenover de geplogenheden van de mode-industrie.
- De studenten leren een aantal hedendaagse ontwerpers/oeuvres en thema’s identificeren en ze te plaatsen in tijd en ruimte.
- Studenten worden gestimuleerd om zelfstandig en kritisch naar actuele modefenomenen te kijken en verbanden te leggen tussen het werk van ontwerpers, de tijdsgeest en de mode-industrie.
- De studenten schrijven een paper over een mode-gerelateerd thema dat in de cursus aan bod kwam.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Algemene competentie
- een ingesteldheid tot ‘levenslang leren’: studenten zijn in staat om nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven en deze te actualiseren.

Specifieke competenties
1 De student geeft blijk van een intensieve zoektocht in de referentiekaders van de mode.
Onder meer:
- de student kan modefenomenen en aspecten uit de modepraktijk plaatsen en analyseren
- zowel in een specifiek mode- gerelateerde context, als in een ruimere maatschappelijke, economische en cultuurhistorische context.

2 De student heeft een onderzoekende attitude verworven.
 Onder meer:
- de student heeft inzicht in de diversiteit en de ontwikkelingen van de mode-actualiteit.
- de student heeft de nodige kennis en inzicht om vanuit de actuele praktijk te verwijzen naar verwante of tegengestelde visies.
- de student ontwikkelt, op initiatieniveau, eigen redeneringen in verband met de actualiteit van de Mode.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

- dialogerende lesmethode
- hoorcollege
- atelier- of tentoonstellingsbezoeken
- mogelijke gastpresentaties vanuit het werkveld Mode

Omschrijving Begeleiding

Mogelijkheid tot individueel gesprek, na afspraak met de docent. feedback via e-mail

Omschrijving Evaluatie (tekst)

De basis voor evaluatie is een mondeling examen waarbij feedback gegeven wordt op een schriftelijk werkstuk (paper).
Van de student wordt verwacht dat hij de leerstof kritisch heeft verwerkt en deze kennis kan toepassen op de meest hedendaagse artistieke uitdrukkingsvormen binnen het domein van de mode.
 
Dit examen telt voor 100 % van de toe te kennen credits.
De evaluatie vindt plaats tijdens de 1ste examenperiode (juni).
De werkstukken moeten op de vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd.
Er is geen uitstel mogelijk.
In geval de student wettig verhinderd is aanwezig te zijn, zorgt hij ervoor dat het werk door iemand anders wordt binnengebracht.
Een 2de zittijd is mogelijk.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

- leeslijst met verwijzingen naar relevante teksten, websites en publicaties.
- e-mailberichten uit de publicatie- of tentoonstellingsactualiteit.
- KASK bibliotheek e.d.

Omschrijving Studiekosten

kosten verbonden aan mogelijke tentoonstellingsbezoeken en/of de aanschaf van catalogi of boeken. Ca. 50 €

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.